sunce
Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.”     Mudre izreke 8:4-11

mjesec
O Križu (Križnom Putu) i značenju Djela
Spasenja/Iskupljenja Isusa Krista
(o razlogu Božje manifestacije u Isusu Kristu):
O Križu    
  Značenje Djela Spasenja/Iskupljenja
Isusa Krista:
Pra-grijeh i značaj djela spasenja (B. Dudde)  
    Božji plan Spasenja... Prvobitni grijeh... Adamov pad... Djelo Iskupljenja (B.Dudde)  
    Izvorni grijeh i okajanje kroz Isusa Krista (B.Dudde)
    Isusovo djetinjstvo - predgovor Gospoda (J. Lorber)
    Bog ispravlja veliku grešku (B. Dudde)  
    Zašto je Prvi Uzrok sveg postojanja
i života Sebe odjenuo sa smrtnim tijelom?
(J. Lorber)
 
    Znanje o prvobitnom grijehu nužno je za
shvaćanje djela iskupljenja i priznavanje
Isusa Krista kao Izbavitelja (B. Dudde)
 
    Veličina prvobitnog grijeha potrebuje spasenje kroz Isusa Krista (B.Dudde)  
    Naći pribježište u Isusu (B.Dudde)  
    Preporod Duha (Leopold Engel)  
    Oproštenje... Okajanje... Pravda (Zakon uzroka i posljedice) (B.Dudde)  
    Prepoznavanje i priznavanje krivnje (B.Dudde)  
    Čin Spasenja i njegov duhovni razlog (B.Dudde)  
    Značenje čina Spasenja (B.Dudde)  
    Čin Spasenja Isusa Krista (B.Dudde)  
    Nastavak čina Spasenja... Misija (B.Dudde)  
    Da li je Isus iskupio sve ljude, ili da li su svi ljudi iskupljeni?! (B.Dudde)  
    Znanje o Isusu Kristu je od najveće važnosti (B.Dudde)  
    Istinski opis čina Spasenja (B.Dudde)  
    Iskupljenje duša iz bezdana kroz Isusa Krista.. Onostrano (B.Dudde)  
    Iskupljenje potrebuje slobodnu volju (B.Dudde)  
    Isus, moj Iskupitelj živi (B.Dudde)  
    Bog ne može 'ispričati' grijehe (B.Dudde)  
    Iskupljenje jedino kroz Isusa Krista... Samo-iskupljenje nije moguće (B.Dudde)  
    Okajanje grijeha bez Kristova čina Spasenja (B.Dudde)  
    Nadoknada-Okajanje... Vječni red... Oproštenje kroz Isusa Krista (B.Dudde)  
    Predavanje Isusa... Spasitelj i Liječnik... Iskupitelj (B.Dudde)  
    Isus Krist je otvorio kapije u kraljevstvo svjetla (B.Dudde)  
    Isus Krist predstavlja sve... (B.Dudde)  
    Zaslužena kazna... Grijeh i okajanje (B.Dudde)  
    Nema oslobođenja bez Isusa Krista (B.Dudde)  
    Oproštenje grijeha kroz Isusa Krista (B.Dudde)  
    Oproštenje kroz Isusa Krista... Stupanj svjetla i Ljubavi (B.Dudde)  
    Ograničene duše... Čin Spasenja (B.Dudde)  
    Ne dopustite da žrtva na Križu bude uzalud (B.Dudde)  
    Bez spasenja kroz Isusa Krista nema blaženstva (B.Dudde)  
    Značenje Isusova raspeća i posljedice odbacivanja (B.Dudde)  
    Patnja i umiranje (B.Dudde)  
    Isus je patio neizmjerno (B.Dudde)  
    Isus je imao prethodno znanje o Njegovu činu (B.Dudde)  
    Isusova duhovna misija (B.Dudde)  
    Spasenje kroz Isusa Krista (B. Dudde)  
    Spasenje jedino kroz Isusa Krista (B.Dudde)  
    Priznavanje Isusa i Njegovog čina Spasenja (B.Dudde)  
    Stazom pod Križ se moraju zaputiti svi ljudi (B.Dudde)  
    Značenje razdoblja... Kristovo utjelovljenje na Zemlji (B.Dudde)  
    Povijesni dokaz o Isusu i Njegovu činu Spasenja ne postoji (B.Dudde)  
    Lažni kristi i proroci... Karakteristika: Spasenje (B.Dudde)  
    Lažni kristi i proroci (B.Dudde)  
    Isus Krist otvara vrata u vječni život (B.Dudde)  
    Iskupljujuća sila Isusovog imena (B.Dudde)  
    Bog je postao vidljiv u Isusu Kristu (B.Dudde)  
    Sporno pitanje u svezi Božje ljudske manifestacije (B.Dudde)  
    Ljudska manifestacija (B.Dudde)  
    Božja ljudska manifestacija (B.Dudde)  
    Tajna Božje ljudske manifestacije (B. Dudde)  
    Božja ljudska manifestacija u Isusu (B.Dudde)  
    Božja ljudska manifestacija u Isusu (B.Dudde)  
    Isusovo uskrsnuće i produhovljavanje (B.Dudde)  
    Vječno svjetlo je sišlo na Zemlju (B.Dudde)  
    I bi svjetlo (B.Dudde)  
    Bog je poslao Svoga Sina na Zemlju... (B.Dudde)  
    Bog posla Svoga Sina na Zemlju (B.Dudde)  
    'Mir svim ljudima dobre volje...' (B. Dudde)  
    Božićna poruka (B. Dudde)  
    Božić (1963) (B. Dudde)  
    Čudesno djelovanje djeteta Isusa (B.Dudde)  
    Razlog za Kristovo rođenje... Čin Milosrđa (B.Dudde)  
    Gospod je došao na svijet pokoriti paklove
i proslaviti Svoje ljudsko (E. Swedenborg)
 
    Posljednje riječi umirućeg Spasitelja na križu... Zvučna riječ... Pojava na nebu (B. Dudde)  
    Isusovo Uskrsnuće (B. Dudde)  
    Zar Ja Koji sam uskrisivao mrtve nisam
smio biti u stanju uskrisiti sama Sebe?!
(M. Valtorta)
 
    Posvetit ću one, koji budu imali dobru volju i
učinit ću da padnu i da se razlupaju u komade
oni koji budu imali zlu volju (M. Valtorta)
 
    Neka uzmu od Njegove krvi... (M. Valtorta)  
    Priznavanje Isusa... Posljednja odluka vjere
(B. Dudde)
 
    Isusova duša (B.Dudde)  
    Vjera u Isusa Krista... Kristova patnja (B.Dudde)  
    Vjera u Isusa Krista... Nevjerni Toma (B.Dudde)  
    Patnje i nespokojstva Isusa, čovjeka... (B.Dudde)  
    Borba koju je Isus vodio kao 'ljudsko biće' (B.Dudde)  
    Kralj koji je svojem narodu želio poslati poruku.. (Sadhu Sundar Singh)  
    Mladić se sunovratio dolje niz liticu...
(Sadhu Sundar Singh)
 
Opraštanje grijeha ne označava potpuno
spasenje (Sadhu Sundar Singh)
Istinsko Kršćanstvo... Pratiti Isusa
(B. Dudde)
    Božić (B. Dudde)  
    Djetešce Isus (B. Dudde)  
    Isusovo rođenje (B.Dudde)  
    Kristovo rođenje... I (B. Dudde)  
    Kristovo rođenje... II (B. Dudde)  
    Mesija, Spasitelj čovječanstva...
(B. Dudde)
 
    Gospodin Iskupitelj i Iskupljenje
(E. Swedenborg)
 
    Isusova žrtva na Križu je bila podnešena za vrijeme i vječnost (B.Dudde)  
    Milost čina Spasenja: Osnažena volja (B.Dudde)  
    Kristova krv... Krivnja grijeha (B.Dudde)  
    Isusov čin Spasenja je bio početak nove faze u djelu povratka (B.Dudde)  
    Isus Krist je kapija u kraljevstvo svjetla (B.Dudde)  
    Prevladavanje ponora u onostranom: Isus Krist (B.Dudde)  
    Vjera u misiju Isusa Krista... Istinita poduka (B.Dudde)  
    Sumnje učenika nakon Isusova uhićenja (B.Dudde)  
    Ispravan stav ljudskog bića u svezi Isusova čina Spasenja (B.Dudde)  
    Majka ptica... (Sundar Singh)  
    Objašnjenje u svezi re-inkarnacije...
Isus i spasenje (B. Dudde)
 
    O re-inkarnaciji... Isusa Krista
nije moguće zaobići (B. Dudde)
 
    Strah od smrti... (B.Dudde)  
    Isus je došao kao Spasitelj... (B.Dudde)  
    Svjetlo je sišlo na Zemlju... (B.Dudde)  
    'Došao Sam na svijet...' (B.Dudde)  
    Isusovo preobraženje... 'Otac i Ja jedno smo'
(B.Dudde)
 
    Isusova borba protiv kušnji (B.Dudde)  
    Kristova Patnja (B.Dudde)  
    Okajanje krivnje kroz Isusa Krista (B.Dudde)  
    Isus je zadovoljio Božju pravdu (B.Dudde)  
    'Dovršeno je' (B.Dudde)  
    Veliki Petak (B. Dudde)  
    Veliki Petak... Ljubav (B.Dudde)  
    Veliki Petak...  
    Veliki Petak...  
    8791 (Veliki Petak)  
    Isusove riječi na Križu: 'Žedan Sam...' (B.Dudde)  
    Isusove posljednje riječi na Križu (B.Dudde)  
    Veliki Petak (B.Dudde)  
    Veliki Petak... Staza do Golgote (B.Dudde)  
    Raspeće je započelo novi period spasenja (B.Dudde)  
    Isusovo otkupiteljsko djelo... 'Silazak u pakao' (B.Dudde)  
    Isus je sišao u bezdan nakon Njegova raspeća (B.Dudde)  
    Silazak u pakao... (B.Dudde)  
    Silazak u pakao... Luciferovo protivljenje
(B.Dudde)
 
    Silazak u pakao... (B.Dudde)  
    Silazak u pakao... (B.Dudde)  
    Isusovo uznešenje... (B.Dudde)  
    Kristovo uznešenje... (B.Dudde)  
    Kristovo uznešenje... Preobraženje (B.Dudde)  
    Gdje je, smrti, žalac tvoj?! (B.Dudde  
    Isusovo Uskrsnuće je smrti uklonilo žalac (B.Dudde)  
    Uskrsnuće trećeg dana (B.Dudde)  
    Uskrsnuće u život (B. Dudde)  
    Uskrs (B. Dudde)  
    Uskrs... (B.Dudde)  
    Uskrs (B.Dudde)  
    Uskrsnuće... (B.Dudde)  
    Uskrsnuće mrtvih u život (B.Dudde)  
    Isusovo uskrsnuće ne dokazuje doktrinu o 'uskrsnuću materijalnog tijela'... (B.Dudde)  
    Uznešenje Isusa Krista... (B. Dudde)  
    Praiskonski grijeh... Zračenje Ljubavi... Isus Krist (B.Dudde)  
    Postizavanje slobode do vremena Kraja... Isus Krist (B.Dudde)  
    Isusova smrt na Križu... (B.Dudde)  
    Isusova patnja na Križu... Zemaljsko tijelo (B.Dudde)  
    Blagoslovi djela otkupljenja... Vjera u to je nužna (B.Dudde)  
    Isusova patnja i smrt na Križu... Žrtva pomirenja (B.Dudde)  
    Patnja Isusa na Križu (B.Dudde)  
    Neizmjerne patnje Isusa Krista (B.Dudde)  
    Božja milost i milodrđe (B.Dudde)  
    Vrijednost djela otkupljenja... Isusova zemaljska patnja (B.Dudde)  
    Bolne patnje Isusa Krista... Postanak Boga čovjekom (B.Dudde)  
    Ljubav je ostvarila djelo Otkupljenja (B.Dudde)  
    Pad anđela... Poruka Velikog Petka (B.Dudde)  
    Jedino putem djela Otkupljenja je moguća 'deifikacija' (B.Dudde)  
    Milosti djela otkupljenja (B.Dudde)  
    Zamračenje Duha prije Isusa Krista... Mojsije (B.Dudde)  
    Mojsije... Proroci u Starom Zavjetu (B.Dudde)  
    Rođenje Isusa... Svjetlo... (Božić) (B.Dudde)  
    Božić 1963 (B.Dudde)  
    Dječak Isus, Bog i čovjek (B.Dudde)  
    Oče naš... (B.Dudde)  
    Beskrajna noć je pred ljudima... Isus Krist... Svjetlo (B.Dudde)  
    Zašto je Gospod sišao na Zemlju (B.Dudde)  
    Svijet je u okovima (Božićna Objava) (B.Dudde)  
    Rođenje nekad i sada (B.Dudde)  
    Mesija je došao na svijet (B.Dudde)  
    Problem postanka Boga čovjekom... Ljubav, Istina, Bog... su jedno (B.Dudde)  
    Razjašnjenje riječi 'Krist' (B.Dudde)  
    Postanak Krista čovjekom (B.Dudde)  
    Postanak Boga čovjekom (B.Dudde)  
    O pitanju postanka Boga čovjekom u Isusu (B.Dudde)  
    Postanak Boga čovjekom (B.Dudde)  
    Postanak čovjekom i Isusovo djelo otkupljenja (B.Dudde)  
    Razumijevanje postanka Boga čovjekom (B.Dudde)  
    Postanak Boga čovjekom u Isusu (B.Dudde)  
    Poziv sa Zemlje za Spasiteljem (B.Dudde)  
    Tajna postajanja čovjekom... Božja milost i snaga (B.Dudde)  
    Kristov postanak čovjekom ... (B.Dudde)  
    Postanak Krista čovjekom... (B.Dudde)  
    Isus - Bog - Čovjek? (B.Dudde)  
    Slabosti čovjeka Isusa... (B.Dudde)  
    Djelo Ljubavi čovjeka Isusa... (B.Dudde)  
    Djelo Ljubavi i milosrđa čovjeka Isusa (B.Dudde)  
    Ispravno objašnjenje djela Spasenja i postanka Boga čovjekom (B.Dudde)  
    Žrtvena smrt nije smjela prisiljavati na vjerovanje (B.Dudde)  
    Slobodna volja čovjeka Isusa (B.Dudde)  
    Pust Spasenja... Put Ljubavi... Isus Krist... (B.Dudde)  
    Silazak Krista na Zemlju (B.Dudde)  
    Borba protiv Samoga Sebe na Zemlji (B.Dudde)  
    Put patnje Isusa kao čovjeka... (B.Dudde)  
    Vjera u Kristovo otkupljujuće djelo (B.Dudde)  
    Period Spasenja sa Isusom Kristom... (B.Dudde)  
    Samo-iskupljenje... Jedino s Isusom Kristom... (B.Dudde)  
    Pristupanje mjestu pogubljenja... Put ka Križu... (B.Dudde)  
    Princip Božanskog Reda je Ljubav... (B.Dudde)  
    Zahtjevi... Slijeđenje Isusa... Oprost grijeha... (B.Dudde)  
    Isus Krist donator snage i vođa... (B.Dudde)  
    Krist Zagovornik... Oprost grijeha... Potvrda djela otkupljenja... (B.Dudde)  
    Kristov čin spasenja... Krivnja grijeha... (B.Dudde)  
    Pomoć Isusa Krista za zemaljski život... (B.Dudde)  
    Put prema gore ne bez Isusa... (B.Dudde)  
    Samonadvladavanje... Osnažena volja... Kristov čin spasenja (a)... (B.Dudde)  
    Samonadvladavanje.. Osnažena volja... Kristov čin spasenja (b)... (B.Dudde)  
    Milost djela otkupljenja... osnažena volja... (B.Dudde)  
    Priznavanje djela otkupljenja je nužno za sazrijevanje duše... (B.Dudde)  
    Izbavljenje jedino kroz Isusa Krista... (B.Dudde)  
    Postajanje čovjekom... Most... (B.Dudde)  
    Priznavanje Isusa Krista i korištenje milosti... (B.Dudde)  
    Slijediti Isusa... (B.Dudde)  
    Zbog čega je nužno priznavanje Isusa? (B.Dudde)  
    Isus mora biti prihvaćen kao izbavitelj... (B.Dudde)  
    Priznavanje Krista ... Slaba volja... Demon... (BD 3221)  
    'Tko u Mene vjeruje...' (B.Dudde)  
    Izlijevanje Duha prije smrti na Križu... (B.Dudde)  
    Misija svjetlosnih bića... Buđenje Božanskog Duha... Čin spasenja Isusa Krista... (B.Dudde)  
    'Tko u Mene vjeruje...' (B.Dudde)  
    'A svijet će biti otkupljen od grijeha...' (B.Dudde)  
    Teret grijeha... Isus Krist Spasitelj (B.Dudde)  
    Bez Isusa Krista nitko neće biti blažen... (B.Dudde)  
    Molitva za snaženje volje... (B.Dudde)  
    Premošćivanje jaza od čovjeka prema Bogu... (B.Dudde)  
    Krivnja grijeha... Oprost... Otkupljenje... Kristov križ... (B.Dudde)  
    Oprost grijeha kroz Isusa Krista... (B.Dudde)  
    Oprost grijeha... (B.Dudde)  
    Oprost grijeha... (B.Dudde)  
    Oprost grijeha kroz Isusa Krista... Povećanje stupnja Ljubavi... (B.Dudde)  
    Vjera u djelo Otkupljenja, Milosti, osnažena volja... (B.Dudde)