sunce
Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.”     Mudre izreke 8:4-11

mjesec
O uzrocima i smislu ljudske nesreće, patnje i boli: Stanje u kojem se duša nalazi zahtjeva patnju...
'Oče, budi volja Tvoja'... (B. Dudde)
   
   
  Strpljivo nošenje križa... 'Gospode, neka bude Tvoja volja' (B.Dudde)    
  Služenje ili borba... Različiti ciljevi/namjene
patnje (B. Dudde)
   
  Uzrok i svrha patnje... Materijalna prolaznost
(B. Dudde)
   
  Veza sa Bogom... Nevolja i patnja (B.Dudde)    
  Mračna strana prirode u odnosu na ljudski
život (G. Mayerhofer)
   
  Smisao ljudske patnje, kušnje – Duh
ljenosti/nemarnosti (B. Dudde)
   
  Patnja dokazuje Božju Ljubav... Pročišćavajuća vatra (B.Dudde)    
  Puno patnje - Puno milosti (B.Dudde)    
  Duša sazrijeva kroz patnju (B. Dudde)    
  Patnja produhovljava dušu i tijelo (B.Dudde)    
  Onoga koga Bog voli... (B. Dudde)    
  Oni koji ljube Boga... (B.Dudde)    
  Božja Ljubav... Patnja ili sreća... Uslišenje molitve (B.Dudde)    
  Božja Ljubav određuje ljudsku sudbinu (B.Dudde)    
  Raznolikost zemaljskih uvjeta - Moliti
za patnju (B. Dudde)
   
  Ljudi bez patnje... Patnja je opet Ljubav (B.Dudde)    
  Čak je i patnja milost... 'Oče budi volja Tvoja' (B.Dudde)    
  Blagoslov hendikepiranih osoba (B. Dudde)    
  Razlog za deformirana rođenja (B.Dudde)    
  Blagoslov patnje (B.Dudde)    
  O preuzimanju patnje našeg bližnjeg
(B. Dudde)
   
  Depresija... Duhovna i fizička apatija (B.Dudde)    
  Raspoloženja... Depresije... Dokaz Ljubavi (B.Dudde)    
  Udari sudbine kao spasonosno sredstvo
(B. Dudde)
   
  Božja ljubav se može pronaći i u
jadu/muci/boli (B. Dudde)
   
  Čas umiranja… Objašnjenje patnje (B. Dudde)    
  Muka i patnja kao odgojna sredstva...
Dotok snage (B. Dudde)
   
  Riječi utjehe... Patnja-bolest...
Povezivanje s Bogom (B. Dudde)
   
  Blagoslov lošeg zdravlja i patnje (B. Dudde)    
  Bolest i patnja su nužni da pročiste dušu (B.Dudde)    
  Blagoslov bolesti i patnje... Potpuno sazrijevanje (B.Dudde)    
  Zemaljska bijeda bi trebala rezultirati
u kontaktiranju Boga (B. Dudde)
   
  Prilike za postajanje Božjim djetetom (B.Dudde)    
  Dijete-štvo Božje... Ogromna patnja na Zemlji (B.Dudde)    
  Teška tuga/patnja može rezultirati
u Sinovstvu Božjem (B. Dudde)
   
  Uzrok teških životnih uvjeta (B. Dudde)    
  Isus je uzeo svu patnju na Sebe Samoga... Zašto patnja? (B.Dudde)    
  Objašnjenje i razlog za mukotrpnu sudbinu
(B. Dudde)
   
  Pred-određeni kurs života - Sudbina
korespondira volji (B. Dudde)
   
  Riječi utjehe (B. Dudde)    
  Ljubav i patnja pročišćavaju dušu (B. Dudde)    
  Ljubav i patnja kao sredstva pročišćavanja
(B. Dudde)
   
  Patnja kao sredstvo pročišćavanja ili Ljubav (B.Dudde)    
  Svjetlost - Sjena smrti... Lažno svjetlo
- Bolest i patnja pomoć Božja (B. Dudde)
   
  Sila Božje riječi kao sredstvo protiv patnje
(B. Dudde)
   
  Ljudi bez patnje... Patnja je opet ljubav
(B. Dudde)
   
  Čak je i patnja milost... 'Oče, budi volja Tvoja'
(B. Dudde)
   
  Blagoslov bolesti i patnje... (B.Dudde)    
  Patnja... Sudjelovanje u Djelu Spasenja... Patnja i radost kratkog su trajanja... (B.Dudde)    
  Ljubav i patnja, sredstva pročišćenja... (B.Dudde)    
  Podrška duši... Bez nje teška borba (B.Dudde)    
  Ljubav i patnja pročišćavaju dušu... (B.Dudde)    
  Ljubav i patnja pročišćavaju dušu... (B.Dudde)    
  Patnje i kušnje kao sredstvo za usavršavanje... (B.Dudde)    
  Dijeteštvo Božje... Ogromna patnja... Blaženo umiranje... (B.Dudde)    
  Proces čišćenja putem udaraca subine... (B.Dudde)    
  Najava teške patnje ... Moć molitve .... (B.Dudde)    
  Božji odgojni mehaniizam... Duhovna tromost... Svrha patnje...    
  Blagoslov patnje... (B.Dudde)    
  Patnja... Sredstvo milosti... (B.Dudde)    
  Ispravno razmišljanje... Odgojno sredstvo za to... (B.Dudde)    
  Bolna odgojna sredstva... (B.Dudde)    
  Pročišćavanje duše... (B.Dudde)    
  Nesreća i patnja su sredstva za pronalaženje Boga... (B.Dudde)    
  Sjedinjenje s Bogom... Škola patnje... (B.Dudde)    
  Patnja dolazi na pravedne i na nepravedne... (B.Dudde)    
  Depresije... Patnja je Ljubav Oca... (B.Dudde)    
  Nošenje križa u svrhu sazrijevanja duše... (B.Dudde)    
  Nošenje križa u strpljenju i podložnosti... (B.Dudde)    
  Zakon vječnog reda... Utjelovljena svjetlosna bića... (B.Dudde)    
  Božja volja da pomogne veća je od nevolje... (B.Dudde)    
  Poučavanje obmanutih ... Blagoslov patnje... Prihvaćanje (B.Dudde)    
  Potpuna nevjera... Najdublji pad... (B.Dudde)    
  Ispravno korištenje životne snage... (B.Dudde)    
  Produhovljavanje nezrelih supstanci... (B.Dudde)    
  Zanemarivanje zapovijedi... Ispunjavanje izražene Božje volje... (B.Dudde)    
  Formalna vjera... Vjera iz uvjerenja... (B.Dudde)    
  Božansko učenje Ljubavi... Nepoštivanje... Patnja... (B.Dudde)    
  Životna sudbina je uvijek dobra za sazrijevanje duše... (B.Dudde)    
  Ispiti u starosti... Ljubav i strpljenje... (B.Dudde)    
  Zlo i nevolja... Božja volja ili dopuštenje... (B.Dudde)    
  Molitva probuđenih... (B.Dudde)    
  Nevolja i patnja za pročišćenje duše... (B.Dudde)    
  Vremena nevolje - Vremena milosti... (B.Dudde)    
  Bog je Ljubav... Božanska zaštita u zemaljskom životu... (B.Dudde)    
  'Evo, Ja Sam sa vama sve dane...' (B.Dudde)