<<< nazad

Bertha Dudde, Br. 8976, 18 Svibnja 1965

ZAŠTO NE-PALI DUH ISTO MORA PROĆI ZEMLJOM...

O čemu želite razjašnjenje, to vam mogu reći jedino i samo Ja, jer te misli su se u vama već češće pojavljivale bez da ste zbilja željeli odgovor. Ne poznajete zakone koji vladaju u Mome Kraljevstvu i u kojima se kreću sva Moja stvorenja, ali jedno vam je objašnjeno, (a to je) da sam Ja iz Sebe postavio bića u najvećem savršenstvu, da su ta bića bila obdarena slobodnom voljom, koja se pak trebala odlučiti i koja je za posljedicu imala otpad bezbrojnih bića od Mene.

No veliki broj tih bića jeste položio ispit volje time što su ostala uz Mene, i pored toga što su sva bila opremljena slobodnom voljom i sposobnošću razmišljanja te se isto tako mogla odlučiti i za onoga koji im je bio vidljiv (Lucifer)…. Dakle nikako nije slučaj to da su oni koji su od Mene otpali bili u nepotpunoj spoznaji, nego je isto svjetlo Ljubavi prožimalo sva bića, i na tom svjetlu su Me prepozn(av)ali kao svog Tvorca od Kojega su bili proizašli, ali isto tako su to svjetlo odbili i time se ogriješili ….

Sva Moja stvorena bića bila su “proizvodi Moje volje” kao što su to dakle i ona koja su Mi ostala vjerna, koja se nalaze u najvećoj punini svjetla i sa Mnom mogu stvarati i stoga su blažena …. Ispit volje doduše jesu uspješno prošli, ali i pored toga ostaju “proizvodi Moje volje”, za koje je postizanje dijeteštva Božjeg isto tako najviši cilj, jer “djecu” si nisam mogao “stvoriti”, nego sam stvorenju uvijek mogao dati priliku da se ono samo oblikuje u dijete, što će doduše svako ne-palo stvorenje postići, ali isto tako mora i prevaliti prolazak preko Zemlje kako bi postiglo taj najviši stupanj, tako da više ne važi za Moj proizvod nego za Moje dijete.

Jer, “proizvod” je doduše u istoj volji sa Mnom i stvara i djeluje neprestano iz te volje …. ali “dijete” Božije je pojam najviše blaženosti, jer ono je potpuno nezavisno od Mene, obasjano je direkno Mojom Ljubavlju, i njegova volja je stalno isto usmjerena kao i Moja, ono je potpuno slobodno biće, pravo dijete, koje je sudionik svih Očevih prava, dok “proizvod” i pored položenog ispita volje uvijek ostaje proizvod.

A prolazak kroz dubinu prevalila su već bezbrojna bića, i broj Moje djece postaje sve veći, jer oni nikako ne mogu zakazati, pa čak i kad zemaljski život užasno teško pada na njih …. Snaga Ljubavi, koju oni nikada ne gube štiti ih od pada, i pošto je vrijeme života na Zemlji samo poput jednog trenutka u poređenju sa vječnošću, takvom jednom svjetlosnom duhu mogu biti natovareni najteži uvjeti, i pri skroz neobičnim stanjima patnje možete prihvatiti takvo utjelovljenje koje zasigurno vodi do (ostvarenja) cilja dijeteštva Božjeg.

Svjetlosna bića moraju prevaliti put preko Zemlje radi toga da bi se u svojoj tjelesnoj slabosti borili protiv svih otpora, moraju se dobrovoljno suočiti s Mojim protivnikom, kome oni međutim nikada neće podleći, nego mu uvijek i svoj tjelesi omot otimaju, da on, kao “produhovljen”, jednom već ranije palom duhu može poslužiti pri sazrijevanju. I upravo taj prolazak Zemljom bezbrojnim svjetlosnim bićima donosi dijeteštvo Božje, no on nije za zaobići ako bi da od Mojih proizvoda postanu “djeca”, koju si Sâm ne mogu stvoriti, jer je slobodna volja za to bila preduvjet.

Ta slobodna volja bila je doduše iskušana, no bića su sva stajala u najsjajnijem svjetlu spoznaje, a to se ne može izjednačiti sa prolaskom preko Zemlje, koju brani Moj protivnik, i na kojem (prolazu) je svjetlosni duh izložen kušnji za kušnjom koje mora nadvladati, kako bi onda mogao proizići kao pravo “dijete Božje”, što je bilo i ostaje Moj cilj od samog početka ….

AMEN

<<< nazad