<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8409, 11 Veljača 1963

"TKO OSTAJE U LJUBAVI…“

(1 Ivanova 4:16)

„Tko ostaje u Ljubavi, ostaje u Meni, i Ja u njemu…“ Uvijek se trebate sjetiti ovih Mojih Riječi, da biste shvatili veliki značaj svakog Ljubavnog djelovanja (djela Ljubavi) koje vi izvršite... Budući da sam Ja Sama Ljubav, onda također vi trebate stajati u izravnoj vezi sa Mnom kada prakticirate Ljubav, jer onda koristite i snagu koja svoje ishodište ima u Meni… što vi međutim uvijek možete reći jedino onda, kada vaša aktivnost ima za povod Ljubav. Jer, vi također možete upotrebljavati vašu životnu silu djelujući na Zemlji zbog zemaljskih ciljeva, no jedino kada vas na djelovanje potiče Ljubav, zajamčena je veza sa Mnom, Koji sam vječna Ljubav. Onda ću vam Ja biti prisutan, Sam Ja ću djelovati u vama, a Moje prisustvo je najveći uspjeh kojeg vi možete postići... Vaša Ljubav Me privlači k vama, ili također: Ljubav je Moja izvorna supstanca, a vi ste isto u vašem izvornom biću… vi tako, kada vršite djela Ljubavi, Mene Samoga primate u sebe, vaša Ljubav se sjedinjuje sa Mnom, i vaše biće se polako vraća nazad u izvorno stanje, gdje je bilo potpuno prosvijetljeno, i stajalo u najprisnijoj vezi sa Mnom... Vi trebate uvijek iznova držati pred sobom ove Moje Riječi, da Me potičete na Moje stalno prisustvo, kada vi stalno vršite djela Ljubavi; a što znači stalno biti svjestan Mojega prisustva, to vam Ja želim objasniti, tako da vi ovoj povezanosti sa Mnom težite svim svojim osjetilima: onda Ja vodim sve vaše misli, Ja vam određujem sve vaše djelovanje i htijenje, Ja vas vodim na svim vašim putevima, Ja vas štitim od svake opasnosti tijela i duše, Ja vam poklanjam snagu u punini, kako duhovnu, tako i zemaljsku... Ja držim Mojega protivnika daleko od vas, jer on nikada ne može biti tamo gdje sam Ja… Ja (pro)osvjetljavam vaš duh i također vas sasvim izvjesno vodim k cilju... Sve to postiže Ljubav u vama, jer čim vi vršite djela Ljubavi, Meni također pripada vaša volja, i vi svjesno idete putem povratka Meni, iz Čije Ljubavi ste vi proizašli. Biti sigurnima u Moje prisustvo će vam učiniti vaš zemaljski život laganim, jer onda se vi ničeg ne bojite, budući se osjećate sigurni i zaštićeni u Mojem prisustvu. „Vi ostajete u Meni, i Ja u vama…“ čim se vi krećete u Ljubavi, čim vi djelujete u Mojoj volji i s Mojom snagom. I trebate uvijek biti svjesni da Ja od vas tražim jedino Ljubav, i onda vi potpuno ispunjavate svrhu vašeg zemaljskog života… tako da vi onda ne prolazite uzaludno ovim zemaljskim životom, nego da sigurno postignete cilj. Jer na Zemlji vi morate samo jedno dopustiti, da vas Moja snaga Ljubavi može iznova ozračiti, a to se događa kada vi sami vršite djela Ljubavi… kada vi mislite na bližnjega u nesebičnoj Ljubavi, kada mu pomažete u svakoj nevolji i neprilici, bila ona duhovna ili također zemaljska… kada vi prihvaćate (prigrljujete) sve one koji su Mi još daleko, i nastojite ih dovesti k Meni, i uvijek vas jedino Ljubav potiče da djelujete na Zemlji. Svaka aktivnost koja ima Ljubav za pokretačku silu, blagoslovljena je od Mene, jer kroz to vi uvijek Meni Samome otvarate vrata do vašeg srca, u koje Ja sada mogu zračiti Moju Ljubav, u koje Ja Sam mogu ući i uzeti u njemu prebivalište, jer Ja, kao vječna Ljubav, mogu boraviti jedino tamo gdje je Ljubav. Vi ćete sada također razumjeti da su još jako udaljeni od Mene ljudi koji ne vrše nikakva djela Ljubavi, jer jedino Ljubav dozvoljava Moje prisustvo, bez Ljubavi međutim ostaje razdaljina, koju vi tijekom zemaljskog života trebate smanjiti i potpuno dokinuti, ako on od vas ne treba biti proživljen uzaludno. Ali, u vrijeme Kraja, Ljubav se ohladila među ljudima (Matej 24:12), otuda je i Moja prisutnost kod njih nemoguća, stoga se više ni ne nalazi živa vjera u Mene kao Boga i Stvoritelja, i zemaljski život je za mnoge prazni hod, i stoga će za njih biti prijevremeno dokončan. Jer, bez Ljubavi nema nikakvog duhovnog napretka, nema nikakve veze sa Mnom, i nikakvog izbavljanja iz forme... Bez Ljubavi nema svjetla i čovjek ostaje u vlasti Mojega protivnika, kneza tame, jer bez Ljubavi čovjek živi bez Boga... On ostaje Bogu daleko i ide ususret strašnoj sudbini, kada dođe Kraj.

AMEN

<<< nazad