<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8581, 6 Kolovoz 1963

"ČUJTE MOJU RIJEČ..."… ŽIVOTNA SNAGA - DUHOVNA SNAGA...

Svi vi trebate dostavu snage za vaš zemaljski život i stalnu pomoć s Moje strane, jer životna snaga kojom vi kao ljudi raspolažete, nije dovoljna da se vi na Zemlji usavršite, ako ju vi sami ne uvećate kroz dostavu duhovne snage, koju vi možete sami steći Ljubav-nim djelovanjem, ili ju u molitvi morate od Mene tražiti kao dar milosti… I vi ćete stoga uvijek morati stajati u vezi sa Izvorom snage od vječnosti, koju vi dakle uspostavljate kroz molitvu i  Ljubav-no djelovanje… Onda nema opasnosti da vi nećete postići vaš zemaljski cilj, jer svaka duhovna snaga se izražava u Ljubav-nom djelovanju, a onda se odvija promjena bića u Ljubav, što je svrha i cilj zemaljskog života… A vi u svako doba možete povećati ovu dostavu snage, ako se vi svjesno dopustite osloviti od Mene, ako vi Moju Riječ žudite čuti i primiti ju, kad god i gdje god je to samo moguće. Jer, Moja Riječ je blagoslovljena Mojom snagom, Moja Riječ je direktno Ljubav-no zračenje s Moje strane na Moja stvorenja koja trebaju snagu, a kroz dostavu snage će biti stalno usrećena u toj mjeri, da to doprinosi povišenom blaženstvu bića koja već stoje u svjetlu… Jer, Moja Riječ je dokaz najintimnije povezanosti tih bića sa Mnom, čuti Moju Riječ je i dokaz da je biće ušlo u svoje prvobitno stanje, u kojem je bilo prije svojega otpadništva od Mene, kada je čulo Moju Riječ i bilo nadasve blaženo. Vi morate stalno održavati povezanost sa Mnom, Moja snaga vas mora neprestano moći prožimati, jer u kraljevstvu svjetla to znači neslućeno blaženstvo, ali na Zemlji… dok god vi još niste savršeni… vama neprestano prilazi snaga, koju vi ljudi trebate kako bi došli do savršenstva. Ljubav-na snaga zaista stoji svakom čovjeku na raspolaganju, no ona može biti potpuno beskorisno primijenjena, ako je čovjek koristi jedino u zemaljsko-materijalnom smislu… Uzimate li vi međutim Ljubav-nu snagu kako bi djelovali u Ljubavi, onda vam pritječe količina (mjera) duhovne snage, koja vam dopušta da sasvim sigurno prođete put u kraljevstvo svjetla, budući ste vi kroz Ljubav-no djelovanje intimno i duboko povezani sa Mnom Osobno, Koji sam Vječna Ljubav, i sada vas može neprestano prosvjetljavati Moja Božanska Ljubav-na snaga, te oblikovati vaše biće tako da Mi sve bliže prilazite, da se sa Mnom iznova povežete kao nekada, prije nego ste se odvratili od Mene. Ali, svaka veza sa Mnom će vam donijeti i Moj govor… Jer, Ja vama želim dokazati Moje prisustvo, Moje prisustvo će također imati za posljedicu Moj govor, jer to govori Otac sa Svojim djetetom, budući Ljubav povezuje oboje, i ona se sada želi izraziti… Vi Me sada stoga morate čuti, a ono što Ja vama sada želim reći, to će vas usrećiti, budući je to za vas bogato znanje, budući vi ulazite u stanje najjasnije spoznaje, čim vas Ja Sam mogu osloviti. A ovo obraćanje se također može dogoditi na način prijenosa, da Ja Sebe vama objavim kroz jednog čovjeka, čije uho duše Me može jasno čuti, i Ja ću sada govoriti onima, koji se pokažu dostojnima Mojega obraćanja, koji žive prema Mojoj volji, koji djeluju u Ljubavi, i kroz to povezuju sebe sa Mnom…. koji bi također mogli čuti Moje izravno obraćanje, ako bi sebe same samo pripremili kao primajuće posude za Moj Duh… Ali, nevažno je da li su oni čuli Moju Riječ direktno ili indirektno, jer to je uvijek ista Riječ. koju sam Ja blagoslovio Mojom snagom, i koja na dušu čovjeka vrši utjecaj da ona neopozivo (bezuvjetno) mora doći do savršenstva… Počujte Moju Riječ, i znajte da ju vi trebate za usavršavanje… Uvijek Mi dajte priliku da vas oslovim, tako da vi primite ono što vam još nedostaje… A svima vama još mnogo nedostaje, dok se vi potpuno sazrjeli vratite Meni, i mognete biti blaženi… Jer, Zemlja još nije kraljevstvo svjetla i blaženstva, i dok god duša još ide Zemljom kao čovjek, ona ima priliku povećati svoj stupanj zrelosti, budući ona također može neograničeno djelovati u Ljubavi, a na ovo Ljubav-no djelovanje će uvijek iznova biti poticana kroz Moju Riječ… Zato Ja Moju Riječ dovodim dolje na Zemlju, kako bih ljude podučio prvo i najvažnije: da budu nesebično Ljubav-no aktivni, i kroz Ljubav-no djelovanje u sebi upale jasno svjetlo, koje će sve jasnije zračiti i širiti se, tako da najjasnija spoznaja… najdublje istinito znanje… bude posljedica ispravnog Ljubav-nog života, koji vodi do konačnog sjedinjenja sa Mnom i također donosi blaženstvo biću koje je jednom dobrovoljno predalo, ali koje će također neopozivo ponovno dobiti nazad, čak i ako u međuvremenu prođu vječnosti… No, što je iz Mene proizašlo, u svojoj izvornoj supstanci je Ljubav, i nikada ne može propasti… Jednom iznova će preuzeti svoje izvorno biće, a onda će također, kao na početku, moći čuti Moju Riječ, biti će neizrecivo blaženo, jer je onda opet usko povezano sa Mnom, i to će ostati do u svu vječnost.

AMEN

<<< nazad