<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8666, 7 Studeni 1963

SAMO LJUBAV POMAŽE DO SPOZNAJE I BLAŽENSTVA......

Vi ljudi izazivate Mene Samoga na očitovanje Moje Ljubavi, čim Mi vi ususret donesete vašu Ljubav, i kroz to Me prisilite da vam budem prisutan, budući da sam Ja Sama Ljubav… A Moje prisustvo vam onda također mora osigurati Moje stalno prožimanje Ljubavlju, jer se kroz vašu Ljubav vi odričete svakog otpora, i Moja Ljubav može postati učinkovita na vama. Učinak Mojega zračenja Ljubavi je međutim da vi prodirete u najdublje znanje, da vi stječete spoznaje koje doduše u svima vama počivaju, ali su tako dugo zatvorene vašem razumu, dok Ljubav ne osvijetli vaše razmišljanje, i vi ste onda u stanju u svoj jasnoći shvatiti znanje koje vam je prethodno bilo nepoznato, i također nerazumljivo. Svaki duhovni napredak, svako svjetlo koje prosvjetljava vašu dušu, posljedica je vaše Ljubavi za Mene… koja se izražava u djelima nesebične Ljubavi za bližnjega... Sa svakim djelom Ljubavi, vi Mene Samoga privlačite k sebi, Ja ne priječim Ljubav, jer osvojiti vašu Ljubav je i Moje blaženstvo, budući se Ljubav želi darivati, a kroz vašu Ljubav Ja dakle Mogu pokloniti Sebe, te vas stoga neizmjerno usrećiti sa duhovnim darovima, koje vi jedino trebate primiti iz Moje ruke. Moj konačni cilj je vaš povratak k Meni, koji se može dogoditi jedino kroz Ljubav... Čim vi sada djelujete u Ljubavi, vi dolazite korak po korak bliže Meni, kroz Ljubav se događa sjedinjenje sa Mnom, i iznova nastupa izvorno stanje, u kojem ste vi bili intimno povezani sa Mnom, i Moja snaga Ljubavi vas je mogla nesmetano zračiti. U ovom stanju ste vi bili tako prožeti svjetlom, odnosno, ništa vam nije bilo skriveno, vi ste mogli sve razabrati, vama su bile jasne sve međuovisnosti, i ova najdublja spoznaja, znanje o Meni Samome, o Mojemu Biću, o Mojemu vladanju i djelovanju, najdublje vas je usrećivalo… dakle, vi ste bili blaženi, i ovo blaženstvo nije poznavalo nikakvih granica... To da ste vi sami promijenili ovo savršeno stanje, da ste vi odbili Moje zračenje svjetla Ljubavi, imalo je svoj uzrok u tome da je spoznaja vašeg savršenstva, kroz utjecaj najuzvišenijeg vama vidljivog bića… Lucifera… dovela do oholosti, da ste vi povjerovali da vi Mene… budući da za vas nisam vidljiv… ne trebate, i vi ste se priključili ovom vidljivom biću, koje vas je povuklo dolje u ponor… jer odbijanje Mojega zračenja svjetla Ljubavi, također je značilo da zračenje svjetla Ljubavi više nije bilo učinkovito na vama, zbog vašeg otpora... Tako ste vi izgubili svo svjetlo, svu spoznaju i također svu snagu, koja vas je jednom činila stvaralačko aktivnima, i usrećivala vas... Ali, sada ste vi, nakon beskrajno dugog prolaska iz najdubljeg bezdana uvis, opet došli u stanje u kojem ste vi slobodni zatražiti Moju Ljubav, i vi ju također možete neograničeno primiti, no to je stvar vaše vlastite slobodne volje… I vi ćete sada razumjeti da sam Ja… Koji čeznem za vašom Ljubavlju, jer ste vi proizašli iz Moje Ljubavi… uvijek spreman vas iznova obasjati, što se može dogoditi jedino ako vi sami donesete Ljubav Meni u susret… Vi sami tako određujete i stupanj Ljubavi koji vas obasjava, vi sami ste kao čovjek sposobni napraviti Mi prisilu kojoj Ja ne mogu odoljeti, kada vi sebe Meni predate u Ljubavi, jer onda Ja vama moram biti prisutan, Ja onda Sebe više ne mogu vama zatvoriti, kada se vi sami otvorite, da Moja zraka Ljubavi može pasti u vaša srca. Ja rado dopuštam da Mi radite ovu prisilu, budući Ja žudim povratak Moje djece, kako bi ih iznova mogao usrećiti kao na početku. Jer Moje Biće je Ljubav, Ljubav Sebe međutim želi darivati, želi vas privući k Meni za vječnost, ona želi da vi iznova postignete vaše savršenstvo, što je moguće jedino kada vi iznova dođete u posjed svjetla i snage… svjetlo i snaga su iznova posljedice Mojega zračenja Ljubavi, tako da je upravo Ljubav sve, i bez Ljubavi nema nikakvog blaženstva... S Moje strane vam uistinu nije nametnuto nikakvo ograničenje, ako Mi vi samo dokažete vašu Ljubav, prakticirajući nesebičnu Ljubav prema bližnjemu; onda Ja Sam mogu u svakom djelu Ljubavi biti s vama, i Moje prisustvo također mora imati učinak sreće. I tako će također neprestano rasti stupanj svjetla, vi ćete iznova moći razumjeti Moje vladanje i djelovanje, vama će biti otvorene najdublje mudrosti, i vi ćete biti izvedeni iz stanja nesavršenstva, s vas će otpasti svi nedostaci, i izvjesno ćete postići cilj… promjenu stvorenja u dijete… vi ćete se sve više približavati Mojemu Očinskom srcu, budući Me vaša Ljubav privlači, a Ja Sam nemoćan protiv Ljubavi, jer je ona Moj izvorni element. Ali i vi ste bili jednaki u vašoj prirodi, kakvi ste proizašli iz Mene, i vi također morate iznova usvojiti isto izvorno biće... a Ja ću vam pomagati dok vi postignete cilj, i kroz Ljubav se vi možete prisno sjediniti sa Mnom, jer Ljubav goni na Ljubav, a najintimnija povezanost jamči i najviše blaženstvo.

AMEN

<<< nazad