sunce
Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.”     Mudre izreke 8:4-11

mjesec
O Kristovoj Crkvi: Novi Jeruzalem – veliko Kraljevstvo Božje na
Zemlji... izgradnja novog Hrama (M. Valtorta)
   
     
  Kristova Ckva u njezinim počecima
(B. Dudde)
   
  Karakteristika Kristove Crkve (B.Dudde)    
  Karakteristika Kristove Crkve: Djelovanje
duha (B. Dudde)
   
  Stremljenje za duhovnim darovima ... Karakteristika Kristove Crkve (B.Dudde)    
  Djelovanje Duha... Zajednica vjernika (B.Dudde)    
  Oblici djelovanja Duha... Liječenje... Govorenje u jezicima (B.Dudde)    
  Krštenje Duhom... (B.Dudde)    
  Istinska Kristova Crkva (B.Dudde)    
  Kristova Crkva (B.Dudde)    
  Kristova Crkva (B. Dudde)    
  Kristova crkva... Živa vjera (B. Dudde)    
  Kristova Crkva - Vjera poput stijene koja
prkosi svim olujama... (B. Dudde)
   
  Istinska Kristova Crkva... Petar, Stijena (B.Dudde)    
  'Ti si Petar, Stijena...' (B.Dudde)    
  'Ti si Petar, Stijena...' Živa Vjera - Kristova Crkva (B.Dudde)    
  'Ti si Petar, Stijena, i na toj Stijeni ću izgraditi Moju Crkvu' (B.Dudde)    
  'Ti si Petar, i na toj stijeni ću izgraditi Svoju Crkvu' (Emanuel Swedenborg)    
  'Vrata pakla...' Kristova Crkva (B.Dudde)    
'Vrata paklena neće nadvladati protiv nje...' (B.Dudde)
Kristova Crkva - Jedino život po Kristovom primjeru (B. Dudde)
  Kristova Crkva... Petar, Stijena... Svjetovne organizacije (B.Dudde)    
  Istinski Božji predstavnici su imenovani od strane Boga Osobno (B.Dudde)    
  Obaviještenje o jednom događaju... Duhovna transformacija... (Rim?) (B.Dudde)    
  'Učinit ću da stijena podrhtava...' (B.Dudde)    
  Crkvena organizacija (B.Dudde)    
  Kolaps crkvenih organizacija... Istinska Crkva (B.Dudde)    
  Ujedinjenje različitih škola razmišljanja tijekom Vjerske Borbe (B.Dudde)    
  Petrovi nasljednici... Crkvena-svjetovna moć (B.Dudde)    
  Pobjednička Crkva... Jedno stado i jedan Pastir (B.Dudde)    
  Vjerska zajednica Isusa Krista (B.Dudde)    
  Istinsko Kršćanstvo... Pratiti Isusa
(B. Dudde)
   
  Izvještačeno obožavanje (B.Dudde)    
  Formalnosti, ceremonije... Istinska crkvena služba (a) (B.Dudde)    
  Formalnosti, ceremonije... Istinska crkvena služba (b) (B.Dudde)    
  Poruka formalnim Kršćanima (B.Dudde)    
  Volja se vrednuje pri ceremonijalnim postupcima... (B.Dudde)    
  Različite škole razmišljanja... Kristovo učenje (B.Dudde)    
  Različite škole razmišljanja... Gdje je Istina?... (B.Dudde)    
  Različite škole razmišljanja... Postoji samo jedna Istina (B.Dudde)    
  Različite škole razmišljanja... Izvještačeno obožavanje (B.Dudde)    
  Mnogi putevi JEDAN cilj... Istinski pripadnici Crkve (B.Dudde)    
  Istinska Crkva... Sekte... Djelovanje Duha (B.Dudde)    
  Koliko dugo je Kristova doktrina ostala čista? (B.Dudde)    
  Jedina crkva koja omogućava blaženstvo (B.Dudde)    
  Reformatori (B.Dudde)    
  Napuštanje majke crkve (B.Dudde)    
  Rad Božjih slugu po pitanju formalnih vjernika... Kristova Crkva (B.Dudde)    
  Crkvene zgrade? (B.Dudde)    
  Tabernakul (Svetohranište) (B.Dudde)    
  Postoji samo jedna Istina... Osjećaj srca (B.Dudde)    
  Borba protiv raznih duhovnih pravaca odobrena od strane Boga (B.Dudde)    
  Ujedinjenje crkvenih denominacija?... (B.Dudde)    
  'I vrata pakla neće je nadvladati...' (B.Dudde)    
  'I vrata pakla neće je nadvladati...' (B.Dudde)    
  Značenje riječi 'Moja Crkva' (B.Dudde)    
  Zašto se protivnikovo zdanje moglo utvrditi?!... (B.Dudde)    
  Podjele pred Kraj... (B.Dudde)    
  Kršćanstvo-nazovikršćanstvo... Djelo... Postajanje Boga čovjekom... (B.Dudde)    
  Božanske Zapovijedi Ljubavi... Prava Kristova Crkva... (B.Dudde)    
  Darovi Duha... Božanski Učitelj... Obećanje... (B.Dudde)    
  'Živi Kršćani...' (B.Dudde)    
  Formalni Kršćani... Mrtve duše... (B.Dudde)    
  Ispravno Bogoslužje (B.Dudde)    
  Istinsko Bogoslužje... Služenje u Ljubavi... (B.Dudde)    
  Čišćenje Kristovog učenja... (B.Dudde)    
  Kristova Crkva... 'Ti si Petar, Stijena...' (B.Dudde)    
  Krist Glava Njegove Crkve... Članovi istinske Crkve... (B.Dudde)    
  Obilježje živog Kršćanina... (B.Dudde)    
  Kult... Zajednice?... (B.Dudde)    
  Istinska zajednica duša iz unutarnjeg poticaja... (B.Dudde)    
  Kršćani na sat... Put do Božjeg srca... (B.Dudde)    
  Naznaka duhovnog potresa... (Rim?)... Prava Kristova Crkva... (B.Dudde)    
  Formalna vjera... Krivo bogoslužje... (B.Dudde)    
  Mrtva vjera postaje očigledna u vremenima nevolje... (B.Dudde)    
  Obećanja... Duh... Istina... (B.Dudde)    
  Očeve Riječi... Istinska Kristova Crkva... Tradicija... (B.Dudde)    
  Prava Kristova Crkva... (B.Dudde)    
  Priznavanje Krista ... Živo Kršćanstvo.... (B.Dudde)    
  Živi Kršćani... Snaga vejre... Božje prisustvo... (B.Dudde)    
  Mrtvo kršćanstvo... (B.Dudde)    
  Slobodna odluka volje... Crkvene organizacije... (B.Dudde)    
  Usklađenost duhovnih rezultata... Istina... (B.Dudde)    
  Zajednica vjernika.,.. Božje prisustvo... Njegova Crkva... (B.Dudde)    
  Zajednica vjernika.... Snaga vjere... (B.Dudde)    
  Aktivnost vlastite volje... Slijepi vođe i njihovi pratioci... (B.Dudde)    
  Borba protiv Istine... Učitelji koji maše... (B.Dudde)    
  Duhovni vođe... (B.Dudde)    
  Duhovni vođe... Zemaljski put... Putokazatelji... (B.Dudde)    
  Pravi vođe... Božji glasnici... (B.Dudde)    
  Odgovornost učitelja... Istina.... (B.Dudde)    
  Slijepe vođe... Spriječavanje istine... Umišljenost... (B.Dudde)    
  Ispravni putevi... Rimokatolički... (B.Dudde)