<<< nazad

Sedmorim Crkvama...

Uvod

 

'Ja, Ivan... zanijeh se u duhu u dan Gospodnji i začuh iza sebe jak glas, kao glas trublje...'      Otkrovenje 1:9, 10

 

Po onome što je Emanuel Swedenborg 'dočuo' sa nebesa (i zapisao u knjigama 'Ivanovo Otkrovenje Objašnjeno' u 6 tomova + 'Ivanovo Otkrovenje Razotkriveno' u 2 toma), i po onome što mi je u srcu govorio Duh Isusa Krista (Filipljanima 1:19) dok sam čitao Knjigu Otkrovenja, meditirao, i osluškivao na ovu temu, ja 'vidim' poziv upućen preko Apostola 'Ivana' 'Sedmorim Crkvama' na ovaj način:

Apostolom Ivanom je predstavljen (u Riječi Božjoj je svakim Apostolom pojedinačno predstavljen određeni aspekt čovjekova Dobra Ljubavi i njegove Istine Vjere, a sa njih 12, kako broj '12' predstavlja 'sve stvari od Istine i Dobra u cjelini', i to zbog toga jer nastaje kao 3 x 4 gdje '3' predstavlja sve s obzirom na Istine Vjere a '4' sve s obzirom na Dobra Ljubavi, je dakle predstavljen cjelokupni čovjekov život s obzirom na Vjeru i Ljubav) svaki Istinski predstavnik Kristove Crkve, tj. onaj Kršćanin u kojem je 'Vjera-Ljubavlju-Djelotvorna' (Galaćanima 5:6; iz tog razloga, tj. zbog ove reprezentacije, je Isus Krist običavao sa sobom povesti 3 Apostola, 'Petra', koji predstavlja Vjeru, 'Jakova' koji predstavlja Ljubav, i 'Ivana' koji predstavlja ovo dvoje u djelima, tj. 'Vjeru-Ljubavlju-DJELOTVORNU'; Matej 17:1; Marko 14:33; Luka 8:51), što je ujedno bio razlog da je Sam Isus Krist sa Križa rekao (Ivan 19:26): 'U Mojoj Crkvi ('Majka Marija' predstavlja Kršćansku Crkvu) su oni koji su u Dobru Moje Ljubavi i otud u Istinama Moje Mudrosti (= kvaliteta 'sina Ivana')'.

Tom Apostolu, i u današnje vrijeme svim Kršćanima koji u sebi nose kvalitetu 'Ivan', Isus Krist otkriva i dostavlja sa neba po Svom Duhu Svoju Čistu Istinu (Ivan 16:13, 25), po kojoj oni onda 'vide' ili 'percipiraju' ('Budući je Ivan reprezentirao Dobro Ljubavi, otkrovenje je bilo dano njemu; jer otkrovenje iz neba, poput ovoga, može biti dano jedino onima koji su u Dobru milosrđa/charity ili Ljubavi. Drugi, doista, mogu čuti stvari koje su iz neba, ali ih oni ne percipiraju. Jedino oni koji su u Dobru Ljubavi imaju duhovnu percepciju. To je zato što oni primaju nebeske stvari ne jedino sa sluhom, nego također sa Ljubavlju; a primiti sa Ljubavlju je primiti u potpunosti budući su stvari tako primljene ljubljene; štoviše, oni koji tako primaju, vide te stvari u njihovu razumijevanju, gdje se nalazi senzacija njihovog unutarnjeg vida. Da je to tako bilo mi je dokazano putem puno iskustva.' E.Swedenborg 'Ivanovo Otkrovenje Objašnjeno – 8:2'; 'jak glas, kao glas trublje' o kojem govori stih 10, predstavlja prema tome 'očiglednu percepciju Božanske Istine otkrivene sa neba') 'stvari koje jesu', tj. kakvo je duhovno stanje u Kršćanskoj Crkvi (kad se kaže 'Kršćanskoj Crkvi' to znači također u svim njezinim podjelama tj. denominacijama), i 'ono što će se dogoditi poslije', tj. na koji će se način odvijati Božanska drama do samog Kraja ili Sudnjeg Dana (kad se kaže 'Sudnjeg Dana' pri tome se ovdje misli na Sud kojeg će Isus Krist sprovesti nad svakom kvalitetom vjernika u Njegovoj Crkvi i to sukladno Božanskoj Istini Njegove Riječi = Ivan 5:22; o tom Sudu iz i po Riječi u duhovnom svijetu, kao i u duhovnom 'svijetu' svakog pojedinca, govore poglavlja 4 i 5 Knjige Otkrovenja) i kraja ovog svijeta.

'Napiši dakle što si vidio: ono što jest i što se ima dogoditi poslije.'

Otkrovenje 1:19

*

'Tko ima uho, neka posluša što Duh govori crkvama.'

Otkrovenje 2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13:22

'Ivani', dakle, koji su po vrlini svoje Ljubavi percipirali i primili Čistu Istinu, pozivaju onda svaku (ne)kvalitetu vjernika u Kršćanstvu da promijene ono što kod njih nevalja, tj. što je protivno Kristovu Čistom Evanđelju Ljubavi, i da zadrže i unaprijede ono što kod njih valja, tj. što se podudara sa Kristovim Čistim Evanđeljem Ljubavi (Ivan 15:1, 2), ...

'Jedino Riječ odgore je Čista Istina i ova je Riječ bila primljena i raširena od strane Isusa na Zemlji, posljedično Njegovo je jedino istinsko učenje i ostati će to za cijelu vječnost. Otud čovjek koji propovijeda Kristovo učenje jeste Moj predstavnik na Zemlji i on će biti sposoban obavijestiti svaku školu razmišljanja do kojeg opsega oni imaju Istinu a koja su razmišljanja obmanjujuća.'   (BD 4395)

... nakon čega oni onda, dakle AKO prihvate Čistu Istinu i počnu ŽIVJETI u skladu s Njom...

[Ovo 'prihvaćanje Čiste Istine i život u skladu sa Njom je u Riječima prva dva poglavlja Knjige Otkrovenja izraženo riječima 'tko ima uho neka čuje što Duh govori crkvama'; Emanuel Swedenborg to ovako tumači: 'Onaj koji ima uho neka čuje što Duh govori Crkvama' predstavlja da onaj koji razumije ove stvari biva poslušan onome što Božanska Istina Riječi podučava one koji će biti u Novoj Crkvi koja je Novi Jeruzalem. Sa 'čuje' je predstavljeno obadvoje, i percipirati i biti poslušan. Da je i jedno i drugo predstavljeno sa 'čuje' je jasno iz svakodnevnog govora, u kojem se kaže da se čuje ili obazire na nekog, također da se počuje ili obrati pažnja na nekoga, potonje predstavlja povinovati se a prijašnje percipirati. Da 'čuti' predstavlja ove dvije stvari rezultira iz korespondencije, jer oni koji su istovremeno u percepciji i poslušnosti su u pokrajini ušiju na nebu. Budući je i jedno i drugo predstavljeno sa 'čuti', prema tome je Gospod često rekao:

'Onaj koji ima uši da čuje, neka čuje.'

Matej 11:15; 13:43; Marko 4:9, 23; Luka 8:8; 14:35

A isto je također rečeno svim Crkvama, kao što je jasno iz stihova 11, 17 i 29 drugog poglavlja, i stihova 6, 13 i 22 onog koje slijedi. 'Duhom' je, međutim, 'koji govori Crkvama', predstavljena Božanska Istina Riječi, a 'Crkvama' sva Crkva u Kršćanskom svijetu. Da se pod 'Duhom Božjim', koji je Sveti Duh, razumije Božanska Istina koja proizlazi iz Gospoda, se može vidjeti u DOKTRINI NOVOG JERUZALEMA U SVEZI GOSPODA – 51; a budući se razumije sva Crkva, nije rečeno što Duh kaže Crkvi, nego što Duh kaže 'Crkvama'.'  Ivanovo Otkrovenje Razotkriveno - 87]

... onda 'pristupaju' i bivaju 'prihvaćeni' u jednu jedinu Istinsku Kristovu Crkvu (nije nužno da vjernici bilo koje denominacije napuste svoju crkvu jednom kada spoznaju Čistu Istinu, čak štoviše, bolje je, ako nema direktnog sukoba, tj. ako je to ikako moguće, da se ostane te onda 'zapaljeno svjetlo postavi na svijećnjak tako da svijetli cijeloj kući' = Matej 5:15; 'Ako želite napustiti crkvu, to će malo koristiti vašoj braći.'  Od Isusa Krista, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov sluga, prorok Jakob Lorber, i zapisao u 'Nebeske Darove – 1'; dakle, ovdje prije svega govorimo o unutarnjem pristupu i 'ulasku' dušom i srcem u Istinsku Kristovu Crkvu)...

[Jer vjerujem da je svima jasno kako je na nebu SAMO JEDNA Crkva, tj. kako Isus Krist ima i može imati samo jednu 'vjerenicu' i 'ženu'; u Riječi Božjoj 'vjerenica' i 'žena' stoji za Crkvu, 'vjerenica' u fazi kada je crkva duhovna, znači kada prima Istinu Božje Mudrosti i mijenja se u Dobro Božje Ljubavi kojem ta Istina podučava, to je dakle period 'zaruka'; a 'žena' u fazi kada je crkva božanska tj. kada je Istina postala u čovjeku Njegovo Dobro Ljubavi, po kojem onda Krist ulazi u čovjeka, i čovjek živi u Kristu, tj. odvija se sjedinjenje u Ljubavi sa Bogom, ili 'ženidba'; Ivan 17:21-23 + 1 Ivanova 4:16]

...Crkvu koja se u Otkrovenju naziva 'Novi Jeruzalem'.

'I Sveti grad,  Novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao  zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: "Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer - prijašnje uminu."

Otkrovenje 21:2-4

*

Važnost Čiste Istine sa Neba koju je sada Isus Krist ponovno objavio preko Berthe Dudde a koju 'Ivani' prepoznaju i šire u riječi i tisku će posebice doći do izražaja u vremenu Antikrista (Knjižica br. 47) i Posljednje Vjerske Borbe (Knjižica br. 48)... kada će nad vjernicima biti vršen ogroman pritisak ... kada će sve crkvene organizacije poradi prevladavajućih neistina u njihovim doktrinama doživjeti krah... kada će od ljudi, čiji će životi biti u opasnosti, biti zahtjevano da otvoreno priznaju ili zaniječu Isusa Krista... tada će jedino oni koji su u posjedu Čiste Istine ... koji imaju preko nje uvid u Božji Plan Spasenja i Njegove naume u posljednjim danima pred kraj ... moći stajati čvrsto i donijeti ispravnu odluku volje i tako i time učlaniti se u malo stado Kristovih Vlastitih (Matej 10:32, 33) koji će, na Dan Suda, biti odnešeni sa ove Zemlje (Knjižica br. 42) i sačuvani pred općim uništenjem (Knjižica br. 44) za Novu Zemlju (Knjižica br. 42) na koju će od strane Gospoda biti prebačeni u tijelima da bi za(po)čeli, u novom Periodu Iskupljenja, nove naraštaje kao njihovi praroditelji.

'Jer u posljednjim danima će izbiti brutalna borba protiv Isusa Krista, Koga vi ljudi morate priznati kao Božjeg Sina i Iskupitelja svijeta u Kojem je Bog Osobno postao ljudsko biće... tako da možete onda ući u duhovno kraljevstvo u iskupljenom stanju... Ipak Božji protivnik će objaviti rat svima onima koji vjeruju u Njega, i prema tome svatko će Ga morati javno ispovjediti pred svijetom... I jedino oni koji su prihvatili Njegovu Riječ koja je bila transmitirana na Zemlju odgore će biti sposobni priznati Ga, jer oni će prepoznati Istinu i znaju Tko je bio Isus Krist i zašto On mora biti prepoznat, i oni će ostati Njemu vjerni sve do kraja i pripadati onima koji će biti odnešeni kada je Dan kraja došao... Vjerska borba će biti posljednji test izdržljivosti za vas ljude, ali kojeg ćete vi koji znate Istinu biti u stanju proći... To je zašto Bog opet i iznova dostavlja Njegovu Riječ na Zemlju, tako da svi ljudi mogu sudjelovati u Istini kako bi ju također podržali pred svijetom tijekom konačne vjerske borbe, jer jedino Istina će im osigurati informaciju u svezi Isusa Krista, i jedino vjera u Njega će vam dati snagu da ustrajete do kraja... dok On Osobno ne dođe da vas dohvati u Njegovo kraljevstvo (1 Solunjanima 4:16, 17).'  (BD 8317)

'Istina primljena od strane Mene im je dala znanje o stvarima koje će doći i ovo znanje će im dati znanje da ustraju do kraja. Jedino Istina daje snagu, jedino osoba koja živi unutar Istine će izdržati, i iz ovog razloga je toliko hitno nužno priopćiti/pružiti Istinu ljudima budući će im to/ova jedino omogućiti razumjeti sve što će se dogoditi. Svatko tko ne zna apsolutnu Istinu će postati nesiguran, on će sve dvojbiti i pretpostaviti svijet i njegova zadovoljstva njegovu dvojbenom znanju. Ali Ja želim dati ljudima Čistu Istinu kako bi im pomogao preživjeti konačan kraj tako što će čvrsto vjerovati u Mene, u Moju mudrost i Ljubav koja želi pripremiti raj za Moje Vlastite nakon uništenja ove Zemlje... Svatko podučen po Mojoj Riječi o vječnom planu Spasenja će razumjeti sve, uvijek će svoje oči imati uperene u Mene i on će biti u stanju virnuti u (ili ‘baciti pogled na’) duhovno carstvo i primiti snagu i milost da ustraje do kraja.'    (BD 4395)

'I blaženi su oni koji će onda prihvatiti Istinu, koji će se potruditi živjeti sukladno Mojoj volji i koji koriste kratko vrijeme do kraja za dušin razvoj, jer oni će se oprijeti i ustrajati sve do kraja.' (BD 4167)

'Svatko tko odlučno odbaci njihov zahtjev da Me zaniječe će biti tretiran brutalno, i pred licem ovog mnogi će posustati i izdati Me bez otpora, jer njima nedostaje snaga vjere koja nastaje iz Čiste Istine.'  (BD 4947)

'Borba protiv svih škola razmišljanja će se sprovoditi posebice brutalno tako da će malodušni ljudi slabe vjere otpasti ako nemaju vrloduboku živu vjeru budući oni neće biti sposobni pružiti otpor, oni će teturati pod teretom postavljenim na njih od strane svijeta. Uzrok njihova podbačaja će počivati u zabludi/grešci (= ovo se odnosi na neistine u doktrinama Kršćanskih crkava) koja se može pronaći u svakoj školi razmišljanja, kada ih ozbiljna akcija protiv njih prisili razmišljati u svezi nje. Svaka osoba koja živi unutar Istine usljed njegovih Ljubavi-prepunih akcija i ispravne poduke od strane Božjih odabranih slugu će također prikupiti snagu vjere i neće posrtati tijekom ijedne nevolje, budući će mu Istina dati snagu baš kao i percepciju. Time, on će znati o nadolazećem kraju i spasenju od krajnje nevolje od strane Boga Osobno. Međutim, on neće biti sposoban pronaći ovu percepciju kroz obmanjujuća učenja i njegova vjera će posrtati i napustiti ga kada je suočen sa ozbiljnim izborom ili da prizna Isusa Krista pred svijetom ili da Ga zaniječe. Onda će osoba, čija djela Ljubavi su ga učinila prijemčivim za Božju Istinu, biti snažan, on će ponuditi otpor i ne treba se bojati nikakvih svjetovnih mjera budući će on očekivati Božju pomoć koju će primiti kadgod njegovo tijelo ili duša doživljavaju nevolju.' (BD 3947)

Stoga, ovaj je poziv kojeg Duh upućuje svim vjernicima u Kršćanskom 'crkvama' izuzetno važan i presudan za stanje njihove duše u vječnosti.

*

'Govoraše: "Što vidiš, napiši u knjigu i pošalji sedmerim crkvama: U Efez, Smirnu, Pergam, Tijatiru, Sard, Filadelfiju, Laodiceju."   Otkrovenje 1:11

Generalna podjela u Kršćanstvu i to s obzirom na (ne)kvalitetu obožavanja JEDINOG BOGA U Isusu Kristu je dakle na njih 7, budući broj '7' ne predstavlja doslovno 7, već 'sve stvari i sve ljude' ('Brojevi u Riječi Božjoj predstavljaju stvari, ili radije oni su kao izvjesni pridjevi za imenice, dodjeljujući neku kvalitetu stvarima. To je zato što je broj u sebi prirodan, jer posredstvom brojeva su prirodni objekti ograničeni, ali oni koji su duhovni su ograničeni posredstvom stvari i njihovih stanja. Onaj, prema tome, koji ne zna značenje brojeva u Riječi, a posebice u Otkrovenju Ivanovom, nije u stanju znati mnoge tajne koje su tamo sadržane.' E.Swedenborg 'Ivanovo Otkrovenje Razotkriveno – 10:1'), tj. 'ono što je puno i savršeno' (i primjenjuje se ne samo gdje se obrađuju svete stvari, već tamo i gdje se obrađuju profane!), ovdje dakle 'sve koji su u Kršćanstvu gdje je Riječ Božja po kojoj je poznat Isus Krist' (E.Swedenborg 'Ivanovo Otkrovenje Razotkriveno – 10:1'), i od kojih može biti formirana Istinska Kristova Crkva, koja je nazvana Novi Jeruzalem, a ona je formirana od onih koji pristupaju Gospodu Isusu Kristu jedino (= 'Budući je Gospod Isus Krist priznat kao Bog neba i Zemlje od onih koji su u Njegovoj Istinskoj Crkvi na nebesima, i onih koji će biti u njegovoj Crkvi na Zemlji, stoga je u prvom poglavlju Gospod jedini obrađivan; a u dva sljedeća poglavlja, On jedini je koji govori crkvama, i On jedini je koji daje sretne stvari vječnog života; da je On jedini Koji govori vidi se iz ovih stihova: 2:1, 8, 12, 18; 3:1, 7, 14; da će Gospod jedini dati sretne stvari vječnog života onima koji su i koji će biti u Njegovoj Crkvi, je očigledno iz ovih stihova: 2:7, 10-11, 17, 26, 28; 3:12, 21.' E.Swedenborg 'Ivanovo Otkrovenje Razotkriveno – 69, 70'), i istovremeno vrše pokajanje od zlih djela (= 'Da je Istinska Kristova Crkva formirana od onih koji vrše pokajanje od zlih djela je također očigledno iz Gospodnjih riječi crkvama: 2:2, 4-5, 13, 16, 19, 22-23; 3:1-3, 15, 19.' E.Swedenborg 'Ivanovo Otkrovenje Razotkriveno – 71').

Meni su ova 'podjela' i ovaj proces bili u slici prikazani ovako:

Iz Boga-Krista, Nebeskog 'Sunca', kao jedinog izvora Svjetla (1 Ivanova 1:5; Ivan 1:4; 8:12; 12:46; Otkrovenje 21:2, 3; 22:5), izvire bijelo Svjetlo Čiste Istine Božanske Mudrosti ('bijelo' inače u Riječi predstavlja Božansku Istinu Mudrosti) i kao takvo 'zrači' prema ljudima na Zemlji, tj. ljudima u Crkvi ako gledamo duhovno.

No, to se bijelo Božansko Svjetlo na svom putu 'dolje' ka ljudima, iz nužnosti tj. poradi čovjekova ne-savršenstva, koje se u odnosu na Bijelo 'Sunčevo' Svjetlo sa pravom može porediti sa sjenom pod oblacima ('oblak' je dakle ono ljudsko što čovjeka razdvaja od 'Sunčevog' Božanskog Svjetla) ili nijansom crne boje, tako reći 'razbija' ili 'lomi' pri dodiru sa 'prizmom ljudskog faktora' na 7 duginih boja (= ovdje 7 Crkava),...

'Što se tiče prirodnih boja, postojanje boja potrebuje i nešto tamno i svijetlo, ili crno i bijelo. Kada zrake svjetla od sunca padnu na ovo, zavisno od promjenjivoj kompoziciji sjene/tame i svjetla, ili crnog i bijelog, proizvedene su boje od modificiranja svjetlosnih zraka koje utječu. Neke od ovih boja crpe više, ili manje, od svjetla ili bijelog; i to je ono što je uzrokom pojave raznolikosti boja. Nešto poredbeno sa ovim postoji u duhovnim stvarima. U njihovom slučaju intelektualna strana propriuma ('proprium' je kod Swedenborga 'ono što je čovjeku vlastito, dakle što izvire iz samo-ljublja, tj. ljubavi spram sebe samoga i svijeta, te otud lažnog razmišljanja ili vlastite inteligencije), ili neistina, čini 'sjenu/tamu', a voljna strana propriuma, ili zlo, koje apsorbira i uništava svjetlosne zrake čini 'crno'. Što se tiče 'svjetla i bijelog', ovi su Istina ili Dobro koje čovjek zamišlja kako čini sam od sebe, koji reflektiraju i odbacuju od sebe svjetlosne zrake. Zrake svjetla koje padaju na ove stvari i tako reći ih modificiraju dolaze od Gospoda kao Sunca mudrosti i inteligencije; jer zrake duhovnog svjetla nisu ništa drugo i nemaju drugog izvora.'

E.Swedenborg 'Nebeske Tajne – 1042:2

... od kojih svaka dakle predstavlja jednu od kvaliteta bijelog Svjetla tj. Čiste Istine Mudrosti, ili pak ne-kvaliteta s obzirom da je to Svjetlo u ljudima 'zatamnjeno' ili 'iskrivljeno' kada dođe u dodir sa više ili manje sjene, tj. 'crne boje' ljudskog nesavršenstva prouzročenog ne-savršenstvom u Ljubavi i posljedičnom više ili manje iskrivljenom percepcijom Istine.

'Ovo postaje jasno od onog što je upravo bilo rečeno o dugi; jer duga, ili dugina boja, nije nikada očitovana osim iznutra (ili 'u sklopu') oblaka (Postanak 19:13). Kao što je bilo rečeno, sama tmina/mračnost kroz koju sjaje sunčeve zrake koja je pretvorena u različite boje, i tako je zbiljska boja koja je proizvedena odlučena od strane prirode tmine/mračnosti sa kojom se svjetlost tih zraka susreće. Slično je sa duhovnim čovjekom. Tmina/mračnost kod njega, koji se ovdje nazivaju 'oblakom' (Postanak 9:16), jeste neistina, i ista je kao intelektualna strana njegova propriuma...

... [2] Priroda ovog oblaka kod nekoga tko je preporođen je jasna po tome kakvo je njegovo stanje bilo prije preporoda. Čovjek je preporođen posredstvom stvari za koje pretpostavlja kako su Istine Vjere. Svatko pretpostavlja kako je njegovo vlastito prihvaćeno vjerovanje Istina, i na temelju ovoga stječe savjest. Posljedično tome jednom kada je stekao savjest, djelovati protivno stvarima koje su bile utisnute u njega kao Istine Vjere je za njega djelovati protivno savjesti. Ovo važi za svakoga tko je preporođen. Jer mnogi iz kojeggod prihvaćenog vjerovanja jesu preporođeni od strane Gospoda; i jednom kada su preporođeni, oni ne primaju nikakvo direktno otkrovenje nego jedino one stvari koje su usađene kroz Riječ i propovijedi o njoj. Ali budući oni primaju Dobročinstvo, Gospod djeluje putem Dobročinstva u taj oblak koji je njihov. Iz ovog (Dobročinstva tj. ljubavi spram bližnjega), svjetlo je osigurano, kao kada sunce probija oblak koji na taj način postaje više osvijetljen i te se sastoji od nekoliko različitih boja. Tako je također unutar oblaka (neistine) očitovana sličnost duge. Što je prema tome rijeđi oblak, to jest, što se više sastoji od mnogih Istina vjere stopljenih zajedno, to je prekrasnija duga; ali što je gušći oblak, to jest, što se manje sastoji od Istina Vjere, to je manje lijepa duga. Nevinosti dodaje značajno ovoj ljepoti, donoseći tako reći živu sjajnost bojama.

[3] Svi prividi Istine jesu 'oblaci' koji ovijaju čovjeka kada je on ograničen na značenje slova Riječi, jer Riječ govori sukladno prividima. Ipak, premda on ostaje u prividima, pošto on vjeruje Riječi u jednostavnosti i ima Dobročinstvo, taj je oblak relativno rijedak/tanak – unutar ovog oblaka je da Gospod formira savjest u slučaju onoga koji je unutar Crkve. Kao dodatak, svi oblici nepoznavanja Istine jesu 'oblaci', takvi kakvi omataju osobu koja ne zna što je Istina Vjere, općenito kada ne zna što je Riječ, i još više kada nije čuo za Gospoda. Unutar ovog oblaka je da Gospod formira savjest u slučaju onih koji su izvan Crkve; jer u samom neznanju može biti nevinost, i tako Dobročinstvo. Sve neistine također su 'oblaci', ali ovi su oblaci tama koja postoji ili sa ljudima koji imaju lažnu savjest, kao što je opisano ranije, ili sa ljudima koji nju uopće nemaju. Ovo su općenito različite vrste 'oblaka'. Što se tiče njihova broja, oblaci su kod pojedinca tako brojni i gusti da ako bi on to znao bio bi zaprepašten da ih zrake svjetla od Gospoda uopće mogu probiti i da itko može biti preporođen. Osoba koja zamišlja kako ima vrlo malu količinu oblaka ih ponekad ima ogroman broj, dok ih onaj koji vjeruje kako ima ogromnu količinu ima manje.'          E.Swedenborg 'Nebeske Tajne – 1043:1'

I te nijanse Bijelog Svjetla, točnije varijante njegova 'osjenčivanja' pri dodiru sa ljudskim faktorom, ili varijante njegove zatamnjenosti prouzročene sjenom oblaka ljudskog krivog shvaćanja prouzročenog pak krivom ljubavlju, jesu generalno podjeljene na 7 grupa (da ponovimo, broj '7' označava jedan totalitet, tj. općenitih sedam grupa kojima su obuhvaćene i sve druge pod-kvalitete ispravnog ili neispravnog obožavanja Boga-Krista), baš kao i sama duga na 7 boja, koje su prema onome što Otkrovenje tumači, prosuđene i opisane kako slijedi:

<<< nazad