<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8523, 9 Lipnja 1963

UVJET ZA POSTIZANJE SAVRŠENSTVA NA ZEMLJI…

Imajte na umu vi ljudi da ste slabi dok god vam duša još živi u tijelu na Zemlji, i da stoga neprestano morate tražiti snagu od Mene, želite li vaš cilj …. savršenstvo …. postići još na Zemlji. Jer tek snaga od Mene ojačati će vašu volju, koja je još slaba dokle god protivnik može djelovati na čovjeka, jer on još nije usavršen. Baš vašu volju on će uvijek slabiti, a za osnaženje vaše volje sam Ja umro na Križu, i stoga morate i iskoristiti tu za vas osiguranu milost: Snagu i osnaženje vaše volje. 

A vaša slabost volje uvijek će doći do izražaja u tome da se još ne možete bez rezerve osloboditi od svijeta …. Doduše, još ste usred svijeta i sve zahtjeve svijeta morate još ispunjavati …. no jedna stvar je da samo ispunjavate obaveze a druga da još želite uživati zemaljska zadovoljstva, jedno je da se vaše srce već potpuno oslobodilo od zemaljskih želja a drugo je da još ima zemaljske potrebe …. jer tad je i vaša volja za duhovnim usavršavanjem još slaba, ona nije nepodijeljeno usmjerena samo Meni i težnji da se sa Mnom sjedinite …. još uvijek pravite kompromise, tako da morate “primijeniti silu” …. Vi istinski morate težiti odvajanju od svijeta, za što vam je potrebna snaga, koju uvijek nanovo morate izmoliti i koju ćete uvijek i primiti ….

Dakle, odlučujuća je vaša ozbiljna volja za to gdje se ona usmjerava …. Meni i Mojem Kraljevstvu, ili kraljevstvu Moga protivnika …. I opet je odlučujući vaš stupanj Ljubavi za to u koju stranu će se vaša volja odlučiti, jer gdje Ljubav ispunjava srce, Ja i Moje Kraljevstvo čovjeku ćemo uvijek biti primamljiviji od zemaljskog svijeta …. Stoga se prvo preispitajte koliko ste već nadvladali samoljublje …. koliko ste ispunjeni nesebičnom Ljubavlju prema bližnjem, jer ona je jednaka Ljubavi prema Meni i samo Ta Ljubav dovodi do povezanosti sa Mnom …. a ne sama čežnja za Mnom, koja isto može biti jedno izvjesno samoljublje kako bi se zadobili najveći užici blaženog zajedništva sa Mnom ….

No prava Ljubav prema Meni tek se potvrđuje putem nesebične Ljubavi prema bližnjemu. A samo Ona povećava stupanj Ljubavi. Sve dok vi za sebe same još želite sitne radosti, sitne radosti trebate se truditi stvarati i bližnjemu, no nikako ne iz računice za zemaljske ili duhovne prihode i koristi, nego poticani iznutra potrebom da se prouzroči sreća i radost. Takve nesebične Ljubavne potvrde vaše će biće oplemeniti, vi ćete vašu vlastitu sreću pronaći u tome što uzrokujete radost, i Ljubav će u vama biti sve jača, a u istoj mjeri oslabiti će Ljubav prema svijetu. I stoga se stvarno trebate preispitati da li svog bližnjega ljubite kao samog sebe ….

Vaše savršenstvo je ovisno jedino o stupnju Ljubavi koji postignete na Zemlji, i vi “djecom Božjom” na Zemlji možete biti nazvani tek onda kad svoje bližnje spoznate kao djecu koja su proizišla od istog Oca i stoga im i pokazujete Ljubav koju jedan brat osjeća za drugoga i čini mu sve ono što i sami želite primiti. Uvijek ozbiljno ispitujte Ljubav prema bližnjemu, i radite na sebi samima …. Tražite od Mene snagu, i postići ćete svoj cilj, no iz vlastite snage ne možete ništa …

A Ja želim da se usavršite na Zemlji, tako da ću vam i pomoći na svaki način, samo ako vam je volja ozbiljna …. međutim silu ćete uvijek morati primjenjivati dok god ste još fascinirani svijetom …. No ako se možete odvojiti od svijeta, i postizanje cilja sve će vam lakše padati, i onda s pravom možete reći: “Moj jaram je sladak i moje breme je lako ….”  (Matej 11:30) Tad više ne morate primjenjivati silu, jer tad ste ispunjeni snagom, i vaša volja samo još stremi k Meni …. jer Ljubav u vama snaga je koja sve i postiže. I razumjet’ ćete da je čovjek koji ljubi pun poniznosti …. koja tada dolazi do izražaja i u odnosu prema bližnjemu na kojega usmjeravate Ljubav ….

Ne zaboravite nikada da je Ljubav prema bližnjemu mjerilo stupnja …. i da vi svoju Ljubav prema Meni morate dokazati kroz nesebičnu Ljubav prema bližnjemu …. jer, “kako možete ljubiti Mene Kojega ne vidite, ako ne ljubite vašeg bližnjega kojega vidite?” (1 Ivanova 4:20) Pa tako vaša volja može biti usmjerena Meni i ona vam jamči to da vas Ja obuhvaćam i više ne puštam da padnete …. No stupanj vaše savršenosti određujete sami vi i to jedino putem stupnja Ljubavi prema bližnjemu …. a možete ga postići samo ako svoju volju zbiljski podredite Mojoj, i tada ćete neprestano misliti, postupati i htjeti kao Sâm Ja, i sigurno ćete i postići vaš cilj na Zemlji …. (a to je) da se sjedinite sa Mnom, kako biste vječno bili blaženi ….

AMEN

<<< nazad