sunce
Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.”     Mudre izreke 8:4-11

mjesec
O preporodu (ponovnom rođenju čovjekova duha): Čovjek, trojedinstvo duha, duše i tijela    
Općenito o preporodu    
  O samo-ispitivanju    
  O pokajanju    
  O kušnjama    
  Cilj ljudskog preporoda
(svrha ljudskog života na Zemlji)
= postajanje Božjom Djecom = Deifikacija:
Sjedinjenje sa Bogom - Cilj ljudskog bića (B.Dudde)  
  Deifikacija bića u djecu (B. Dudde)  
    Postajanje Božjom djecom... Dijete-štvo Božije
(B. Dudde)
 
Put usavršavanja... Dijeteštvo Božje... (B.Dudde)
Duhovni preporod... (B.Dudde)
Sjedinjenje s Bogom... (B.Dudde)
Nastanjivanje Boga u srcu... Dijeteštvo Božje... (B.Dudde)
Podređivanje volje... Useljavanje Boga u srce... (B.Dudde)
Sjedinjenje duše i Duha kroz Ljubav-nu aktivnost... (B.Dudde)
U Ljubav oblikovano srce kao Božje prebivalište... (B.Dudde)
Voljnost za žrtvu... Kraljevska plaća... Nastanjivanje Gospodara... (B.Dudde)
Sjedinjenje duše s Bogom... (B.Dudde)
Stapanje Duha sa dušom putem Ljubavi... (B.Dudde)
Stupanj zrelosti pri smrti ... Dijeteštvo Božje ... (B.Dudde)
Sjedinjenje duše i tijela sa duhom... (B.Dudde)
Sjedinjenje duha s dušom... (B.Dudde)
Utjeha... Indirektna pomoć duhovnih bića u napuštanju duše... (B.Dudde)
Sjedinjenje duh - duša i tijelo... Borba protiv materije... (B.Dudde)
Sjedinjenje Duha s dušom... Odvajanje od tijela i zemaljske aktivnosti... (B.Dudde)
Sjedinjenje Duha s dušom... Nanovo-rođenje... (B.Dudde)
Svjetlo... Nanovo-rođenje duha... (B.Dudde)
Sjedinjenje duše s Duhom... (B.Dudde)
Sjedinjenje duše sa Duhom... (B.Dudde)
Sjedinjenje duše s njenim duhom... (B.Dudde)
Spajanje duše sa duh(ovni)m... (B.Dudde)
Sjedinjenje s Božanskim Duhom životni je zadatak čovjeka... (B.Dudde)
Božji Duh... (B.Dudde)
Duhovno Sunce... Sjedinjenje... Stapanje s Bogom... (B.Dudde)
Sretno blaženstvo... Sjedinjenje s Bogom... (B.Dudde)
Pročišćenje duše preduvjet za sjedinjenje s Bogom... Pomoć zalutalima... (B.Dudde)
Sjedinjenje s Bogom... (B.Dudde)
Vjenčanje duha s Očevim Duhom... (B.Dudde)
Sjedinjenje s Bogom kroz Ljubav... (B.Dudde)
Sjedinjenje s Bogom... Izvorno stanje... (B.Dudde)
Plamteće srce... Oblici duše... Moć Ljubavi... (B.Dudde)
Preporod duha (Leopold Engel)