<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8277, 20 Rujan 1962

ZNACI POSLJEDNJIH DANA...

(Matej 24)

Možete biti sasvim uvjereni da će se sve što Sam nagovjestio kroz vidjeoce i proroke ispuniti, jer kraj se sve više približava i po znacima vremena ćete prepoznati čas u kojem živite. Opet i iznova je dana primjedba kako su se kraja uvijek bojali tijekom teških/gadnih vremena a ipak je Zemlja nastavila postojati... da su čak Moji učenici bili računali na Moj povratak i da su oni, također, bili u krivu... I isto tako oni ne žele slušati i vjerovati u Moja sadašnja proglašenja. A Ja opetovano naglašavam činjenicu kako će jednog dana budućnost postati sadašnjost i da ste vi ljudi sada pristigli do najniže duhovne točke koja čini nužnim kraj ove Zemlje što, međutim, treba jedino biti shvaćeno kako totalna transformacija zemljine površine a ne uništenje Zemlje kao djela stvaranja. Jer ova će Zemlja nastaviti ispunjavati njezin zadatak u svemiru, ona će nastaviti udomaćivati ljude u svrhu sazrijevanja njihovih duša... Ipak ona najprije za to mora opet biti učinjena prikladnom.

Moja je Riječ Istina, i ako vam Ja šaljem Moju Riječ odgore, ako vam objašnjavam Moj plan Spasenja tako da ćete također znati sve međuodnose, onda je u stvari Moja nakana jedino da vi sa pouzdanjem prihvatite Moja upozorenja i opominjanja i promjenite vaš stav spram Mene sukladno tome... Jer vi trebate razmišljati dalje od vašeg dnevnog života jedino, vi trebate razmišljati o onome što leži ispred vas budući znate za-sigurno kako ćete morati umrijeti i ne možete produžiti vaš život čak ni za jedan dan, da vi prema tome zavisite o Sili koja vas je pozvala u postojanje.... Vi trebate najozbiljnije promišljati ove misli, i to neće biti na vašu štetu, jer onda ću vam Ja također pomoći da razmišljate jasno i razmotrite ideju o kraju, i što ovaj kraj znači za svakoga od vas. Ako vjerujte u Boga i Stvoritelja Čija vas je Ljubav pozvala u postojanje onda nećete biti toliko zabrinuti kada ste upućeni na skori kraj (ili ‘kada vas se osvješćava u svezi skorog kraja’), jer onda ćete znati da ovaj Bog i Stvoritelj također drži vašu sudbinu u Njegovim rukama, da vi jedino trebate sebe preporučiti Njegovoj Ljubavi i milosti kako bi izvan opasnosti bili vođeni kroz nadolazeće vrijeme... I upućivanja koja se odnose spram njega vas neće plašiti, namjesto toga vi ćete se samo sjediniti još prisnije sa vašim Bogom i Stvoriteljem, Kojeg prepoznajete kao vašeg vječnog Oca.

Pa ipak nevjernici će biti teško pogođeni, i oni su na koje se odnose (ili ‘kojima su upućena’) Moja neprestana predskazanja skorog kraja, jer oni se i dalje mogu promijeniti tijekom kratkog vremena koje im je preostalo. Samo obratite pažnju na znakove vremena, jer Ja Sam ove već nagovjestio Mojim prvim učenicima... Ali u ovom trenutku ste vi već na početku vremena nevolje, vi čujete o ratovima, o zemljotresima... nesreće i katastrofe su u porastu... možete promatrati promjene u svemiru, i također vidite kako se ljudi ponašaju koji su degenerirali i vjeruju da se mogu uplitati u Moje stvaranje, koji sebi dopuštaju biti nagnani na Bogu-protivne eksperimente koji neće dobro završiti...

Obratite pažnju na način razmišljanja ljudi koji se prepuštaju svjetovnim zadovoljstvima, koji su grubi i ne-ljubazni/hladni i ne obraćaju pažnju na nevolju njihovih bližnjih... Obratite pažnju na nedostatak vjere, na njihov stav spram Isusa Krista i Njegov čin Spasenja, i znati ćete da već živite posred vremena koje prethodi kraju. Vjerska borba, također, će planuti sa takvom okrutnošću da vi to ne bi mislili kako je moguće. I ovaj duhovno nizak stupanj će kraj privući bliže i već je dosegao stupanj koji bi opravdao Moju intervenciju, ali Ja neću odstupiti od dana koji je bio predodređen u Mojem planu Spasenja još od vječnosti... Ali niti ću Ja odgoditi ovaj dan, jer u Mojoj mudrosti Ja Sam također uvidio kada je pravo vrijeme da se dogodi djelo transformacije..

I prema tome ću Ja pustiti da se Moj glas čuje sve do kraja nagovještavajući nadolazeći kraj, i sretan je onaj koji sluša ovaj glas i sebe priprema... sretan je onaj koji želi pripadati Mojim Vlastitima i ostaje Mi odan sve do kraja... Jer Ja ću mu priskrbiti izuzetnu snagu, on će stajati nepokolebljivo i ne treba se bojati dana kraja.

AMEN

<<< nazad