<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8791, 27 Ožujak 1964

VELIKI PETAK...


Nitko od vas ljudi ne može prosuditi patnju Puta prema Križu i Raspeću, jer je za ljudski pojam ona bila nepodnošljiva, i jedino je snaga Moje Ljubavi za vas, mogla za Mene učiniti mogućim ostvariti ovu najtežu Žrtvu, koja je iznova trebala čovječanstvu osigurati izmirenje s Ocem… Pa čak i ako pokušate zamisliti Moje Muke i Boli, to će uvijek ostati tek slaba usporedba, jer su one bile nadljudske, bile su tako velike, da je Moja Žrtva na Križu uistinu bila i ostat će jedinstvena, jer „čovjek“ ne bi preživio ovo vrijeme Muka, jer svaki drugi čovjek to ne bi bio u stanju izvršiti, jer bi već i jedan mali dio bio dovoljan da oduzme čovjeku život.

Ali, Ja sam želio patiti i umrijeti, kako bih postigao pravedno pomirenje (ispaštanje, pokoru, zadovoljštinu, poravnanje) za grijehe čovječanstva, htio Sam svu krivnju ljudi uzeti na Sebe i za nju ponuditi Žrtvu Pomirnicu, da bih vratio Ocu Njegovu izgubljenu djecu, koja bez ovog Djela Iskupljenja, nikada više ne bi mogla doći u Njegovu blizinu… I Ja sam napravio Put, dobrovoljno, i iz Ljubavi prema Ocu i prema Mojoj paloj braći. Znao Sam o teškoj sudbini koja Me je čekala, i zbog toga Sam trpio dvostruko, jer Mi je slika Raspeća bila uvijek pred očima, stalno Sam vidio Put Patnje, koja je vodila do Križa.

Ali, Ja Sam dobrovoljno ispunio ovu Misiju i otkupio od protivnika (Sotone) sve njegove duše koje su bile spremne sebi dopustiti biti otkupljenima od strane Mene. Stoga što Sam znao uzrok ljudskih slabosti, putem Moje smrti na Križu Sam za sve njih stekao osnaženje njihove volje, osvojio Sam za njih bezbrojne Milosti, uz pomoć kojih su iznova mogli dosegnuti visinu, sa koje su jednom pali u najdublji bezdan… Znao sam to, da oni sami nikada više ne bi mogli dosegnuti visinu, ako im se ne bi pomoglo. I Ja Sam se sažalio na Moju palu braću, jer Sam poznavao blaženstvo Božje blizine, znao Sam čega su se odrekli i da bi zauvijek bili prognani od Očeva lica, ako Jedan ne bi izbrisao veliku krivnju, kojom su se opteretili kroz njihovo prošlo otpadništvo od Oca…

Ali, bio je to iznimno teško Djelo, u punoj svjesnosti o ishodu, preuzimanju na Sebe svih tjelesnih i duševnih boli i koračanja u strahu i jadu, da bih Čin Milosrđa mogao provesti do kraja… Jer Ja Sam bio čovjek sa svim tjelesnim osjetima, i Moje je razmišljanje bilo uvijek više ljudsko, kada se radilo o izvršenju Posljednje Misije, kada Sam bio zarobljen i bez milosti osuđen na najokrutniju smrt koju bi ljudi mogli zamisliti…

Jer, za dokidanje goleme krivnje, za otklanjanje prvobitnog grijeha bivšeg otpadništva od Boga, bila je nužna ljudska sposobnost patnje… jer Bog Koji je kao Ljubav bio u Meni, nije mogao patiti, i stoga se povukao u posljednjoj fazi Djela Otkupljenja, što je u Meni prouzročilo neizreciv strah i potaklo Me na ove Riječi: 'Moj Bože, Moj Bože, zašto Si Me ostavio…' Svjesnost Oca u Meni bi bila donijela ublažavanje boli, međutim, mjera Moje boli, opet nije mogla biti dovoljno velika, obzirom na  krivnju cijelog čovječanstva, krivnju palih prvobitnih duhova, koje sam Ja želio sačuvati od ponora… Ja sam htio kao „samo Čovjek“ obaviti Djelo do kraja, i to je razlog zašto Sam Sebe predao volji Oca, koja je također bila Moja volja od početka, tek Sam pred licem smrti jedan kratki trenutak posrnuo, ali onda Sam Se potpuno podložio Njegovoj volji, kada Sam uskliknuo: „Oče, ne Moja, nego Tvoja volja neka bude…“

A Ja Sam zaista podnio veliku Žrtvu, koju ni prije, ni poslije toga čovjek nije i ne bi mogao učiniti, jer je premašivala ljudsku snagu… Ali Ja Sam Snagu primio od Očeve Ljubavi, jer Ljubav je bila u Meni sve do časa smrti… inače Ja ne bih bio izrekao Riječi: „Oče, oprosti im, jer ne znaju što čine…“

I tako Sam Ja ostao povezan sa Ocem, iako nisam upotrijebio Snagu Ljubavi da Me izbavi od žrtvene smrti… Jednom ćete vi također moći doživjeti  ovu Moju smrt na Križu, kada budete prebivali u Kraljevstvu Svjetla, i tek tada će vam biti vidljiva Moja ogromna Ljubav, Koja se odnosila na Moju braću, Koja je uzela sve na Sebe, da njima, koji su dobrovoljno izabrali smrt, vrati Život.

A svatko se također može sada vratiti u Život, tko Me dobrovoljno prepozna kao njegovog Spasitelja i tko želi da Sam Ja umro također za njega, da on također pripadne otkupljenima, za koje Sam prolio Svoju Krv i koji kroz Moju Krv nalaze oproštenje njihove krivnje grijeha koja ih je držala odvojenima od Oca, i koje Sam stoga Ja iskupio Mojom smrću na Križu.

AMEN

<<< nazad