<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8652, 22 Listopad 1963

VELIČINA PRVOBITNOG GRIJEHA POTREBUJE SPASENJE KROZ ISUSA KRISTA...


U slučaju da vam je dano znanje o beskonačno dugoj stazi razvoja, kojom ste morali putovati prije vašeg posljednjeg utjelovljenja kao ljudsko biće, i vi razmišljate o njemu, onda ćete također postati svjesni ogromne krivnje kojom ste sebe opteretili kroz vaše prijašnje otpadništvo od Mene... Budući vam Moj osjećaj pravednosti zasigurno ne bi dopustio otrpjeti višak patnje da je vi niste sami doveli na sebe. Ipak to nije čin kazne na Mojoj strani nego još jednom jedino jedan čin Moje vječne Ljubavi, budući Ja želim da budete radosni; međutim, Ja vam ne mogu dati blaženi život koji se sukobljava sa Mojim zakonom vječnog reda dok Mi se vaše stanje uma protivi... što je slučaj zbog vašeg prošlog otpora spram Mene. Međutim, kao ljudska bića vi ne možete procijeniti veličinu vaše krivnje budući su vaše misli jedino ograničene. Ipak bića koja su ranije otpala nisu imala takovo ograničenje znanja kao što vi imate kao ljudska bića... namjesto toga oni su bili savršene žive tvorevine koje su bile potpuno prosvjetljene. Iz tog razloga je njihova krivnja tako ogromna da ona potrebuje jedan čin okajanja koji ne bi bio mogao biti ostvaren čak ni sa beskonačno dugom putanjom kroz tvorevine. Radije, najveći čin Ljubavi i samilosti je morao najprije biti ostvaren od strane čovjeka Isusa kako bi učinio konačno iskupljenje krivnje mogućim što, međutim, također potrebuje priznavanje Isusa kao Sina Božjega i Spasitelja svijeta...

Kada se vratite u carstvo svjetla odakle ste došli vi možete prosuditi veličinu krivnje koju je jedno protivljenje Meni bilo značilo. Vi ćete također razumjeti da jedino sljeđenjem putanje kroz tvorevine vi možete još jednom postići stupanj zrelosti sa kojm možete također shvatiti i prihvatiti Isusov čin Spasenja...

Kao ljudska bića, međutim, vi ne možete dokučiti opseg ogromnog značenja kojeg je ovaj čin Spasenja imao za vas... za svaku pojedinačnu dušu... i vi prema tome morate ‘vjerovati’ što vam je rečeno i prihvatiti Božanskog Spasitelja Isusa Krista bez dokaza. Onda vi postajete slobodni od vaše prijašnje krivnje i još jednom postavljate vaše povjerenje u Mene... Koji Sam bio utjelovljen u Isusu... i istovremeno se dobrovoljno okrećete ka Njemu, Kojeg ste jednom odbili priznati i Kome ste se usprotivili... Vama ljudima može zasigurno biti dano potpuno razjašnjenje; međutim, vi niste još sposobni shvatiti sve u vašem još nesavršenom stanju. Prema tome to će uvijek biti jedan čin vjere kada slijedite stazu do Križa ali je to također vaše jedino i izvjesno spasenje budući će Isus Krist onda prihvatiti krivnju namjesto vas, budući je On umro na Križu poradi ljudskih grijeha, On ih je uzeo na Sebe i iskupio ih sa Njegovom Krvlju tako da bi vi postali slobodni od grijeha... A ipak, ova najveća i najvažnija doktrina u svezi čina Spasenja vam ne može biti dokazana... Vi u nju morate vjerovati vašom vlastitom slobodnom voljom i bez ikakve prisile... I vi ste to sposobni napraviti budući Ja od vas nikada neću tražiti nemoguće i budući ću vam Ja uvijek pomoći da steknete ispravno razumijevanje.

Međutim, jednu stvar vi ne smijete izostaviti ili isključiti: da živite život Ljubavi... budući je Ljubav snaga koja vam omogućava učiniti sve, budući kroz Ljubav vi postižete prosvjetljenje, i budući se kroz Ljubav vi ponovno sjedinjujete sa Mnom i uspostavljate stanje prethodno vašem padu u grijeh, kada vas je Moje svjetlo moglo neprestano prosvjetljavati. Na taj način vas Ja mogu osvijetliti kao ljudska bića, čim vi prakticirate Ljubav i dobrovoljno se okrenete ka Meni, više Mi se ne suprotstavljate i otvorite se za Mene tako da se pritjecanje Moje Ljubavi može uliti u vas bez ograničenja. Ali ovo je jedino moguće nakon što ste se zaputili stazom do Križa, tako da ste postali slobodni od krivnje vaših grijeha, inače ćete vi i dalje patiti u okovima protivnika koji će vas spriječiti vršiti akcije Ljubavi i držati vas u duhovnoj tami budući vas on ne želi izgubiti. Vaša je krivnja bila ogromna ali je iskupljena od strane Isusa Krista Koji je sada postao vidljivi Bog za vas ljude, pod uvjetom da dozvolite sebi biti iskupljenima od strane Njega, budući vi ne možete nikada otkloniti vašu krivnju sami. Ja vas, međutim, ne mogu primiti u Moje kraljevstvo sa vašom krivnjom jer, premda Sam Ja u stvari Bog Ljubavi, Ja Sam također Bog pravednosti... I ova pravednost potrebuje potpuno opraštanje od grijeha koje vi možete pronaći jedino u Isusu Kristu, u Kojem Sam Ja Osobno ostvario čin Spasenja.

AMEN

<<< nazad