<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8474, 21 Travanj 1963

ZNANJE JE DANO PREMA ZRELOSTI DUŠE...


Vama ljudima će uvijek biti otkriveno znanje koje vi trebate za sazrijevanje vaše duše. Jer, vi živite u vrijeme Kraja, i u većoj ste opasnosti da se izgubite, ako ne primite razjašnjenje, koju odgovornost vi trebate preuzeti za sebe same, odnosno za nepropadljivo u vama, za vašu dušu. U ovom vremenu Kraja,  vi ljudi živite lakoumno, budući da obraćate pažnju jedino na ono što je od koristi za vaše tijelo, koje prolazi, ali ne i na nepropadljivo u vama… Vi ste također ravnodušni naspram svih duhovnih poduka, bilo od strane crkvene organizacije, bilo od strane onih koji duhovno nastoje, i otuda su u kontaktu sa duhovnim kraljevstvom, koje nije od ovoga svijeta… Vi njima ne vjerujete, pa stoga niste ni otvoreni za Božanske Objave, kada su vam ove dostavljene kroz ljude, koji kao sluge rade u vinogradu Gospodara. Ipak, vi hitno trebate pomoć u vašem tvrdokornom stanju duše, vi trebate istinito razjašnjenje o vama samima, o smislu i svrsi vašeg postojanja, i o vašem istinskom zemaljskom zadatku… Vi to tako hitno trebate, jer imate još samo malo vremena do Kraja. I vi ćete također uistinu biti bogato opskrbljeni od strane Boga, budući vam je dostavljeno sve što je potrebno za spasenje vaše duše, samo ako se ne zatvorite, kada vam Božja milost očigledno pritječe. No, takvo duhovno dobro, za vas ne treba ostati samo svjetovno znanje, kojeg vi iznova koristite u svjetovnom smislu… Ono treba postati jedina i isključiva hrana za vašu dušu, tako da ona može sazrjeti i u zemaljskom životu postići njen cilj… vječno se pridružiti Bogu, od čega također ovisi i vaš vječni život u blaženstvu… A vi trebate uvijek moliti za to da ispravno prepoznate ono što služi za spasenje vaše duše, i uistinu, jedna takva molitva će vam biti uslišana... Jer, čim vi duhovno dobro vidite kao ključno, bit će vam i na svaki način pružena pomoć, tako da se vi također u rastućoj zrelosti odvojite od svijeta, i zanemarite njegove zahtjeve. I vi možete biti sigurni u to da čovjek koji ozbiljno teži duhovnome, također sam dolazi do jasnih misli, budući se u njemu može izraziti Duh, čim on samo živi u skladu s Božjom voljom, koja je također svakom čovjeku podastrijeta... Jer, svaki čovjek će imati priliku čuti Božju Riječ, bez obzira da li direktno kroz Njegove glasnike, ili na tradicionalan način u crkvama… Bit će mu ukazane zapovijedi Ljubavi, a ako on njih slijedi, također će se razjasniti njegovo razmišljanje, i on će napredovati u znanju, budući će on također smjeti primiti direktnu Objavu kroz svoje srce, u obliku misli koje su mu sada dovedene od strane svjetlosnog svijeta… A ova svjetlosna bića… budući su samo izvršitelji Božanske volje… znaju i o duševnom stanju čovjeka čuvanog od njih, pa tako znaju i što on treba za njegovo spasenje duše, a to će on izvjesno i primiti… Jer što duša traži, to joj je ponuđeno... No, ono što razum žudi znati, ne pripada duševnoj hrani, nego će uvijek biti korisno jedino razumu, koji to onda zemaljski procjenjuje, stoga ne znači osobitu dobrobit za dušu… Zato se vi trebate zadovoljiti duhovnim dobrom koje vam je dano, a ne zahtijevati znanje koje vam do sada još nije preneseno, što ostaje samo čisto razumsko znanje, dok god vi još niste produhovljeni u mjeri da vaš duh sam može proniknuti, da vam onda više ništa nije nepoznato, budući vi sami, odnosno, vaš duh, prožima sve i također vama samima daje razjašnjenje, jer onda takvo znanje više ne predstavlja nikakvu opasnost za vaše duše... I samo vodite život u Ljubavi, onda ćete vi biti iznenada preneseni u najjasnije svjetlo pri vašem ulasku u onostrano kraljevstvo, i za vas više neće biti neriješenih pitanja. A prije svega nastojte sami postići zrelost duše, koja dopušta djelovanje Božanskog Duha u vama… Jedino onda ćete se naći u stupnju vaše savršenosti, da dobijete razjašnjenje o svemu... Ali jedino takav stupanj zrelosti je preduvjet, da vam bude otkriveno znanje o najdubljim tajnama Stvaranja, a takvo će znanje od vas također biti na ispravan način procijenjeno... Dok god međutim nedostaje ova duševna zrelost, jedino se može govoriti o znatiželji, ali ne o žudnji za duhovnim spoznajama, koje vam otkrivaju Biće vašeg Boga i Stvoritelja, i čine da se zapali Ljubav za Njega... Tko ozbiljno teži duhovnome, on također može sam sebi dati razjašnjenje, budući je tok njegovih misli vođen od mudrih snaga, a ove misli će postati to jasnije, što više on ulazi u Božju volju, i sebe potpuno podlaže Njegovoj volji. Onda on jedino treba pitati Njega Osobno za razjašnjenje, i on će ga primiti, ako je to korisno za njegovo savršenstvo.

AMEN

<<< nazad