sunce
Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.”     Mudre izreke 8:4-11

mjesec
O preporodu (ponovnom rođenju čovjekova duha): Čovjek, trojedinstvo duha, duše i tijela: Utjelovljenje... Instinkti... Pripremni stadiji...
(B.Dudde)
 
  Općenito o preporodu Proces razvoja... Zakon prisile... Etapa slobodne volje (B.Dudde)  
  Tijelo - Duša - Duh - objašnjenja (B. Dudde)
  O samo-ispitivanju Duša i duhovna iskra u čovjeku (B. Dudde)  
  O pokajanju Duh i tijelo nastoje pridobiti dušu... (B.Dudde)  
  O kušnjama Tijelo... Duša... Duh... Zadatak sjedinjenja... (B.Dudde)  
  Cilj ljudskog preporoda
(svrha ljudskog života na Zemlji)
= postajanje Božjom Djecom = Deifikacija
Besmrtnost duše... (B.Dudde)  
  Neprolazna blaga... Oskudan zemaljski život... (B.Dudde)
  Briga za tijelo i kult tijela... Manipuliranje prirodom... Starenje... (B.Dudde)
  Nisko duševno stanje... Odsustvo razumijevanja... (B.Dudde)
  Odgovornost duše u zemaljskom životu ... (B.Dudde)
  Produhovljavanje čestica tijela ... (B.Dudde)
  Sukob tijela i duše... Njihova suradnja... (B.Dudde)
  Božja duhovna iskrica u srcu ... (B.Dudde)
  Buđenje duhovne iskre... (B.Dudde)
  Buđenje duhovne iskre u čovjeku ... Ljubav ... (B.Dudde)
  Tijelo-duša-duh... Božanska iskra... Buđenje duha.... (B.Dudde)
  Usmjerenje misli i volje duše... Duh ili tijelo... (B.Dudde)
  Utjecaj na dušu kroz duh... (B.Dudde)
  Duh Božji... Sjeme Božje Ljubavi... (B.Dudde)
  Borba duha sa tijelom za prevlast nad dušom... (B.Dudde)