<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8389, 21 Siječnja 1963

OPASNOST PROMJENE RIJEČI …. LJUBITE JEDNI DRUGE ….


Neprestano vam propovijedam Ljubav, tako da i želim da vas Ljubav veže, vas koji želite biti Moji …. Svi vi ste djeca jednog Oca (Malahija 2:10), vi koji ste nekoć proizišli iz Mene i koji se Meni trebate i vratiti …. To što vi svi idete različitim putevima, što ste više ili manje udaljeni od Mene, ne isključuje to da vi Moja stvorenja, koja trebaju postati Mojom djecom, isto tako posjedujete Moju nepodijeljenu Ljubav i da će ta Ljubav učiniti sve kako bi vas ponovo zadobila.

No vi se svi trebate smatrati braćom, koja imaju jednog Oca, tako da se uvijek trebate truditi drugome biti od pomoći, ali ne ga osuđuvati ako su njegovi putevi drugačiji, ako bira puteve koji odvode od Mene. Tad mu samo trebate hitati u pomoć i u Ljubavi ga pokušati vratiti na pravi put. Pri tome vi sami niti ne možete prosuditi kako je sazdano srce svakog čovjeka …. No Ja to znam, i Ja često vidim uspjehe, koji Me uvijek iznova potiču da mu pružam pomoć, i tako Ja na svaki način dokazujem Moje postojanje ljudima koji u to još ne mogu ili ne žele vjerovati. 

Ja dakle ne odustajem od čovjeka sve do časa njegove smrti, uvijek iznova Ja se uključujem u njegove misli, uvijek iznova Ja kucam na vrata njegovog srca i žudim ulaz, i često Mi i uspije još prije njegove smrti zadobiti njegovu volju, a tad on nije izgubljen, nego se može još u onostranom području probuditi u život, koji traje vječno …. Tako da Ja i želim da vas na Zemlji veže Ljubav, vas koji ste aktivni za Mene …. Ja znam da se vi povezujete i zajednički stremite cilju, da za Mene radite izbaviteljski, kako bi mnoge duše još bile spašene prije Kraja ….

No duhovno učenje koje primate uvijek trebate čuvati čistim, i ne miješati ga s ljudskim dodacima, koje prerevni radnici u vinogradu često žele nadodati i koji nisu proizašli iz Mene. Ovo upozorenje važi pogotovo za one koji od Mene imaju zadatak da Čistu Istinu predaju dalje, i koji tu Istinu primaju direktno od Mene …. Ja znam gdje je opasnost da se čisto učenje razvodni, Ja znam gdje ljudi …. koji vjeruju da Mi služe …. nehotice služe Mom protivniku, tako što slijede njegovo došaptavanje i poduzimaju izmjenu Čiste Istine, koju sam Ja ljudima dostavio pošto im je ona hitno potrebna …..

Svako vjeruje da je pozvan i ovlašten da (to) poboljšava ili objašnjava. No to učenju samo šteti, jer ljudi nisu tako savršeni da bi bili ovlašteni za vlastoručne izmjene …. Niti bi različitost mišljenja trebala utjecati na Ljubav, nego u Ljubavi i toleranciji trebate razmjenjivati mišljenja, pa će vam tada i Moje prisustvo biti vidno, jer Ja ću Osobno boraviti među vama s Mojim Duhom i prosvjetljavati vaše razmišljanje i govor.

No Moj Duh neće si proturiječiti, i samo se radi o tome, da li je duhovno učenje …. primljeno navodno od Mene …. koherentno. Jer po tome se mogu prepoznati lažni Kristi i lažni proroci, da ljudima predaju učenja koja su dubiozna, i to se treba provjeravati …. Jer ljudi mogu imati najbolju volju da služe Meni i Istini, pa opet, Moj protivnik se može uvući u njihove misli, ako u čovjeku još prevladavaju osobine koje su njegov udio a koje tek moraju biti potpuno odložene, tako da on više ne nalazi uporište za svoje lukavštine i podlosti. 

A Ljubav će uvijek djelovati i putem Ljubavi će i protivnik gubiti na snazi, i zato će se sve dati riješiti Ljubavlju, i pobjeda će biti vaša, jer spram Ljubavi Moj protivnik je nemoćan …. Gdje je Ljubav, tamo je i žarko svjetlo, i čovjek mora spoznati ono što mu je ranije bilo neshvatljivo …. Gdje je Ljubav, je isto tako i Istina, a gdje je Istina tamo sam Ja Osobno …. Koji sam svjetlo od vječnosti …. Duhovna borba može uvijek postojati samo između svjetla i tame …. A o tome vi ljudi morate sami odlučivati, da li hodite u svjetlu ili pak tama još drži zarobljen vaš duh.

Vi sami morate odlučiti da li dobijate spoznaju putem nekog učenja …. A ono svoje porijeklo mora imati u Meni, ako ste u posjedu znanja o vašem nastanku i vašem cilju …. O vama samima i o vašem određenju i o vašem Bogu i Tvorcu od vječnosti …. Morate biti uvedeni u sve međuodnose, morate znati o vašem padu, o nastanku sveg stvaranja i njegovoj svrsi i o misiji Isusa te o obrazloženju djela spasenja ….

Te smjernice uvijek možete prihvatiti kao mjerilo za to da li je duhovno učenje proizišlo iz Mene ili se pak samo radi o prijenosu iz duhovnog kraljevstva, čije porijeklo vi ne možete kontrolirati …. Trudite se o tome uvijek da primite jasnoću kad pokušavate ustanoviti porijeklo i vrijednost nekog duhovnog učenja …. No uvijek vas Ljubav treba usmjeravati (odlučivati), i uvijek trebate jedan spram drugoga biti kao braća, jer svi ste vi Moja stvorenja, koja trebate postati Mojom djecom ….

AMEN

<<< nazad