<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8736, 26 Siječanj 1963

PROMJENA SAMOLJUBLJA... RAD PREOBRAZBE...

To da Ja u vrijeme Kraja izlijevam iznimnu mjeru milosti nad čovječanstvo, utemeljeno je u iznimno velikoj duhovnoj nevolji, i u kratkom vremenu koje vam još preostaje do Kraja. Ipak, Moja Ljubav za Moja stvorenja, za sve duhovno koje se nalazi na putu povratka, nadasve je velika, i ona nastoji spasiti od propasti, ono što se još da spasiti. Pa ipak, Ja ne mogu djelovati na ljude prisiljavajući, i stoga trebam vjerne sluge na Zemlji, koji su aktivni na Moj nalog (u Moje Ime), koji slijede Moje unutarnje upute, i koji nastoje posvuda dovesti Istinu… koju oni sami primaju od Mene… gdje je samo još jedno srce voljno da primi. Ova odozgor na Zemlju dovedena Riječ je najveće blago milosti koju Ja okrećem ljudima, jer tko Nju prihvati i primi k srcu, njegova duša je spašena za vrijeme i vječnost...

Ja sam jednom poslao Moje učenike u svijet sa riječima: „Idite i poučite sve narode…“ (Matej 28:19). Meni predani ljudi su svojim bližnjima uvijek trebali nositi Evanđelje Ljubavi, jer bi svi ljudi morali saznati za Moju volju, koja se sastojala upravo u poštivanju Mojih zapovijedi Ljubavi. Jer, to je najvažnije u zemaljskom životu jednog čovjeka, da on sam sebe iznova promijeni u Ljubav… da on kroz to sebe otvori Mojoj struji Ljubavi, koja sada može neprestano zračiti u njegovo srce… On mora nastojati njemu još priljubljeno samoljublje promijeniti u nesebičnu Ljubav prema bližnjemu, a time on dokazuje i Ljubav za Mene... A budući da sam Ja Sam Vječna Ljubav, on će kroz Ljubav-no djelovanje također stupiti u vezu sa Mnom, a to također znači da će se on usavršiti još na Zemlji i da će se iznova, kao Moje dijete, vratiti u njegovu Očinsku Kuću. Svi vi možete ostvariti ovaj rad preobrazbe (preuređenja) vaše duše, budući je mjera Moje milosti tako velika, vama će na svaki način biti dodijeljena snaga, da vi Moju volju također možete dovesti do izvršenja. Moja Riječ odozgor vam uvijek iznova dopire, a iz ove Riječi ćete vi također moći stalno crpiti snagu, koju vi trebate za vaš zemaljski život prema Mojoj volji...

No, tek malo ljudi zna to da Ja djelujem očigledno na one koji sebe Meni predaju i Meni žele služiti… Tek malo ljudi zna da Otac neprestano govori sa Svojom djecom, i da oni jedino trebaju ispuniti uvjete, kako bi i sami čuli Moj govor: da oni moraju voditi život u Ljubavi, živo vjerovati u Mene, i onda u sebi osluškivati... Onda oni uistinu mogu na sebi doživjeti Moju očiglednu milost, oni mogu čuti Moj glas izravno, ili prenesen kroz Moje glasnike, budući oni jedino trebaju ozbiljno žudjeti za tim da im Ja govorim, a Ja ću jedan takav zahtjev uvijek ispuniti, budući je to duhovni zahtjev, kada oni žele stupiti u kontakt sa njihovim Ocem od vječnosti, Koji već dugo vremena čezne za njima... Čak i ako je Kraj blizu, svakom je čovjeku još uvijek moguće ispuniti svrhu njegovog zemaljskog života. Svaki čovjek još može ući u samo-prosuđivanje, on može sa Mnom razgovarati u mislima i postaviti pitanja, a Ja ću mu dati odgovor, bez obzira u kakvom obliku se on pojavi… Jer, Ja ljubim vas, Moja stvorenja, i čekam vaš povratak k Meni, Kojeg ste vi jednom dobrovoljno napustili... Ja ću zaista i poravnati sve vaše staze, tako da vi možete bez napora preći put povratka, ako ste vi samo ozbiljne volje da dođete do vašeg Konačnog Cilja na ovoj Zemlji. Ali, vi uvijek morate koristiti Moje milosti, koje svima vama pre-izobilno pritječu, ali koje od vas moraju biti upotrijebljene, da bi mogle postati djelotvorne. No, Moja Ljubav nikada ne prestaje, i jednom ćete vi sebe dobrovoljno predati Mojoj Ljubavi… Jednom ćete vi nju žudjeti, i iznova ćete se dopustiti ozračiti kao nekada…  jednom ćete se vi vratiti u vašu Očinsku Kuću, i biti neizrecivo blaženi.

AMEN

<<< nazad