<<< nazad

12

Posljednja Nedjelja prije Pepelnice

Iscjeljenje slijepog čovjeka

Sv. Luka 18:35-43: 'A kad se približavao Jerihonu, neki slijepac sjedio kraj puta i prosio. Čuvši gdje mnoštvo prolazi, raspitivao se što je to. Rekoše mu: „Isus Nazarećanin prolazi.“ Tada  povika: „Isuse, Sine Davidov, smiluj mi se!“ Oni ga sprijeda ušutkivali, ali on je još jače vikao: „Sine Davidov, smiluj mi se!“ Isus se zaustavi i zapovjedi da ga dovedu k Njemu. Kad  se on približi, upita ga: „Što hoćeš da ti učinim?“ A on će: „Gospode, da progledam.“ Isus će mu: „Progledaj! Vjera te tvoja spasila (iscjelila).“ I umah progleda i uputi se za Njim slaveći  Boga. I sav narod koji to vidje dade hvalu Bogu.'

(21 Siječanj, 1872)

1. Ovdje imate jedan primjer kako je čvrsta vjera slijepog čovjeka u Moju svemoć vratila nazad njegov vid.

2. Danas ima toliko puno slijepih ljudi na vašoj Zemlji koji bi bili u velikoj potrebi za svjetlom ali jedino nekolicina među njima se uistinu zanima za to da im se vrati njihov vid. Većina njih je prilično sretna sa njihovom duhovnom sljepoćom i posve su se naviknuli na nju poput osobe koja je bila rođena slijepa i kao rezultat je razvila i usavršila njegova druga osjetila – posebice osjet dodira – do takvog stupnja da on skoro nadomještava njegov vid. Ovi ljudi su zadovoljni sa njihovim stanjem budući ne znaju za ništa bolje. Oni ne žale za time što im nedostaje vid pošto nemaju ideju o tome što je svjetlo i koji su njegovi učinci.

3. Baš kao što oni koji su fizički slijepi nastavljalju živjeti njihov život, tako isto tisuće koji su duhovno slijepi. Njihov odgoj kod kuće i okolnosti mogu biti odgovorni za to što im nikada nije bilo rečeno za duhovno svjetlo i više stupnjeve shvaćanja čak i materijalnog. Za njih ne postoji ništa osim materijalnog. Oni vjeruju kako je sve materija, da je materija stvaran svijet, da sve nastaje iz materije i iznova se vraća u nju.

4. Ovim potpuno slijepima pripadaju također oni učenjaci i naučnici koji su, zbog krivog usmjerenja njihovih proučavanja, sami odgovorni za gubitak njihove posljednje iskre duhovnog svjetla. Prvi su slijepi i ne znaju zašto, dok potonji hoće biti slijepi budući svjetlo, ako bi zasjalo nad njima, ne bi udovoljavalo njihovom načinu razmišljanja i življenja.

5. Pored ovih, koji su prilično sretni sa njihovom sljepoćom, postoje također drugi sljepci koji imaju želju vidjeti. To su oni koji sjede poput slijepih prosjaka uz cestu života proseći prolaznike, kada ih čuju dolaziti, za duhovnu ishranu da umanje ili čak iscijele njihovu sljepoću.

6. Tako slijepi su oni ljudi koji su se, tijekom njihova života, susreli sa mnogim iskustvima koja su im dala hranu za razmišljanje i koja bi oni željeli imati objašnjenima, ali koji su se nesposobni riješiti njihove tame. Ovi su ljudi koji su priljepljeni uz religijske ceremonije te ih smatraju za više važne nego što one to doista jesu. U nekim slučajevima oni doista osjećaju kako postoji nešto više iznad ovog obreda, nešto duhovno što bi ih moglo uistinu utješiti u slučajevima gdje ljudska mudrost zakazuje.

7. Ovi ljudi sjede na velikoj cesti kroz život duhova koji su svi u procesu njihovog razvoja, i oni su ti koji mole za duhovno milosrđe, tako da ne bi ostali zauvijek zavezani za Zemlju, gdje su bili postavljeni od strane njihove sudbine, već da mogu započeti uzdizati se duhovno u visine kao što to drugi čine, koje oni osjećaju kako prolaze mimo njih. Mnogi putuju na glavnoj prometnoj cesti duhovnog napretka; međutim, ne osjećaju se svi pozvani i nagnani pomoći onima koji ih zaklinju, baš kao što ne daju svi milostinju prosjaku nego jedino oni koji imaju bolje razumijevanje pojma Ljubavi za njihova bližnjega. Stoga su duhovnim prosjacima dana jedino oskudna sredstva za život budući nitko – bilo to zbog nedostatka snage ili nedostatka znanja – nije sposoban dati prosjacima ono što oni u stvari potražuju, naime, duhovnu viziju koju jedino nekolicina onih koji prolaze sami potpuno posjeduju.

8. Međutim, kako bi oni koji su gladni Božanske ishrane, koji čeznu za svjetlom Istine, mogli primiti ono što potražuju i kako bi povratio vid onima koji su Me čekali dugo vremena i sa nepokolebljivom vjerom htjeli čekati sve dok Ja Osobno, kao najveći nositelj svjetla, njima ne bi dao potpunu mjeru onog sa čim su ih drugi mogli opskrbiti samo djelomično, - Ja Osobno Sam krenuo na put.

9. Kao što je prosjak blizu Jerihona prepoznao Moj glas izdaleka i zaklinjao Me, pozivajući: 'Ti Sine Davidov, budi milosrdan spram mene!', mnogi Me zazivaju u nedaći njihove duše i u kompletnoj vjeri da ću Ja uslišiti njihove molitve. Ovima Ja onda mogu dati potpuno svjetlo Moje milosti, jer njihova im je vjera pomogla. Oni su čvrsto uvjereni da Sam Ja Onaj koji im može donijeti duhovno svjetlo i ukazati im ispravan put do blaženstva. Ovima Ja dajem vid, i u njihova srca polažem riječi: 'Progledaj, tvoja te vjera spasila!'

10. Svi vi, djeco Moja, ste bili sljepci koje Sam prepoznao među gomilom budući ste Me već tražili jedno dugo vrijeme iz unutarnjeg impulsa i osjećali ste unutar vas da znanje o Kršćanskoj religiji, koje je stečeno proučavanjem, nije dovoljno da bi osiguralo ispravnu utjehu u svim okolnostima ljudskog života.

11. Ja vam dopuštam da kušate mnoge gorke lijekove da bi vas što skorije izliječio od apsurdnih i pogrešnih predodžbi koje vam je dao svijet. Ja Sam vas podučio kroz zaplet okolnosti da postanete pioniri Mojeg učenja, koje će uskoro biti priznato na svoj Zemlji kao jedino, tako da možete dokazati ne samo sa riječima nego sa djelima ono što su riječi naumljene izraziti. Nekima od vas Sam dao dar slušanja Mojeg glasa unutar vas, tako da Moje istinsko učenje, kakvo je bilo ustanovljeno vječno za cijeli svemir, ne bi iznova bilo krivotvoreno i protumačeno različito od onog kako Sam ga dao Mojim učenicima tijekom Mojeg života na Zemlji.

12. Tada, i u naknadnim vremenima, često Sam morao zaodjenuti Moju Riječ u poredbe i mistične izreke, jer znao Sam što bi nadolazeći naraštaji sa njom bili napravili. Znao Sam koje značajne promjene bi Moja Riječ donijela u društveni život i koliko puno progonstava i nevinih žrtava bi ona koštala Moje sljedbenike. Govorio Sam u poredbama, tako da će neprijatelji, unatoč svim njihovim naporima da unište Moje učenje, jedino gristi njezinu koru, sve do sadašnjeg dana.

13. Sada kada je čovječanstvo sazrijelo i, namjesto odbacivanja (uklanjanja) jedino nekih stvari iz sadašnje religijske strukture, naklonjeno je uništiti cijelo zdanje sa svim njegovim ukućanima, vrijeme je došlo kada otvorena i jasna Istina više neće biti štetna za većinu i mogla bi imati jedino snažeći učinak. Sada su slijepi na velikoj glavnoj prometnoj cesti Mojeg Duhovnog Kraljevstva sposobni primiti svjetlo koje se već jedno duže vrijeme izlijevalo na njih u velikom obilju. Sada je došlo vrijeme kada će se veliko zdanje svećeničke kontrole – kao nekoć zidovi Jerihona – obrušiti kroz glasne zvukove trublji Mojeg Božanskog učenja, tako da će sljepci koji čekaju iza ovih zidova moći zadobiti neprepriječen pogled nad cijelom Jordanskom dolinom, u čijim vodama Sam jednom Ja dao Sebe krstiti i gdje je glas sa nebesa odjeknuo: 'Ovo je Moj ljubljeni Sin, sa Kojim Sam Ja sasvim zadovoljan!'

14. Stoga ćete vi, također, sada biti kršteni kroz Moju Riječ i Moje svjetlo iz vječnog izvora nepresušnog strujanja Moje milosti i početi vidjeti, tako da mogu reći: Vi ste Moja djeca, sa kojima sa sasvim zadovoljan. Vi ste oni koji ćete , kršteni sa Mojim Duhom i obdareni sa duhovnom vizijom, morati predati sljepcima koji vas pozivaju sa rubova ceste života svjetlo koje Sam vam već jedno vrijeme davao u velikom obilju.

15. Pripremite sebe da postanete dostojni učenici tesarevog sina, učitelja i iskupitelja na Križu i Boga i Oca Koji je uklesao Njegove dvije zapovijedi Ljubavi sa blistavo zračećim slovima u cijelo stvaranje, i širom njegovih beskrajnih prostora.

16. Pripremite sebe da raširite svjetlo gdje vas slijepi zaklinju za njega tako da oni, također, mogu sudjelovati u milosti, tako da oni mogu, kroz direktnu komunikaciju, naučiti na najkraći mogući način što su drugi često prepoznali jedino prekasno, nakon mnogo napora i mnogih muka i patnji, da Sam Ja – Gospodar i Stvoritelj svega što postoji – također Otac Koji nikada ne niječe ništa molitelju ako je to za njegovo dobro, i Koji je najvoljniji otvoriti oči slijepcu da može prepoznati i cijeniti Njegova Oca u jednostavnosti Isusa i slavi Stvoritelja. Amen.

Od Gospoda Isusa Krista, a putem Unutarnje Riječi, primio Njegov sluga i pisar, Gottfried Mayerhofer i zapisao u knjigu 'Gospodnje Propovijedi - 12'

<<< nazad