<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8823, 29 Lipanj 1964

OČITOVANJE VJEČNOG BOŽJEG DUHA…


Kada sam hodao po Zemlji, za cijeli duhovni svijet se dogodio preokret, budući je to bio čin koji je utjecao na cijeli Svemir… očitovanje vječnog Božjeg Duha, Koji se htio učiniti vidljivim svim Njegovim bićima… Koji međutim, nije bio vidljiv za sva Njegova stvorenja, sve dok Ja Sam nisam odjenuo tijelo, i živio kao čovjek među ljudima… Ovaj postanak čovjekom u Isusu je bio predviđen od vječnosti, jer Sam Ja znao žudnju Mojih stvorenja, koja su željela vidjeti Onoga iz Kojega su proizašla… Ali, bića su trebala, i bez da Me vide, znati o svome porijeklu, i zbog toga Sam Ja od njih zahtijevao Moje priznavanje, koje Mi je, u korist njihovog roditelja, uskraćeno… što je onda imalo za posljedicu njihovo otpadništvo od Mene. I sada Sam Ja ispunio njihovu želju, i došao u Isusu kao vidljivi Bog na Zemlju, pošto se On tako predao Meni, da sam Ga Ja mogao u potpunosti ispuniti Mojom snagom Ljubavi. Sada, međutim, Isus jest i ostaje za sva stvorenja vječno Biće Boga, i ne samo stanovnici Zemlje, nego sva Moja stvorenja vide Mene Samoga u Njemu, jer iako Sam Ja na ovoj Zemlji uzeo prebivalište u ljudskom obliku, ipak se i stanovnici drugih zvijezda (sazviježđa), te svi stanovnici kraljevstva svjetla, klanjaju pred ovom Dušom, Koja je najviši Božji Duh prihvatila u svoj punini... Tako je Isus Vladar Svemira, On je Bog, i vječno će za bića biti pojam Onoga, Koji vas je pozvao u život, Koji je sve stvorio, budući je On u Sebi Ljubav, i iz Njega je nastalo sve što jest. I svi svjetovi, sva bića u ovim svjetovima, mogli su vidjeti djelo Otkupljenja. A, budući da su i ova bića bila više ili manje u velikom grijehu… inače oni ne bi bili premješteni na razne zvijezde (sazviježđa)… oni također moraju biti otkupljeni od Njega, i priznati Ga kao Božjeg Sina i Otkupitelja svijeta, u Kojemu Sam se Ja Sam utjelovio. I, iz toga ćete vidjeti da On uistinu ima izniman položaj, da On ne može biti ubrojen među „uzašle majstore“, da On uvijek i vječno mora biti priznat, također i od stanovnika drugih svjetova, kao Onaj, Koji je Mene Samoga primio u Sebe, kao Onaj, Koji stvarno i istinski jest i ostaje Bog. Sva bića Svemira su, dakle, slijedila Moj zemaljski put, i tako su oni znali da su zbrinuti od Mene, budući je Božanstvo bilo u Meni, a ipak djelovalo izvan Mene u svoj Njegovoj snazi… jedino što se u Meni stvorila posuda koja je bila spremna prihvatiti Ga, Koji je stoga postao vidljiv za duhovno, koje je već posjedovalo određeni stupanj zrelosti, i bilo u mogućnosti duhovno gledati... Također su i svjetlosna bića slijedila Moj zemaljski put, i tako ostajala u stalnoj vezi sa Mnom, Koji Sam ih neprestano snabdijevao snagom i svjetlom… Jer, Ja Sam bio posvuda, a također Sam i sada posvuda u duhovnom kraljevstvu, pa čak i na onim mjestima, koja još nisu postala primatelji svjetla… Jer, i oni najprije moraju prihvatiti milosti djela Otkupljenja, kako bi postali slobodni od njihove krivnje. A Moje Ime će uvijek biti i ostati: Isus Krist… u Isusu utjelovljeni Božji Duh… i Koji će ostati Isto u svim svjetovima, bilo da su oni još materijalne prirode, ili već duhovno  kraljevstvo puno svjetla. Pod Njegovim Imenom se krijem Ja Sam, Koji Sam iz vječnosti u vječnost… pod Njegovim Imenom se vi ljudi možete obratiti Meni Osobno, Ja ću uvijek čuti vaš glas, i odgovoriti vam... I u Njemu Sam vam Ja vidljiv licem u lice… Saginjem se k vama, koji žudite biti oslovljeni od Mene, i vaš Bog i Otac vam govori u Isusu Osobno…

(29 Lipanj 1964) Stoga vi znate što trebate misliti o prijenosima (porukama) iz Svemira, koji Ga ne priznaju, koji tako povlače crtu između zemaljskog područja, i njihovog vlastitog svijeta... Sva bića svjetla su podučena (obaviještena) o Mojemu postanku čovjekom u Isusu, svima se u Isusu pojavilo vidljivo Božanstvo, i sva bića svjetla su Me sada mogla gledati licem u lice… Veliki Božji Duh se ogrnuo ljudskim omotačem, i ovaj omotač je zadržao za vječnost. Ova činjenica se ne može osporiti, i stoga svi „uzašli majstori“ moraju Isto priznati, ma koliko oni visoko bili u svome razvoju, inače oni nisu ovlašteni sebe tako nazivati… Ovo pitanje (problem) Mojega postanka čovjekom, njima više ne može ostati skriveno, oni moraju… žele li podučavati Čistu Istinu… također biti podučeni od Duha u njima, i priznati Moj postanak čovjekom u Isusu. To vrijedi, kako za stanovnike drugih svjetova koji se medijumski objavljuju, tako također za ljude, koji se na Zemlji ubrajaju među one koji su visoki duhovni vođe, koji su također podučeni opet od takvih iz duhovnog kraljevstva, koji međutim, nemaju Mene Osobno za Učitelja, Koji bi ih zasigurno obavijestio o Mojemu postanku čovjekom u Isusu. Jer, čak i ako čovjek nema znanje… ako se njegovo religiozno znanje kreće drugim putevima… Moj Duh će mu sigurno dati razjašnjenje, a za ovoga ne postoji nikakvo drugo objašnjenje, osim onoga koje odgovara Istini. Jer, samo Ja razdjeljujem Istinu, nikome je ne uskraćujem, ali je mogu uvijek jedino tamo ponuditi, gdje se voljno (poslušno) poklanja pažnja Meni i Mojoj Riječi. Gdje Moj Duh može djelovati u čovjeku, također i izvan ljudskog znanja, tamo može prodrijeti Najčišća Istina, kao što je Moja volja.

AMEN

<<< nazad