sunce
Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.”     Mudre izreke 8:4-11

mjesec
O Unutarnjoj Riječi (Mentalnoj Komunikaciji sa Duhovnim Svijetom
i Bogom):
Svijet želi vidjeti čudesa a ne vidi najveće čudo od svih (B.Dudde)    
Svatko može čuti Božje obraćanje/govor u obliku misli (B. Dudde)    
Bog kao Otac govori (= obraća se) Svojoj djeci
(B. Dudde)
   
  Otac govori Njegovoj djeci (B.Dudde)    
  Otac govori svojoj djeci (B.Dudde)    
  Bog Sebe želi obznaniti (B.Dudde)    
  Glasna Riječ (B.Dudde)    
  Zvučna Riječ (B.Dudde)    
  Zvučna Riječ i uvjeti (B.Dudde)    
  Zvučna Riječ zahtjeva visoki stupanj zrelosti (B.Dudde)    
  Očeve Riječi... Diktat... Zvučni Glas (B.Dudde)    
  Zvučna Riječ... Zemaljski zadatak... Preduvjet (B.Dudde)    
  Da li 'zvučna' Riječ štiti od greške... Lorber (B.Dudde)    
  Očinske Riječi Ljubavi... Zvučni Glas (B.Dudde)    
  Unutarnji Zvučni Glas (B.Dudde)    
  U svezi Unutarnje Riječi (B.Dudde)    
  Čovjek treba mentalno usmjeravati volju prema Bogu (B.Dudde)    
  Blagoslov mentalne komunikacije sa Bogom
(B.Dudde)
   
  Božji blagoslov se treba zatražiti (B.Dudde)    
  Kontakt sa Bogom... Upliv snage (B.Dudde)    
  Veza sa Bogom... Nevolja i patnja (B.Dudde)    
  Božja Volja - Glas srca ... Unutarnje nagonjenje (B.Dudde)    
  Unutarnje poticanje je Božja instrukcija ... Podređivanje volje (B.Dudde)    
  Zamolba za unutarnje prosvjetljenje (B.Dudde)    
  Sposobnost primanja Božanske mudrosti kroz srce (B.Dudde)    
  Bog odgovara na svako pitanje kroz srce... I. (B.Dudde)    
  Bog odgovara na svako pitanje kroz srce... II. (B.Dudde)    
  Najunutarniji osjećaj kao vodeći princip za
način života (B.Dudde)
   
  Unutarnji glas... (B.Dudde)    
  Nagonjenje duha... Nezadovoljstvo (B.Dudde)    
  Božje Otkrovenje (B.Dudde)    
  Tamo gdje je Božja Riječ prepoznata, tamo je gdje je On prisutan (B.Dudde)    
  Božju Riječ treba slušati (B.Dudde)    
  Prakticiranje slušanja Glasa Duha (B.Dudde)    
  Svatko je u stanju čuti Boga govoriti (B.Dudde)    
  Ivan 14:21... 'Onaj koji vrši Moje zapovijedi' (B.Dudde)    
  Poduka od strane Boga Osobno... Zvučna Riječ... Isusovi učenici (B.Dudde)    
  Onaj koji vrši Moje zapovijedi... Njemu ću doći i Sebe mu očitovati' (B.Dudde)    
  Što je čovjeku za činiti ako hoće čuti Božji glas? – Odvajanje od svijeta (B. Dudde)    
  Unutarnji život... Povlačenje u osamu (B.Dudde)    
  Razvijanje sposobnosti slušanja Božjeg glasa (B.Dudde)    
  Sposobnost slušanja Božjeg Glasa... Uvjeti
(B.Dudde)
   
  Uvjeti za primanje Božanske Riječi (B.Dudde)    
  Preduvjeti za slušanje Božje Riječi (B.Dudde)    
  Svjesno slušanje u vlastitoj nutrini... Glas Duha (B.Dudde)    
  Slušanje na-unutra... Darovi odgore... Sve što je dobro je od Boga (B.Dudde)    
  Slušanje Božjeg Glasa (B.Dudde)    
  Slušanje Božanske Riječi... Misli (B.Dudde)    
  Unutarnji Glas... Misao... Djelo... (B.Dudde)    
  Značenje Glasa Duha... Blizu cilja (B.Dudde)    
  Znanje o djelovanju Duha u čovjeku... Izuzetna mogućnost za Boga da Sebe objavi (B.Dudde)    
  Nadvladavanje materije... Buđenje duha (B.Dudde)    
  Djelovanje Duha... Svjesno osluškivanje na unutra (B.Dudde)    
  Dopuštanje djelovanja Duha (B.Dudde)    
  'Izlit ću Svoj Duh...' (B.Dudde)    
  'Izlit ću Svoj Duh na svako tijelo...' (B.Dudde)    
  Izlijevanje Duha (B.Dudde)    
  Izlijevanje Duha... Učenici (B.Dudde)    
  Izljev Duha... Duhovno zajedništvo (B.Dudde)    
  Razjašnjenje o 'Izlijevanju Duha' (B.Dudde)    
  Razjašnjenje o buđenju Duha... Slušanje Unutarnje Riječi (B.Dudde)    
  Preduvjet za 'Izljevanje Duha' (B.Dudde)    
  Uvjeti za djelovanje Duha (B.Dudde)    
  'Djelovanje Duha' u ljudskom biću (B.Dudde)    
  Riječ odgore... Izljevanje Duha (B.Dudde)    
  Djelovanje Duha... Jamstvo za Čistu Istinu (B.Dudde)    
  Prihvaćanje Riječi Istine zahtijeva vjerovanje i djelovanje u Ljubavi... (B.Dudde)    
  Prijem Istine putem Duha... (B.Dudde)    
  Djelovanje Duha... (B.Dudde)    
  Nadvladavanje svijeta... Djelovanje Duha (B.Dudde)    
  Izljevanje Duha znači duhovnu pomoć (B.Dudde)    
  Djelovanje Duha u budnom stanju... Dokaz: Razlozi... (B.Dudde)    
  Slabiti unutarnji glas odupiranjem Duhu (B.Dudde)    
  Darovi Duha... Uvjeti (B.Dudde)    
  'U početku je bila Riječ...' (B.Dudde)    
  'U početku je bila Riječ...' (B.Dudde)    
  Bog je Riječ... Božje prisustvo... Različito priopćavanje Riječi... (B.Dudde)    
  Bog Sebe otkriva u Riječi (B.Dudde)    
  Božja će se Riječ čuti vječno... (B.Dudde)    
  'Ja Sam sa vama uvijek, sve do kraja svijeta'
(B.Dudde)
   
  'Ja ću ostati sa vama...'... 'Poslat ću vam Utješitelja' (B.Dudde)    
  Proces dostavljanja Riječi odgore (B.Dudde)    
  Proces prenošenja Božanske Riječi... Duh - duša - tijelo (B.Dudde)    
  Razjašnjenje procesa zapisivanja... Istina (B.Dudde)    
  Objašnjenje različitih karaktera primatelja Riječi (B.Dudde)    
  Objašnjene u svezi različitog primanja Riječi
(B.Dudde)
   
  Tri načina priopćavanja Božanske Riječi (B.Dudde)    
  Proces primanja Riječi (B.Dudde)    
  Primanje Riječi je jedan čin slobodne volje (B.Dudde)    
  Primanje Riječi je jedan čin najviše snage volje (B.Dudde)    
  Proces prijenosa je jedan čin duhovnog izljeva snage (B.Dudde)    
  Duhovna koncentracija prije primanja Riječi... Stroga samo-kritika (B.Dudde)    
  Unutarnje razmatranje... Vrijeme za odmor - Samopromatranje (B.Dudde)    
  Psihička primanja - Vjerodostojnost (B.Dudde)    
  Razlika između 'psihičkih primanja' i 'djelovanja duha' (B.Dudde)    
  Božansko vođenje i upravljanje... Spiritizam... Istina (B.Dudde)    
  Istina nadahnutih Objava... Medijstva (B.Dudde)    
  Zazivanje svjetlosnih bića nakon molitve Bogu (B.Dudde)    
  O unutarnjem govoru Krista vjernoj duši
(Toma Kempinski)
   
  Pastiri-idoli...  istinski jaganjci Božji – Božji glasovi... novi proroci (M. Valtorta)    
  Bog želi biti predmetom naših misli (B.Dudde)    
  Povezivanje sa Bogom usred svijeta
(B. Dudde)
   
  Pitanja upućena Ocu i Odgovori
(J. Lorber, B. Dudde)
   
  Božji odgovor na misli... Prisustvo (B.Dudde)    
  Odgovor na pitanja... Ozbiljno provjeravanje
izvora (B.Dudde)
   
  Primanja duhovne prirode ili vlastito mentalno djelovanje?... Najozbiljnije pomno ispitivanje (B.Dudde)    
  Abraham je otac svih koji vjeruju...
odjekivanje duhovnog i presvetog
glasa Božjega (M. Valtorta)
   
  Onaj koji prianja uz svjetovne brige
propada u sasvim drugo stanje
(E. Swedenborg)
   
  Čovjeku nije uvijek nužno vidjeti kako bi bio
blažen, nego samo čuti i osjetiti (J. Lorber)
   
  Glas savjesti (B. Dudde)    
  Glas savjesti… (B. Dudde)    
  Glas savjesti... (B.Dudde)    
  Glas savjesti... Osjećaj... Ispravan put...
(B. Dudde)
   
  Glas savjesti... Zapovijed Ljubavi... Znanje... (B.Dudde)    
  Misaoni aparat... Upliv dobre ili zle sile...
(B. Dudde)
  Mentalna aktivnost (a) (B.Dudde)
  Mentalna aktivnost (b) (B.Dudde)
  Mentalna aktivnost... što je misao? (B.Dudde)
  Misli su zračenja iz duhovnog kraljevstva (B.Dudde)
  Misli iz duhovnog kraljevstva (B.Dudde)
  Intelektualna misao... Istina od Boga (B.Dudde)
  Sposobnost razmišljanja ne znači proizvoditi misli (B.Dudde)
  Sposobnost razmišljanja je obaveza (B.Dudde)
  Zemaljske ili duhovne misaone struje (B.Dudde)
  Ispitivačke misli su prvi korak prema uzlazu (B.Dudde)
  Božje prisustvo štiti od protivnika (B.Dudde)
  Neprestani kontakt sa Bogom osigurava uspjeh (B.Dudde)
  Snaga Isusova imena (B.Dudde)
  Kontakt sa Isusom Kristom u svakoj nevolji (B.Dudde)
  Opasnost psihičke (spiritističke) komunikacije (B.Dudde)
  Božja Riječ... Primanje kroz medije... Prerušavanje... Znakovi (B.Dudde)
  Očinske Riječi... Zvučna Glas... Pouzdanje i snaga vjere (B.Dudde)
  Predavanje Božje Riječi... Zadatak... Zvučni Glas (B.Dudde)
  Opomena na slijeđenje unutarnjeg glasa... Temeljni stupovi Istine (B.Dudde)
  Snaga Svetog Duha... Zračenje Božanske Ljubavi (B.Dudde)
  Posrednik djelovanja Duha (Pedesetnica)... Istina - Zabluda... Poslanje (B.Dudde)
  Vrijednost izravno primljene Riječi naspram viđenoga (B.Dudde)
  Ozbiljno upozorenje glede medijalnih primanja (B.Dudde)
  Vanjski oblik zapisa... Unutarnja istina... (B.Dudde)
  Zvučna Riječ... Rezonantna podloga... Instrument... (B.Dudde)
  Primanje i razumijevanje Božanske Riječi zahtijeva Ljubav... (B.Dudde)
  Preduvjet za djelovanje Duha... (B.Dudde)
  Značajke unutarnje Riječi... (B.Dudde)
  Vrijednost prijenosa iz duhovnog kraljevstva... (B.Dudde)
  Upozorenje na duhovne vodiče... (B.Dudde)
  Lažne poruke iz astralnog svijeta... 'Duhovni vodiči'... (B.Dudde)
  Upozorenje glede komunikacije sa nadnaravnim svijetom... (B.Dudde)
  Samokritika posrednika... (B.Dudde)
  Različite objave... Gdje je Istina?! (B.Dudde)
  Razjašnjenje o vjerodostojnosti 'Objava' (B.Dudde)
  Istinitost nadahnutih Objava... Medijalno... (B.Dudde)
  Jamstvo za prijem Istine... (B.Dudde)
  Duh - razum... Funkcije tijela... Duh iz Boga... (B.Dudde)
  Granice znanja (znanosti)... Njihovo prelaženje... (B.Dudde)
  Duh Istine... (B.Dudde)
  Duh Istine... Stijena vjere... Božja milost (B.Dudde)
  'Razum' ne može zamijeniti 'Duh iz Boga' (B.Dudde)
  Djelovanje Duha... (B.Dudde)
  Iskupljenje uvjet za izlijevanje Duha... (B.Dudde)
  Preduvjet za unutarnje prosvjetljenje... (B.Dudde)
  I ispravno razmišljanje je isto djelovanje Duha.... (B.Dudde)
  Znaci djelovanja Duha u čovjeku... (B.Dudde)
  Djelovanje Duha... Izlijevanje Duha Svetoga... (B.Dudde)
  Dar razlučivanja duhova ... (B.Dudde)
  Bog se obraća svakome tko želi (B. Dudde)
  Neznanje po pitanju djelovanja Svetog Duha... (B.Dudde)
  Prosvjetljenje duha... Provjera učenja... (B.Dudde)
  Glas Duha Božjega... Zaštita od krivog razmišljanja... (B.Dudde)
  Različiti rezultati... Nanovo-rođenje duha... Od Boga odabrani... (B.Dudde)
  Povlačenje na unutra... Uslišenje molitve... (B.Dudde)
  Upozorenje od medijumističkih primanja... 'Duhovne vođe'... (B.Dudde)
  Bog govori... Sam Bog je Riječ (B.Dudde)