<<< nazad

Bertha Dudde, 8372, 5 Siječnja 1963

PRAVO SVJETLO I LAŽNA SVJETLA …. UČENJE LJUBAVI ….

Daje vam se svjetlo, i po njegovom sjaju ćete pronaći pravi put da više ne idete u krivom pravcu …. Znači, dokle god vam svijetli to svjetlo, koje iz visine zrači dole na Zemlju, možete potpuno bezbrižno ići kroz zemaljski život, jer gdje ima puno svjetla, tamo sam i Ja Osobno, jer Ja sam Svjetlo od vječnosti (1 Ivanova 1:5)…. Ovu misao morate u sebi uvijek nanovo pokretati, da svjetlo može svijetliti jedino ako proizlazi od Mene Samoga i vi dakle znate da je Meni Osobno stalo do vašeg dobra i da vas zato ne puštam da idete u mraku. 

Ja se sažaljevam na mračnu Zemlju, i stoga na sve strane palim svjetlašce, koje sjaji manje ili više sjajno, ali će uvijek rasprostirati jedan sjaj, tako da ne trebate ići po mrklom mraku. Jer u noći djeluje Moj protivnik, a njemu je stalo do toga da vas zavede, a vi sami ne razabirete puteve, kad vam nedostaje svjetlo, i stoga ste izloženi njemu i njegovom djelovanju, a to je vaša propast. No Ja ga želim (i hoću) raskrinkati, i Ja želim da vi spoznate Mene Osobno i onda stremite k onom Gospodaru Koji vas želi spasiti od njegove vlasti. Stoga će od Mene dobiti svjetlo i moći ga nositi dalje svatko tko se svjesno preda Meni i svome bližnjemu želi pomoći u duhovnoj nevolji. 

Jer čim on samo svjedoči za Mene, čim on Mene zastupa i ljude upućuje na Mene, on se već i nalazi u Mojoj službi, i Ja ga mogu obrazovati za rad u vinogradu, pošto se on meni dobrovoljno za to ponudio. Sjajiti će svjetlo tamo gdje se Mene Samoga proglašava kao Božanskog spasitelja Isusa Krista …. Biti će svjetlo tamo gdje se naviješta Moje Božansko učenje i gdje su ljudi poticani na to da krenu putem ka Križu, pošto oni tek onda mogu naći spasenje kad pod Križ donesu svoju krivicu grijeha, da bi našli oprost kod Isusa Krista, u Kome sam Ja Osobno prinio žrtvu na Križu za grješno čovječanstvo.

A kad vam se sad donosi jedno svjetlo, onda morate na njegovom sjaju jasno prepoznati put ka Križu, inače su to samo lažna svjetla, koja će vas kao djelovanje Moga protivnika samo odvesti u krivu stranu. Jer, i on će se maskirati kao nositelj svjetla, pošto će on u vrijeme Kraja primjenjivati najsramotnija sredstva, kako bi spriječio vaš povratak u Očevu Kuću …. No oni koji su dobre volje, prepoznati će ga i neće se dati obmanuti lažnim svjetlima …. Jer, dobra volja stremi k Meni, dobra volja će i prepoznati pravo svjetlo te ići za njegovim sjajem, i čovjek će biti izveden iz tame i neće biti izgubljen. 

No u vrijeme Kraja će zasvijetliti još mnoga lažna svjetla i načiniti će veliku pomutnju među ljudima, jer oni propuštaju ono prvo: putem Ljubav-nog djelovanja u sebi samima upaliti svjetlo …. Oni se trude zadobiti spoznanja putem svoga razuma i putem povezivanja s duhovim područjem, koje oni ne mogu kontrolirati upravo baš radi toga što nije bilo upaljeno Ljubav-no svjetlo koje im omogućava jasnu spoznaju. Ljubav im zasigurno donosi jasnoću razmišljanja, ali ljudi obično samo žele umnažati svoje znanje …. i na duhovnom području …. a ne provjeravaju zbiljski, od koje strane im to znanje dolazi ….

Kad je Ljubav u njima zapaljena, onda će i duh u njima biti probuđen, tako da mogu razlikovati pravo od lažnoga svjetla …. A bez te probuđenosti duha oni su u najvećoj opasnosti da potpadnu protivniku, koji se maskira kao nositelj svjetla, nanoseći tako veliku nesreću …. No uvijek i uvijek nanovo će se propovijedati Ljubav, uvijek iznova će se proglašavati Moje Božansko učenje Ljubavi, tako da svaki čovjek u sebi može upaliti pravo svjetlo Ljubavi. No ako se propušta ono najbitnije, vođenje života u nesebičnoj Ljubavi, čovjek ne može biti siguran u istinitost duhovne materije koju prima, jer bez Ljubavi Moj protivnik još nad njime ima vlast, koju on uistinu dobro koristi i njegovo razmišljanje sve više pomućuje. 

Vi ljudi možete dakle posjedovati jedno veliko znanje, no ako vas to znanje ne dovodi u stanje najjasnije spoznaje, to nije svjetlo iz Mene, ono nije proizašlo od Mene Samoga …. Tamo gdje svijetli Moje svjetlo, će vam svijetlo i jasno i u svoj jednostavnosti biti omogućeno jedno znanje koje vas usrećuje i koje vas približava Meni Samome, jer to je svrha toga, da se odagna noć, koja vam zakriva Moju sliku …. Da vi u svijetlom sjaju spoznaje naučite ljubiti Mene i žudite k Meni, jer povezanost sa Mnom je svrha i cilj vašeg zemaljskog života, i Moja zraka Ljubav-nog svjetla pomoći će vam pri tome, ona će vam osvijetliti put, koji vodi doma u vašu Očinsku Kuću ….

AMEN

<<< nazad