sunce
Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.”     Mudre izreke 8:4-11

mjesec
O preporodu (ponovnom rođenju čovjekova duha): Čovjek, trojedinstvo duha, duše i tijela    
Općenito o preporodu: Preporod (E.Swedenborg)  
  O samo-ispitivanju Pokajanje (E. Swedenborg)  
  O pokajanju Put ka vječnom životu... (J. Lorber)  
  O kušnjama Unutrašnji & vanjski čovjek
(Lorens N., E. Swedenborg, J. Lorber)
 
  Cilj ljudskog preporoda
(svrha ljudskog života na Zemlji)
= postajanje Božjom Djecom = Deifikacija
Dok sam meditirao nad stihovima iz Knjige Postanka 29:1-6 (Lorens N.)  
  O preporodu ili ponovnom rođenju čovjekove duše - 1('U grijehu sam rođen') (Lorens N.)
    O preporodu ili ponovnom rođenju čovjekove duše - 2 (O nevinosti i zlu u male dječice) (Lorens N.)  
    O preporodu ili ponovnom rođenju čovjekove duše - 3 ('Sva vlast na nebu i na Zemlji') (Lorens N.)
    O preporodu ili ponovnom rođenju čovjekove duše - 4 ('Bijeg u Egipat) (Lorens N.)
    O preporodu ili ponovnom rođenju čovjekove duše - 5 ('Dijete Isus u Egiptu') (Lorens N.)  
    I On je rastao/napredovao u Milosti
i Mudrosti (J. Lorber)
 
    Put sjedinjenja sa duhom i ponovno rođenje...
(J. Lorber)
 
    Ljubav prema Sebi samome i Ljubav prema
Svijetu pojedinačno (E. Swedenborg)
 
    Da Riječ Boga Mesije prodire do Nebesa i do
unutrašnjosti, i čak do najunutarnijih duhova
i anđela (E. Swedenborg)
 
    Što se tiče dužnosti roditelja prema njihovoj
djeci, iznutra postoji razlika...
(E. Swedenborg)
 
    Ovo je najkraći i najefektivniji put do
istinskog duhovnog pre-porođenja
(J. Lorber)
 
    Kraljevstvo Božje i preporod (J.Lorber)  
    Borba protiv sebe samoga... Žudnje i njihovo prevladavanje... (B.Dudde)  
    Duhovni preporod... Milost... (B.Dudde)  
    Novo-rođenje duha... (B.Dudde)  
    Duhovno nanovo-rođenje... Posrednik... Zadatak... (B.Dudde)  
    Snaga Riječi ... Dnevni rad unapređenja duše... (B.Dudde)  
    Rad na duši bližnjega ... Blagoslov na Zemlji ... (B.Dudde)  
    'Radite dok je još dan...' (B.Dudde)  
    Nanovo-rođenje isto je što i uskrsnuće.... (B.Dudde)  
    Duhovno nanovo-rođenje... (B.Dudde)  
    'Život' ... Buđenje Božanske iskre u čovjeku... (B.Dudde)  
    Znak duhovnog razvoja naviše... (B.Dudde)  
    Duhovna samodisciplina... Svladavanje zemaljskog posla ovisno o duhovnom... (B.Dudde)  
    Trenutak nanovo-rođenja... (B.Dudde)  
    Okretanje Bogu u slobodnoj volji... Spona Ljubavi... (B.Dudde)  
    Božanska iskra... Ljubav... Plamen... (B.Dudde)  
    Buđenje Božanske duhovne iskre... (B.Dudde)  
    Buđenje duhovne iskre jamči promjenu bića... (B.Dudde)  
    Paljenje Božje iskre u čovjeku... (B.Dudde)  
    Aktivnost duhovne iskre u čovjeku (B.Dudde)  
    Božanska iskra... Bezgranično znanje... (B.Dudde)  
    Božanska iskra... Ispravan odnos prema Bogu... (B.Dudde)  
    Božanska Ljubav-na iskra... Ispravna i naopaka ljubav... (B.Dudde)  
    Božja iskra... (B.Dudde)  
    Božja iskra... Prosvjetljenje... Istina-Ljubav-Poduka... (B.Dudde)  
    Buđenje Božje iskre u čovjeku... (B.Dudde)  
    Buđenje duhovne iskre kroz Ljubav... (B.Dudde)  
    Duhovna iskra... Život... (B.Dudde)  
    Ljubav-na iskra u čovjeku... Buđenje duha... (B.Dudde)  
    Nagonjenje duhovne iskre k Očevom Duhu... (B.Dudde)  
    Životna iskra... Ljubav... Dar milosti... (B.Dudde)  
    Svjetlosne iskre... (B.Dudde)  
    Proces preobrazbe... Samo-oblikovanje u savršenstvo... (B.Dudde)  
    Paljenje Ljubav-ne iskre... Upute za to... (B.Dudde)  
    Ljubav-na iskra... Izbavljenje kroz Isusa Krista... (B.Dudde)  
    Iskra Božjeg duha... Veza s Bogom preduvjet... (B.Dudde)  
    Iskra Božanske Ljubavi... (B.Dudde)  
    Duhovna iskra u čovjeku... (B.Dudde)  
    Djelovanje duha... Istinski proroci... (B.Dudde)  
    Što čini ‘Nebesko Krštenje’?! (J. Lorber)