<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8864, 8 Listopad 1964

BOG NE MOŽE ‘ISPRIČATI’ GRIJEHE...


Moja je Ljubav uistinu tako velika da bi Ja želio poništiti svu vašu krivnju, jer vi ste proizašli iz Moje Ljubavi i ova Ljubav se nikada neće promijeniti. Ipak Ja više ne bi bio savršen kada bi prekršio Moj vječni zakon reda izbjegavajući pravednost koja, naposlijetku, zahtijeva okajanje za svaki grijeh. I pored toga, ljudsko biće je trebalo platiti otkupnu cijenu za vaše duše, jer vi ste jednako pripadali Mojem protivniku i Ja mu nisam želio zanijekati njegovo pravo nad vama. On vas nikada ne bi bio oslobodio da ga ljudsko biće nije porazilo sa Ljubavlju tako da on više nije bio u stanju zadržati dušu koja je sebe željela odvojiti od njega. Jer golema krivnja je vezala duše za Mojeg protivnika i on nije olabavio ograničenje sve dok ju ljudsko biće Isus nije istrgnuo iz njegovih ruku sa njegovim činom Spasenja, ali onda je bilo na svakoj osobi pojedinačno da iskoristi Njegovu pomoć. Sada, tijekom života na Zemlji... u stanju slobodne volje... to je stvar donošenja odluke priznvanja izbaviteljske misije od strane ljudskog bića Isusa i prihvaćanje oslobođenja iz Sotoninih okova. Ipak on neće osloboditi one koji mu pripadaju bez borbe, pošto su ga oni radovoljno slijedili u bezdan. Oni su njegovi sljedbenici, njegova sila, koje on neće osloboditi njegovom vlastitom slobodnom voljom. I prema tome je također bio potreban veći od najvećeg čin Ljubavi, jedan čin samilosti, kojeg je jedino jedan anđeoski duh bio sposoban ostvariti, budući ni jedno ljudsko biće na Zemlji nije bilo sposobno za takvu Ljubav, pošto su oni bili u cjelosti bez Ljubavi. Pala bića su sebe udaljila previše da bi osjetila Ljubav i prema tome molitva za iskupljenjem od njihove prošle krivnje nije dolazila u obzir (može isto u smislu: ‘bila je nemoguća’). ‘Ljubav’ je trebala žrtvovati Sebe i time također izvršiti čin Spasenja u ljudskom biću Isusu, Koji je uzeo na Sebe Samoga najgrozniju patnju i bol poradi Ljubavi, protiv koje je Moj protivnik bio bespomoćan i prema tome je morao osloboditi duše koje su prihvatile čin Spasenja, što im je podarilo snažniju volju... jer Ja Sam umro na Križu čisto radi ovog snaženja volje, pošto je usljed grijeha otpadništva volja bila potpuno oslabljena i ni jedno biće ne bi bilo sposobno pobuniti se protiv njena zatvorskog čuvara.

Staza Križa je bila neophodna,jer onda je protivnik prepoznao moć i snagu Ljubavi koja je bila sposobna za takav čin samilosti i on se morao pokoriti ovoj (ili ‘kapitulirati pred ovom’) Ljubavi, jer ona je bila snažnija od njegove mržnje, ona reklamira sve duše od njega (u smislu: one ponovno postaju Božje vlasništvo) ako one žele biti oslobođene od njega... on ih više ne može zadržati budući one sada također prepoznaju golemost njihove krivnje i sa njihovom zamolbom za oproštenjem prikazuju da se oni žele vratiti Onome Koji ih je stvorio... Ali također činjenica da Sam Ja želio postati vidljivi Bog za vas Me motivirala utjeloviti Sebe u ljudskom biću Isusu, Koji je Ljubio Njegovu palu braću do takve mjere da se On zaputio najtežom stazom patnje na Zemlji i zaključio ju sa Njegovom smrću na Križu... Ova ljudska manifestacija u Isusu je također bio motiv za Njegovu nezamislivu patnju, jer bića su prethodno bila nesposobna ugledati Me, što je bio razlog njihova otpadništva od Mene... Prema tome Sam Ja odabrao perceptibilnu formu za ljude tako da im budem vidljiv, ali ova je forma također bila morala nadvladati najdublji bezdan zbog Ljubavi, što je uključivalo patnju i umiranje na Križu, kako bi sebe kompletno produhovila tako da bi bila sposobna prihvatiti Moju Ljubav u potpunosti, kako bi postao vidljivi Bog za duše ljudi Kojeg bi oni bili sposobni promatrati licem u lice kada su oni sami postali jedno sa Mnom kroz Ljubav i pronašli sjedinjenje sa Mnom... Vi ljudi nećete nikad zanavijeke biti sposobni Mene predočiti budući Sam Ja vječna vatra Koja bi vas kompletno uništila. I to je također bilo poznato nositelju svjetla... Luciferu... a ipak Me on želio ugledati. On je bio sasvim osvijetljen i prema tome je predstavio sebe kao ‘Stvoritelja’ iz kojeg su bića proizašla... I bića su, također, znala da  je on imao početak a ipak su ga slijedila u bezdan. A od ove krivnje... unatoč bolje svjesnosti (u smislu: bića su sagriješila iako su imala bolju spoznaju)...  jedino Iskupitelj Isus Krist vas može osloboditi... On jedini je bio sposoban platiti cijenu okajanja protivniku za sve duše koje su željele biti oslobođene od njega. Jer Ja Osobno sam bio u Isusu kao vječna Ljubav, Ja Sam žrtvovao Sebe za grijehe čovječanstva... i postao sam vidljivi Bog u perceptibilnoj čahuri ljudskog bića Isusa... I istovremeno je ljudsko biće Isus pružio okajanje za Moju pravdu, jer ni jedna krivnja ne može ostati neokajana ako Ja nisam želio narušiti zakon Mojeg vječnog reda. Ali pošto je ‘Ljubav’ platila za nju svatko može postati Slobodan od njegove krivnje, jer u biti Sam Ja Osobno ostvario ‘čin Spasenja’, Ja Sam se samo okoristio ljudskom formom koja je udomila puninu Mene unutar sebe ali koja je sa patnjom i boli iskupila čovječanstvo od onoga koji ima isto pravo na te duše s obzirom na činjenicu da su ga one dobrovoljno slijedile.

AMEN

<<< nazad