sunce
Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.”     Mudre izreke 8:4-11

mjesec
O Gospodu Bogu i Ocu Našemu O Učenjima Ostalih Religija i Crkava (također protiv
neistinitosti u njihovim doktrinama)
   
O Ljubavi    
O Vjeri O Sakramentima    
O Riječi Božjoj (Svetom Pismu) O Uzrocima i Smislu Ljudske Nesreće, Patnje i Boli    
O Unutarnjoj Riječi (Mentalnoj Komunikaciji sa Bogom) O Smrti i Umiranju    
O Molitvi O Onostranom (Uređenje duhovnog svijeta i sudbina ljudi
u svijetu duhova, rajevima i paklovima)
   
O Preporodu (Ponovnom Rođenju Čovjekova Duha)    
O Križu (Križnom Putu) i značenju Djela
Spasenja/Iskupljenja Isusa Krista
(o razlogu Božje manifestacije u Isusu Kristu)
O Bolestima i Liječenju (Zdravlju)    
O Ishrani i Postu    
O Vrlinama i (smrtnim) Grijesima O Odmoru, Spavanju i Snovima (Noćnim Viđenjima)    
O Stvaranju O Muškarcima, Ženama (Bračnoj Ljubavi) i Djeci (Odgoju Djece)    
O Kristovoj Crkvi O ‘Posljednjim vremenima’ i nadolazećem Sudu    
O Novom Jeruzalemu - Crkvi koju je Isus Krist Sobom
utemeljio za vrijeme Njegovog boravka na Zemlji