<<< nazad

7 Riječi Isusa Krista

na Križu

 

Od Gospoda putem

Unutarnje Riječi

primila

Antoine Grossheim

 

 

 

PREDGOVOR

Ova je knjižica '7 Riječi Isusa Krista na Križu' bila primljena u 1963 godini putem Unutarnjeg Glasa Duha i zapisana u Grazu od strane Antoine Grossheim, žene koja je pripadala grupi prijatelja velikog mistika i sluge Božjega, Jakoba Lorbera.

Daljnje pojedinosti vezane uz Antoine Grossheim se mogu pronaći u kratkoj, zanimljivoj biografiji 'Jakob Lorber', koju je napisao Lorberov prijatelj Karl Gottfried Ritter von Leitner.

Prema njemu, Antoine Grossheim je bila vlasnicom kuće u Grazu te je radosno koristila njezina zemaljska vlasništva da bi vršila dobra djela. Ona je bila potpuno uvjerena u vjerodostojnost vrlo dubokoumnih zapisa Jakoba Lorbera. Često je potpomagala pisara Božjega koji je živio u siromaštvu.

 

 

1. RIJEČI OHRABRENJA

Dijete Moje, slušaj. Napisat ćeš knjigu, kao znak da je Meni svejedno koga odaberem kao instrument ili koga odaberem kao nositelja Moje Riječi. Jer velikani i intelektualci neće iskusiti što znači biti instrument Gospodnji. Također ti kažem da još trebaš mnogo pretrpjeti i podnijeti. No ne brini, Ja ću biti pored tebe.

[2] (Kao reakcija na misli koje su izražavale kolebanje/nevjericu pisca u svezi toga da li je ono što je čula doista dolazilo od Gospoda ili je moglo podsvjesno doći iz njezine vlastite duše): Želim ti dokazati, skeptična dušo, da Sam to Ja, Gospodar Neba i Zemlje (Matej 28:18), Koji piše kroz tvoju ruku. Da, Ja Osobno pišem. I želim da imaš ljubavi i pouzdanja. Prema tome, vjeruj sada i imaj pouzdanja.

[3] Ja, tvoj Bog i Otac od vječnosti, zapovjedam ti sljedeće: ti od sada nadalje trebaš svakog dana uvečer namijeniti jedan sat, tijekom kojeg ću ti diktirati u tvoje pero što ću nagovijestiti svijetu. Ne plaši se, jer Ja Osobno Sam sa tobom.

 

 

2. PROGLAŠENJE GOSPODA NJEGOVOJ DJECI

Vi, djeco Moja, koji ste zarobljeni grijehom i nastavljate sanjati u snu vaših svjetovnih osjetila, počujte Moje riječi koje vam Ja, kao jedini Gospodar od vječnosti, razotkrivam kroz usta čedne djeve (virgin) koju Sam odabrao.

[2] Vrijeme predskazanja proroka Starog Zavjeta, kao i ono što su vidjeoci predskazali u svezi Mene, se bilo ispunilo sa Mojim prethodnim dolaskom na vašu Zemlju. A sada je opet došlo vrijeme koje Sam predskazao tijekom Mojeg zemaljskog života, kada Sam rekao: ‘Doći će vrijeme na Zemlji kada bi Me čak i Moji odabrani ostavili ako bi Ja to dozvolio (Matej 24:21-24).’ Ali Ja vodim o tome brigu (da se ova ekstremna stvar ne dogodi Mojoj djeci).

[3] Međutim, svima drugima kojima je sve drugo dragocjenije nego tražiti vaše vječno odredište i postići sredstva za ostvariti taj cilj, Ja, kao vaš Otac i budući Sudac, vam savjetujem: ostavite svijet i njegova vremena zadovoljstva i vratite se k Meni u riječi i djelu, sve dok još ima vremena. Jer neće proći još puno vremena i Moje će se strpljenje istrošiti a vi ćete iskusiti sud gnjeva Mojega. Jer vi znate iz Pisama kako li je užasno pasti u ruke Boga živoga (Hebrejima 10:31). Također vam kažem: ‘Uistinu, uistinu, Nebo će i Zemlja nestati/proći ali Moje Riječi nestati/proći neće (Matej 24:35).’

[4] Kada Sam živio u Mojem zemaljskom tijelu među vašom ljudskom djecom na Zemlji okupio Sam oko Sebe grešnike i skupljače poreza koji su bili smatrani za najprezrenije ljude tog vremena. Radi toga Sam Ja bio prezren i omražen od strane velikih i istaknutih tako da Sam stekao ime da Sam prepredeni huškač ljudi i čak potajni grešnik. Ali Ja nisam došao na Zemlju poradi pravednih već poradi onih čiji je duh bolestan i poradi grešnika za koje Sam ponudio Moj život i krv (Matej 9:10-13; Marko 2:14-17).

[5] Moji prijatelji koji su Mi ostali vjerni su stajali oko Mene u vrijeme Mojeg raspeća, baš kao i velika gomila, ispunjena sa pakosnim užitkom. Podrugljivo/omalovažavajuće se smijući oni su uzvikivali: ‘Pomogao je drugima ranije, sad Sebi ne može pomoći (Matej 27:42; Marko 15:30, 31; Luka 23:35, 37)!’ Ovo je osnažilo druge u njihovom vjerovanju da Ja nisam bio Bog već radije kriminalac kojeg je Bog odbacio.

[6] Ja Sam međutim u strahu Mojeg zemaljskog tijela (iz)govorio sa križa prisutnim promatračima 7 Riječi na starom Hebrejskom jeziku kojima nema ispravnog objašnjenja sve do dana današnjeg*. Zbog toga, Moje milosrđe Me dovelo do toga da ih ponovim za buduća vremena, i to sa ispravnim objašnjenjem njihovog značenja, i da na ovaj način otkrijem njihovo istinsko značenje ljudima koji su dobre volje.

[7] Nakon što Sam propatio jedno duže vrijeme i sa puno boli koju Sam morao pretrpjeti od strane mučitelja koji nisu štedjeli svojih napora, visoki svećenici su vidjeli da bi mogao umrijeti prije nego bi na Meni mogli ohladiti njihovu osvetu i bijes, i pokušali su što je prije bilo moguće dobiti smrtnu presudu od strane najvišeg Rimskog Suda (u smislu, ‘upirali su kako bi Rimski Sud što prije donio smrtnu presudu’) kako bi još bili u stanju kušati od radosti da Me vide kao umirem što je bolnije moguće. Kada je poruka o Mojoj smrtnoj presudi pristigla koja je kazivala da trebam biti raspet, Moji su se neprijatelji glasno radovali i pokušali su sprovesti njihovo djelo što je moguće prije.

[8] Kada se Moje smaknuće konačno dogodilo, Moji prijatelji, koji su sebe potajno sakrili među ljudima, su došli do križa da bi Me utješili. Ali zl(obn)a gomila ih je htjela otjerati, i jedino nakon posredovanja Pilata je bilo moguće Mojoj majci baš kao i Ivanu, Mojem najdražem učeniku, i još nekolicini drugih žena doći bliže do križa i na taj način prisustvovati Mojoj fizičkoj smrti.

*1863.

 

 

3. 7 ISUSOVIH RIJEČI NA KRIŽU

Kada su okrutni mučitelji opljačkali Moju odjeću i tako neodjevenom zavezali Moje ruke i stopala za drvo i također ih probili sa mnogim otupljenim čavlima, zbilo se da je Moje izmučeno tijelo uzdahnulo i reklo: 'Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine (Luka 23:34).' To je bila prva važna Riječ koju Sam izgovorio u Mojoj žalosti što se tiče prijašnjeg i potonjeg čovječanstva i njihovih grijeha.

[2] Kada Sam na taj način bio uzdignut na križ, Moje je tijelo, koje je bilo prekriveno sa krvlju i prašinom, izgledalo tako kukavno da je čak ganulo srce neprijatelja koji su bili prisutni. Ali primjetio Sam da je to bio samo privremeni osjećaj, i da oni nisu suosjećali sa Mnom već je jedino njihov osjećaj za ljepotu bio uznemiren. Prema tome Sam rekao: 'Žedan Sam (Ivan 19:28).' Ali mučitelji nisu znali što Sam mislio sa ovim riječima, naime da Sam bio žeđao za spasenjem toliko puno duša koje Sam vidio kako propadaju/skapavaju sve dok su živjele u iluziji. I tako, kako bi Me mučili još više, dali su Mi piti žuč pomiješanu sa octom što Sam međutim sa gnušanjem odbio (Matej 27:34; Ivan 19:29).

[3] Upravo u tom trenutku cijela je priroda zadrhtala i red je elemenata bio poremećen (Matej 27:51). Sunce je, kao primjer vječnog svjetla, izgubilo svoj sjaj (Matej 27:45; Marko 15:33; Luka 23:44, 45)), kao znak da ljudska bića u njihovoj sljepoći nisu vidjela da se je Božanstvo povuklo unutar Mojeg tjelesnog smrtnog pokrova, predavajući tijelo fizičkoj smrti. To je razlog zašto Sam izgovorio Riječi: ‘Moj Bože, Moj Bože, zašto Si Me ostavio? (Matej 27:46; Marko 15:34)

[4] Nije to bio drugi Bog izvan Mene koga Sam zazivao, već Božanstvo unutar Mene – Božji Duh i Inicijalna Sila u njezinoj punoj veličini. Jer jedino je Moj fizički pokrov bio – baš kao kod ljudske djece – uzet iz prašine zemaljske. A ovaj je sebe također trebao podvrći u Meni (patnji i smrti). Prema tome, materija je, kako je bila ostavljena sama, tražila pomoć. To sa ciljem da bi se ukazalo kako svako ljudsko biće na Zemlji treba jedino tražiti Božju pomoć (Psalmi 62:8; 118:8; Jeremija 17:5-7).

[5] Dolazilo je vrijeme da Ja, pošto Sam se osjećao sve slabijim i slabijim, povjerim Moju dušu Mojem nebeskom Ocu. Onda Sam ugledao Moju majku Mariju koja je spram Mene bila tako dobrostiva/mila i tako Mi vjerna, baš kao i Mojeg učenika Ivana (koji je također bio Moj potajni pisar), kako stoje pod križem, i ona je bila tužna do smrti. I Ja Sam se njima obadvoma obratio, izgovarajući Riječi pune značenja: ‘Marijo, vidi sina tvoga.’ A Ivanu: ‘Vidi majke tvoje (Ivan 19:26).’ Sa ovim Riječima Sam naznačio kako Sam na određeni način pravio Moj testament pri tom povjeravajući djecu ovog svijeta Duhu Božjemu i odredio Mariju kao majku slabih i bolesnih duša u tijelu.

[6] Kada je u skladu sa Židovskim rasporedom sati kucnuo 3 sat, vrijeme Moje fizičke smrti se približilo, i smrtni je drhtaj prošao kroz Moje kosti. U tom trenutku Sam ugledao kriminalca Dimasa koji je bio pribijen na križ zajedno sa Mnom te čeznutljivo usmjeravao svoje oči spram Mene. Pun milosrđa Sam pogledao na njega i obećao mu da će ‘još danas biti sa Mnom u Raju (Luka 23:43).’

[7] Nakon Mojeg uznešenja ova je Riječ do danas bila povodom mnogih tumačenja. Jedino ispravno međutim je da će svaka ljudska duša nakon njezine fizičke smrti, dok se ne ispuni mjera njezina kompletiranja, doći u niži ili viši stupanj svjetla i da će čak duše koje su na ovoj strani već napravile pokoru za sve zemaljske stvari najprije biti u stanju doseći jedino raj ili niži stupanj blaženstva, jer ni jedna se duša ne može uzdići u najveće blaženstvo u Nebu Ljubavi prije nego je u potpunosti pročišćena. I tako je Dimas, kroz njegovu ljubav i povjerenje u Mene, bio dosegao prvi stupanj i postalo je moguće obećati mu Raj.

[8] Već Sam bio umirao kada Sam izgovorio Riječi: ‘Oče, u Tvoje ruke predajem Moj Duh (Luka 23:46).’ To je također bila Riječ koju je mnogim ljudima teško razumjeti. Jer zašto bi Ja, Sam Bog, predao Moj Duh u ruke Boga izvan Mene? Jer to bi značilo da postoje dva boga. Ali to nije slučaj, i nitko se po ovom pitanju ne bi trebao zabuniti. Neka to svatko razumije na ovaj način: da je jedino vanjski pokrov (duša) Mojeg unutarnjeg Božanskog Duha izgovorio ove riječi, a te se riječi trebaju razumjeti baš onako kao što Sam Ja ranije rekao tijekom Mojeg života na Zemlji, govoreći o Sebi: ‘Ja, Sin Čovječji, vam kažem ovo ili ono.’ Na točno takav način je životna sila duše Mojeg zemaljskog tijela izgovorila na križu Riječi: ‘Oče, u Tvoje ruke Ja predajem Moj Duh (Luka 23:46).’

[9] Ali kada se duša osjetila prinuđenom napustiti tijelo, Ja Sam postao slabiji. I ljudi koji su stajali oko Mene su u tome zlobno uživali i podrugivali Mi se. Ali morao Sam ispiti čašu do posljednje kapi i pred-vidio Sam također da drečeća gomila neće biti ganuta sa Mojom boli i smrtnom borbom. I zato Sam rekao, kada je došao posljednji trenutak Mojeg zemaljskog života, posljednje riječi na Zemlji: ‘Do/iz-vršeno/ispunjeno je (Ivan 19:30).’

[10] O ljudi, kada bi vi samo bili u stanju razumjeti ovu Riječ. Ako bi potpuno razumjeli što znači da je Božji Sin do/iz-vršio veliko djelo spasenja za cijelo čovječanstvo, onda ni jedna duša ne bi propala. Ali grijeh je došao na svijet kroz Adama, i prema tome, sve dok biće mora kroz zemaljski život ići uz pomoć tijela, grijeh i fizička smrt će pripadati ljudskoj djeci. I moć je zla i Sotone u materiji stoga bila (ne potpuno oduzeta nego) jedino slomljena od strane Božjeg Sina i Njegovog zauzimanja.

[11] (Sada je na svakoj duši da, kroz vjeru i ljubav, slijedi Posrednika – u svoj poniznosti i odlučnosti – putem koji je bio otvoren. I tako će također djelo spasenja biti ostvareno/ispunjeno za vas, ljudsku djecu.)

 

 

4. MOJA SMRT I SKIDANJE MOJEG TIJELA SA KRIŽA

Nakon ove Moje posljednje riječi Sam umro, ili prije: Moja je duša istupila iz materije i sebe ujedinila sa Mojim Inicijalnim Duhom, koji je bio vječni Duh Božji.

[2] I sišao Sam do mjesta gdje su duše praotaca očekivale sat spasenja, jer ni jedno stvorenje nije moglo ući u mir Nebeski prije nego je Pravda Božja bila izmirena putem velikog djela ljubavi i spasenja. Tako Sam Ja ponovno oslobodio put koji je prvobitno bio dan svim bićima ali je jednom bio razoren padom anđela.

[3] Adam je trebao opet obnoviti taj put i trebao je voditi očvrsnutu materiju, koja je obmotavala sav duhovni život, nazad do njezinih početaka, zbog čega mu je bila dana sloboda volje. Ali on je ponovno izgubio tu slobodu zbog grijeha neposlušnosti spram Boga i ponovno je sa svim potomcima propao sve dublje u sud i smrt iz kojih zauvijek više nije bilo nade u spasenje. Onda se pojavilo beskonačno Milosrđe i Ljubav Vječnoga kao Posrednik i Sin Čovječji, pokriven materijom Zemlje, da bi oslobodio Njegova stvorenja i vodio ih nazad do njihova prvotnog i vječnog odredišta.

[4] Kada Sam visio na križu, u skladu sa propisanim Židovskim zakonom, došao je sat kad su tijela trojice kriminalaca, među koje Sam Ja također bio ubrojen, trebala biti skinuta sa križa, jer u to vrijeme su bili dani počinka (Šabata) kada nikome nije bilo dozvoljeno ostati na mjestu smaknuća. Onda su došli Moji prijatelji, koji su većim dijelom bili Rimljani i Grci – među kojima je također bila nekolicina Židova kao Mojih tajnih sljedbenika Mojeg učenja – i oni su željeli ukazati njihovu ljubav spram Mene po posljednji puta na Zemlji.

[5] Oni su kupili Moje tijelo od najvišeg guvernera da bi ga mogli položiti u grob. I tako Sam uz podrugivanje i prezir Židovskog naroda bio skinut sa križa od strane nekoliko prijatelja koji su Mi i dalje ostali vjerni. A Moja je majka, koja je bila smrtno ražalošćena, pala preda Mnom na tlo. I kada je ugledala njezino dijete, osakaćeno, iskrvavljeno i mrtvo, uzela je Moju glavu u svoje krilo naričući intenzivno i uz bezbrojne suze.

[6] Pitate se što je sa ranom na Mojem boku koju Sam zaboravio spomenuti. Ne brinite se zbog toga, jer ta Mi je ozljeda bila nanešena kada Sam već napustio Moje zemaljsko tijelo, i bio je to tek samovoljan čin milosrdnog vojnika koji je mislio kako Sam se Ja i dalje nalazio u nemoćnoj smrtnoj borbi. Kroz to, on Me htio ranije izbaviti od Moje užasne patnje. I time je primio, u istom trenutku kad je njegovo koplje probolo Moje srce, milosrđe da je njegovo srce osjetilo jedinstvenu bol. I on je razumio Čije je srce probio (Ivan 19:34).

 

 

5. UKOP I USKRSNUĆE

Zatim Sam Ja, što će reći Moj pokrov, bio odnešen do groba koji je bio smješten na popriličnoj udaljenosti od grada Jeruzalema i pripadao je visokom svećeniku Nikodemusu. Nakon što su u skladu sa istočnim običajima nanijeli puno aromatskih trava na Moje tijelo, zamotali su ga u bijele pamučne tkanine i položili dolje u grob (Matej 27:57-60; Marko 15:43-46; Luka 23:50-53; Ivan 19:38-42). I Moji su prijatelji stajali oko Mene, plačući i jadikujući. Podane su duše bile ispunjene sa srceparajućom žalošću kada su pomislili kako su Me po posljednji puta vidjeli na Zemlji. I vratili su se dok je njihova duša bila duboko ožalošćena – ovo je već bilo spomenuto prilikom izvještaja o Mojoj patnji.

[2] Ovdje će u ovom zapisu jedino biti spomenuta Moja smrt i predskazanja koja će se sada uskoro obistiniti i koja su sa 7 Riječi bila ukazana slijepim ljudima. Jer sada je došlo vrijeme u kojem ću te Riječi transformirati u djela.

[3] Nakon što Sam 2 dana ležao u grobu da bi ispunio Sveto Pismo, vrijeme je došlo za Moje proslavljivanje i uskrsnuće. I kada je jutro trećeg dana došlo zbilo se da Sam se Ja, oslobođen od spona smrti i ujedinjujući dušu sa produhovljenim tijelom, uzdignuo do Mojeg nebeskog Oca ili Inicijalnog Duha, i slavno se uzdigao kao pobjednik nad smrću i Sotonom.

[4] Zbilo se tijekom prvih jutarnjih sati da Sam se u vrtu ukazao Mariji Magdaleni koja je bila duboko ožalošćena i željela Me posjetiti u grobu. Kada Me ugledala pala je pred Moje noge pretjerano radosna uz suze ljubavi i jedva se mogla umiriti. O koliko samo radosti daje takva ljubav (Marko 16:9; Ivan 20:11-17).

[5] Tog Sam se dana Ja također prikazao nekolicini Mojih učenika (Ivan 20:19 nadalje), baš kao i Mojoj majci Mariji. Sada je konačno došlo vrijeme da Sam, nakon ispunjenja Moje smrtne žrtve koja Mi je bila naložena od strane Oca nebeskog (ili ‘koju je od Mene zahtjevao…’, ili ‘na koju Me nagnao Moj Otac Nebeski’; pri razumjevanju ove rečenice bi moglo doći do određene zbrke u umu ako se ne zna kako je ‘Otac Nebeski’ Koji je Njega, Sina Čovječjeg, NAGNAO na tu žrtvu, u stvari Vječni Duh Ljubavi Koji Ga je prožimao i Koji je kroz Njega djelovao; drugim riječima, Ljubav prema paloj braći Ga je nagnala/prisilila, tj. od Njega zahtjevala takvu jednu žrtvu!), Ja i dalje imao vremena i prilike govoriti Mojim prijateljima i objasniti im važnost i značenje Moje gorke patnje i smrti. Nikakvo se izvješće nije moglo pronaći nigdje na svijetu sve do sada o tome što Sam raspravljao sa Mojim učenicima tijekom tog vremena pa do Mojeg uznešenja, pošto je samo nešto bilo spomenuto u Pavlovim Poslanicama Efežanima što je skoro posve nalik onome što Sam naučavao kada (ili ‘koja je skoro posve slična Mojem Učenju kojeg Sam podučavao dok’) Sam bio na Zemlji u duhovnom tijelu.

[6] Kada Sam vidio da su Me Moji učenici prepoznali i prionuli uz Mene baš kao i ranije, doveo Sam ih zajedno u jedno konačište/gostionicu izvan grada i govorio im o Mojoj smrti i Mojem uskrsnuću baš kao i o Mojem nadolazećem uznešenju na nebo do Oca (Luka 24:24-26). Moji prijatelji su bili vrlo ožalošćeni kada su čuli da ću ih zauvijek napustiti. Ali Ja Sam ih utješio i obećao im kako ću im poslati Utješitelja koji će ih osnažiti i uvesti ih u svu istinu (Ivan 14:26; 16:13). Sa ovom su utjehom konačno svi bili zadovolj(e)ni.

[7] Onda Sam još uputio Mojeg najdražeg učenika Ivana u sve stvari koje će se dogoditi narodima tijekom dužeg vremenskog kursa. Također Sam mu rekao da zapiše sve ono što ću mu otkriti u svezi budućnosti. To se također dogodilo. Međutim, kroz kasnije ratove i osvajanja naroda svi su se ti zapisi izgubili.

[8] Zato poslušaj i nanovo zapiši ono što nalazim vrijednim razotkriti vam.

 

 

6. OBJAŠNJENJE RIJEČI NA KRIŽU

Svakom je ljudskom biću bila dana slobodna volja činiti što je dobro ili zlo, i sa time da postigne blaženstvo ili u drugu ruku prokletstvo. Ali Bog je sveznajući i pred-viđa eonske vremenske periode kao da su 1 sekunda (Psalmi 90:4; 2 Petrova 3:8). Prema tome, Božanstvo je vidjelo već u početku, pri padu prvog ljudskog para, kakvu će katastrofu donijeti grijeh, i kakve će vrste ratova, bolesti te bezbrojnih drugih oblika zla tijekom vremena iz ovog rezultirati za potomke u dalekoj budućnosti.

[2] Sa ciljem kako bi u svakom slučaju spasio ljudsku djecu od vječne smrti, nije bilo ni jednog drugog načina za milosrdnu ljubav Božanstva nego slomiti spone vječne smrti putem utjelovljenja Vječne Riječi (Ivan 1:1, 14) i smrću Onog Koji je postao Čovjek (Isusa). Međutim, privremeni oblici zla time nisu bili poništeni/uklonjeni, jer posljedica grijeha je neizbježno kazna. I oh, u kakvo li su more grijeha i poroka ljudi potonuli do sada.

[3] Kada Sam Ja, Spasitelj, visio na križu, krvareći i umirući za čovječanstvo, izgovorio sam tih 7 vrlo značajnih Riječi pošto Sam vidio cijelu dimenziju njihove krivnje i posljedice koje će nastati iz toga, i sada ću ih još jednom objasniti poradi spasenja ljudi.

[4] Prva Riječ koju Sam onda izgovorio: ‘Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine’ se nije toliko puno odnosila na slijepe Židove, već puno više na one potomke koji će, nakon što su prihvatili Moje učenje i noseći Moje ime, u kasnija vremena izgraditi hramove za Mene. Iako Sam ih Ja naučavao kako Moje Kraljevstvo nije od ovog svijeta (Ivan 18:36), ti su ljudi sebe toliko puno priljubili uz zemaljsku materiju da je Moja izjava koju Sam jednom izgovorio bogatom sinu jednog Farizeja: ‘Uistinu, kažem ti, Lakše je devi proći kroz iglene uši nego bogatom čovjeku ući u Kraljevstvo Božje’ (Matej 19:24; Marko 10:25; Luka 18:25) u potpunosti važila za njih.

[5] Moje učenje govori o poniznosti, blagosti i toleranciji spram slabijeg bližnjega. Ali oh, koliko je samo rijetko ovo učenje primjenjeno. Baš oni koji bi trebali biti Moji učenici i nositi Moje ime su ovih dana puni mržnje spram njihove braće koja su pala žrtvom ljudskoj slabosti.

[6] Nisam li se Ja molio da bi se svi ljudi trebali međusobno potpomagati kao dobra braća i sestre? Ali kako rijetko oni ovo slušaju. Uništenje, pljačka, svađa i ubojstvo, pošto se na Moje nebesko učenje ne obraća pažnja, su svi itekako vidljivi, a u tvrdoglavoj i oholoj neposlušnosti oni više i manje vode čak i bolje ljude u njihovu propast.

[7] Sljedeća Riječ je: ‘Žedan Sam.’ Oh, Ja Sam zasigurno bio žedan tamo/onda a i dalje žeđam za tako puno duša koje u njihovoj iluziji idu u propast i koje jedino traže njihovo spasenje u njihovim zemaljskim zadovoljstvima i koje niti mare za Boga niti za vječnost.

[8] Ali jao, jao si ga takvim svjetovnim ljudima. Užasan sud će se spustiti na njih pošto je mjera njihovih grijeha više nego puna i ostavljeno im je jedino još kratko vrijeme. I kada i ono također istekne oni će biti uklonjeni iz knjige živih.

[9] Ti Me u svojim mislima pitaš što Ja svaki puta prijetim no i dalje ne odlučujem vrijeme za Moje kažnjavanje? Na to kažem tebi i svima koji imaju uši da bi čuli: to je sada baš zbog toga jer Ja kao vaš Otac i vječni sudac želim dati svakoj slobodnoj duši dovoljno vremena i mogućnosti da postigne vječno spasenje i da ni jedna duša na dan suda ne može iskoristiti izgovor kako je njegov život bio skraćen.

[10] Moja treća Riječ je bila: ‘Moj Bože, Moj Bože, zašto Si Me ostavio?’ Čak su Moji prijatelji protumačili ovu Riječ kao ljudsku slabost i sebe su pitali zašto kad Sam se ranije pretvarao da Sam Bog, Ja sada u Mojoj agoniji smrti zazivam Boga, misleći kako Me On napustio.

[11] O vi kratkovidna ljudska bića. Zar ne shvaćate da je jedino Duh u Meni bio Bog no pokrov je tijela u drugu ruku nastao iz slabe materije te je, baš poput vaših tijela, morao biti podvrgnut boli i patnji? Jer kakva bi bila zasluga ako bi Ja – u tom (ljudskom, slabom i nesavršenom) pokrovu – bio otklonio veliku krivnju ljudi budući je materija u Meni morala biti poslušna čak do smrti na križu?

[12] Baš kao i Ja Osobno u Mojoj trećoj Riječi će jednom, na veliki dan suda, zazivati oni koji tijekom njihovog života nisu nikad ili su pak vrlo malo marili za Mene ili Moju Riječ. Ali kada vrijeme milosrđa završi, onda nikakav povik za milosrđem ili suosjećanjem, bez obzira koliko glasan bio, neće biti u stanju pomoći.

[13] Jer pogledaj oko sebe i vidjet ćeš kako svijet napreduje na polju svjetovnih nauka, umjetnosti i novih otkrića. Ljudi istražuju naj-skrivenije sile prirode, i Ja dozvoljavam da im sve Moje tvorevine budu podređene pošto Sam sve stvorio prekrasno i da bude od dobrobiti za Moju djecu. Ali u koju svrhu oni koriste sve njihove nauke? Jedino da bi sebe obogatili sa svjetovnim bogatstvima i da bi se u njihovom ponosu i drskosti naslađivali. Tim putem bogati zaboravljaju u potpunosti njihovu siromašnu braću koja sve dublje i dublje propadaju u svakojake vrste oskudice i bijede, a koja Me u njihovom jadikovanju zazivaju za pomoć i milosrđe.

[14] Zašto se Ja, onda, ne bi pobrinuo za Moju jadnu djecu i spasio ih od njihova teška bremena i fizičkog ropstva? I kako bi onda bio u stanju pružiti milosrđe i suosjećanje onima koji sami ne poznaju milosrđe i suosjećanje (Matej 5:7)?

[15] Četvrta Riječ: ‘Marijo, vidi sina tvoga, a ti, sine, vidi majke tvoje.’ Ja ovo nisam u stvari govorio za Moju majku pošto Sam znao da Moji učenici neće Moju fizičku majku ostaviti samu. Već sam time radije želio ukazati na određeni način kakvu Sam vrstu ljubavi nosio u Svome srcu spram Moje djece. Želio Sam im svima dati savjet da imaju povjerenja u milosrdnu ljubav Božju koja je simbolično bila poređena sa ljubavlju majke. A ‘sinom’ su bila naznačena ljudska djeca koja sebe mogu učiniti dostojnima striktnim sprovođenjem Mojeg učenja.

[16] Ali gdje se među ljudima može pronaći striktno vršenje Mojeg tako jednostavnog učenja koje je toliko velika dobrobit za spasenje duše. Jedino nekolicina od sve Moje djece još vrše polovicu Moje volje. Drugi su ili prezapleteni u njihovu prgavost ili su isuviše okruženi sa previše svjetovnih briga da bi marili za Moju Riječ. Na taj način se Moje Božansko učenje razvilo skoro u iluzorno učenje ili tradicionalni običaj, i tako grijeh dominira među ljudima.

[17] Prema tome, krajnje je vrijeme da se Moja djeca u svoj ozbiljnosti povrate nazad k pravom putu. Ali na nesreću to više nije moguće sa nježnim sredstvima, već jedino uz svu strogost/žestinu suda. Jer poslovica također kaže: ‘Onaj koji ne želi slušati, mora osjetiti!’ Iz tog razloga, da bi spriječio ljude, u njihovoj prevelikoj sljepoći, da u potpunosti potonu na-dolje prema vječnoj smrti, morat ću dopustiti da nad njima započne ozbiljno kažnjavanje.

[18] Upozorio Sam te i dalje upozoravam svaku pojedinačnu osobu kao i općenito cijele narode kroz bolesti, neuspjehe njihovih svjetovnih špekulacija, ratove, inflacije i tome slično. U prošlosti i u sadašnjosti Sam dozvolio da ljudi, putem njihove tvrdoglavosti, na sebe navuku (ili ‘sebi zadaju’) i često na obje strane, najveću moguću štetu. I često je sve to bilo uzalud. Ljudi traže uzroke za sve te loše situacije nekuda drugdje, ali umjesto da sami sebe okrivljuju, oni u njihovom grešnom stanju krive Mene, njihovog poniznog i tolerantnog Boga.

[19] O slijepi ljudi. Koliko dugo još moram trpjeti vaše budalasto ponašanje? Da li vi u vašoj iluziji možda razmišljate kako možete prkositi Meni, vašem Gospodu i Bogu? Jao si ga vama. U vremenima za-pomaganja ćete uzalud podizati svoje ruke ka Meni. Kada je vrijeme milosrđa završeno, onda ću Ja zatvoriti Moje uši za vaše povike i oglušit ću se na vaše zamolbe/preklinjanja, jer vi znate kako nije dovoljno zazivati ‘Gospode, Gospode’, već da je važno uvijek pravedno hodati Mojim putevima koje Sam vam ukazao ako želite sudjelovati u Mojem milosrđu (Matej 7:21).

[20] Sada smo došli do objašnjenja pete Riječi koju Sam izgovorio na križu. Ove utješne riječi: ‘Još danas ćeš sa Mnom biti u raju’ Sam rekao Dimasu koji je visio na križu s Moje desne strane. Međutim, te riječi nisu jedino njemu bile namjenjene, već svakome tko prihvati Moje učenje i živi u skladu sa njime. Zašto Sam Dimasu obećao jedino Raj a ne Nebo to Sam već razjasnio na početku ove knjižice. Uskoro će doći vrijeme kada će samo nekolicina biti sposobna jedino doseći Raj, jer dozvoljeno je s Moje strane da ljudi u njihovoj slobodnoj volji mogu činiti što god (po)žele. I prije nego dođe vrijeme Mojeg velikog Suda, čak je zlim duhovima dana sloboda da se okrenu prema inicijalnom Svjetlu zbog njihovog obraćenja i povratka (pri čemu je naravno dobrim anđelima dan zadatak da štite Moju djecu i čuvaju ih od Sotoninih zamki). Onda će riječ biti ispunjena ‘Doći će vrijeme kad će se, ako bi to bilo dozvoljeno, čak i vjernici okrenuti/otuđiti.’

[21] Kakvo će to vrijeme biti, hoćeš li zapitati? A Ja ti kažem: to je vrijeme ponosa, oholosti, škrtosti, seksualne izopačenosti, prostitucije u svakojakim oblicima, koja sve narode drži u njezinu stisku i koja čini da potonu sve dublje u njihovu baru grijeha iz koje se vječno bez Moje pomoći nikakav povratak ne može očekivati.

[22] Sa Mojom šestom Riječju: ‘Oče, u Tvoje ruke predajem Svoj Duh’ Sam na određeni način htio dati svoj ljudskoj djeci krasan primjer da se duša mora vratiti svojem prvotnom Izvoru i da čovjek treba organizirati njegov život i živjeti na takav način da na kraju njegovog zemaljskog kursa on može svoju dušu povjeriti njegovom nebeskom Ocu sa radošću i uz pohvale.

[23] Zatim Sam izgovorio Moju posljednju Riječ: ‘Do/iz-vršeno/ispunjeno je.’ Da, bilo je do/iz-vršeno/ostvareno, veliko djelo spasenja. Ali koliko li je puno dobrobiti ono donijelo mnogim tisućama i tisućama duša, čak kad su, kroz Moju smrt i posredovanje, oni također bili izbavljeni od izvornog grijeha (ali Me nisu slijedili u duhu i u djelima)? Nebo im je bilo otvoreno, ali kroz njihovu grešnost, kako su živjeli bez ljubavi i pokajanja, oni su na sebe ponovno navukli vječno prokletstvo.

[24] Sinovi ljudski, kao Moju prvu i posljednju Riječ Ja vam ponovno govorim u punoj ozbiljnosti Moje ljubavi:

[25] Pokajte se. Vratite se svojem Gospodu i Bogu u riječi i djelu. Prekinite sa vašim lihvarstvom i prisjetite se vaše siromašne braće koja vas uzaludno preklinju za milosrđe. Prisjetite se udovica i siročića (Jakovljeva 1:27). I nezrelima se obraćajte na pravedan način.

[26] Jer zapisano je: ‘Mjerom kojom mjerite, vi ćete također biti izmjereni (ili ‘vama će se također mjeriti’; Matej 7:2; Marko 4:24; Luka 6:38).’ Neka sudbina ranijih generacija za vas bude upozorenje (Rimljanima 15:4; 1 Korinćanima 10:1-10). Sve dok su ostali vjerni Bogu bili su uspješni i sretni, ali kada su počeli jedino vjerovati u sebe Bog se okrenuo od tih naroda, i cijela su kraljevstva bila izbrisana sa lica Zemlje.

 

 

7. POGOVOR

Sada je 7 Riječi bilo ponovno izgovoreno, i također ti je njihovo značenje bilo razotkriveno tako da ih čovječanstvo može čuti i sukladno tome djelovati.

[2] No ti se sada pitaš u svome srcu: 'Gospode, koliko puno njih neće čuti ništa od ovih riječi (u smislu, 'neće doći u dodir sa ovim Tvojim Riječima')? Moraju li oni propasti budući će biti bez ikakvog upozorenja ili znanja o Tvojim riječima?'

[3] Dakle slušaj što na to odgovaram: ni jedan čovjek, bez obzira kojoj religiji mogao pripadati, ne može reći kako nikad nije primio upozorenje, bilo u riječima, u učenju ili putem različitih iskušenja u njegovom životu. Svakom je pojedincu ukazano kako on nije bio samo stvoren za ovaj svijet već da ima drugi vječni život koji slijedi nakon ovog kratkog zemljskog života koji doista može biti za uživanje te duši pružiti sretnu vječnost.

[4] Zaključno poslušaj zadnje upozorenje koje vam proglašavam ovdje i primi ga k srcu:

[5] ‘Bdijte i molite se, tako da ne upadnete u kušnju, jer vi ne znate niti dan niti sat u kojem će vaš Gospod doći. A jao si ga onima koje će naći nepripremljene (Matej 24:42-44; Marko 143:33-37).’

[6] Dan neće još dugo trajati. Večer će doći i vrijeme suda je pred vratima. Onog koji će se još na vrijeme okrenuti k Meni sa grižnjom savjesti, ljubavlju i poniznošću, njega ću spasiti i sklonit ću ga iz broja onih koji su odbačeni pred Mojim licem. Tako je svatko slobodan okrenuti se k Meni ili sebe slijepo baciti u vječnu propast.

[7] Zato požuri. Vrijeme leti. Smokvino stablo već cvate kao znak da je zima (ili vrijeme duhovnog sna) gotova i da je proljeće (ili vrijeme buđenja iz grijeha i obmane) došlo i ljudi i narodi su pozvani na sud da polože račun za njihova djelovanja i način života (Matej 24:32, 33).

[8] Ja, Gospod, Vječni i Beskonačni, govorim vama, sinovima ljudskim, kako je Moja odluka od vječnosti (that I have decided in My eternal decree) posjetiti svijet –  što znači opake sinove ljudske koji su Me napustili i postali nevjerni – sa svakojakim pošastima tako da se mogu probuditi iz njihovog grešnog sna.

[9] Ako se hoće vratiti, onda će to biti jako dobro. Međutim, ako hoće biti protiv Mene u opakosti i tvrdoglavosti njihovog srca, onda, u žaru Moje pravde, više neću čekati i sažeći ću ih kao osušenu slamku.

[10] Jer djeca Moje ljubavi su u nevolji i glasno Me zazivaju za pomoć i milosrđe. A Ja, kao vječni odani Otac svih onih koji svoje povjerenje i nadu polože u Mene, Ja ih više ne želim pustiti da skapavaju pod zloćom (svih) neprijatelja Svjetla i vječne Istine sa Nebesa.

[11] Iako se znakovi Mojeg povratka na Zemlju umnažaju, kraj još nije došao. I sve dok Zemlja neće biti pročišćena od svog zlog korova, Ja se neću pojaviti.

[12] Ali ne budite obeshrabreni zbog toga/time, djeco Moja, i ne plašite se. Čak ako još nisam vidljivo sa vama, Ja vam unatoč tome kažem: uistinu, Ja Sam duhovno uvijek sa vama i snažim i tješim vas u duhu (Matej 28:20).

[13] Zato tiho i sa punim povjerenjem čekajte da dođe vrijeme, ili dok puno svjetlo sebe neće razviti iz tame noći, i vidjet ćete izlazak sunca Moje slave koje će zauvijek osvjetliti i ugrijati sva srca.

[14] Neka vam ovo proglašenje vašeg Gospoda i Oca Isusa bude ohrabrenje da vjerno ustrajete u vašem radu. Amen.

<<< nazad