<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8319, 3 Studenoga 1962

JEDINO LJUBAV JE BLAŽENOST…

Biti bez Moje Ljubavi najnesretnije je stanje u kojem se stvorenje koje je Moja Ljubav stvorila može naći. No ono samo si je stvorilo to stanje, jer odbilo je Moju Ljubav kojom je ozračeno svako stvorenje sve dok se ono samo Meni nije suprotstavilo i zatvorilo pred svim Ljubavnim zračenjem s Moje strane. Onda je nastupilo nesretno stanje u kojem će se stvorenje nalaziti sve dok god se dobrovoljno ne otvori i dopusti da u njega prodru zrake Moje Ljubavi ….

Biti bez Moje Ljubavi stanje je smrti, stanje beživotnosti i stanje najdublje tame. Da Ja stvorenja, koja su nekoć proizašla iz Moje Ljubavi, u toj nesretnosti ne želim ostaviti, za to vam je Moja beskrajna Ljubav jamstvo …. Jer ona je slijedila stvorenje u najdublji ponor i neće se smiriti sve dok se stvorenje iz tog ponora uz Moju pomoć opet ne izdigne …. dok opet ne dođe do samosvjesnosti koju je u ponoru izgubilo …. i tada se kao stvorenje svjesno sebe dobrovoljno otvori kako bi primilo Moju zraku Ljubavi. 

I uvijek nanovo vam je putem Moje Riječi objavljivano da do procesa Ljubavnog zračenja s Moje strane može doći jedino ako se sami potrudite živjeti u Ljubavi …. ako dakle dobrovoljno sprovodite preobrazbu nazad u Ljubav, kao što ste nekoć dobrovoljno i odbacili Ljubav. Početkom vašeg utjelovljenja kao čovjek ništa još ne znate o blaženosti davanja Ljubavi i primanja Ljubavi, jer vaše Ja je okrenuto samo sebi, još je jako razvijeno samoljublje koje vam je usadio Moj protivnik i koje je bilo uzrokom vašeg otpadanja od Mene ….

Samoljublje usrećuje samo(ga) sebe, no ono ne stvara stanje blažene sreće, jer samoljublje nije Božanskog porijekla, nego pripada Mome protivniku. Ali ako se trudite da samoljublje pretvorite u  Ljubav prema bližnjemu koja nije motivirana interesima, u davajuću, nesebičnu Ljubav koja želi usrećiti …. onda ćete i osjetiti blaženost djelovanja u Ljubavi, jer tada putem vašeg djelovanja u Ljubavi uspostavljate vezu sa Vječnom Ljubavlju, a ta veza vam sasvim izvjesno mora donijeti i blaženost, pošto vas tada Ja mogu obasjati kao što je to bio slučaj od početka …. Jer što izlazi od Mene, mora činiti blaženim, budući da Sam Ja Sama Ljubav, koja uvijek želi dati samo blaženost i koja ne miruje prije nego je svršeno djelo povratka svih palih stvorenja k Meni.

Doduše, vi ljudi na Zemlji trebate uvijek misliti na to da ste beskrajno voljeni, da vam pripada Ljubav najvišeg i najsavršenijeg Bića, najvećeg Duha beskraja, Čija djeca trebate postati i Koji jednom kao vaš Otac s vama želi stvarati i djelovati, na vašu i na  Vlastitu radost …. Tu svjesnost, da ste sasvim intimno voljeni, trebate u vašem srcu osjećati skroz snažno, i već time biti blaženi, jer tada ćete Mi se dobrovoljno i predati, čeznuti ćete za Mojom Ljubavlju i žudit’ ćete za srećom sjedinjenja sa Mnom …. A tada vam je zajamčen povratak Meni, jer Ljubav privlači k Sebi ono što Ju žudi ….

Stoga vi ljudi na Zemlji vašeg Boga i Stvoritelja morate naučiti spoznati kao biće koje želi biti vaš Otac i koje je Samo Ljubav u najvećem savršenstvu …. Jednom kad znate o Mome biću, tada ćete se svjesno i vezati sa Mnom …. I stoga ću vam uvijek nanovo i dostavljati znanje o tome, i stoga vam se i obraćam, sprovodim vam Moju Riječ iz visine kako bi vas uveo u veliku tajnu Moga Bića, koje možete ljubiti tek onda kad znate da je Ono Samo Ljubav ….

Dakako da će Moj protivnik uvijek nanovo iskrivljivati Moju sliku, on će se uvijek truditi da Me predstavi kao Boga osvete, kao strogog suca i kao nemilosrdno biće koje proklinje, a ne spašava …. No Čista Istina će vam uvijek nanovo dolaziti od Mene, jer vas ljubim i želim zadobiti vašu Ljubav. A Ljubav je uistinu jača od mržnje, tako da će i Mojoj prevelikoj Ljubavi uspjeti da vas kao Moja stvorenja opet obasja, kako bi u vama samima zapalila Ljubav, a tad će jednom i doći do sjedinjenja sa Mnom, koje je svrha i cilj vašeg zemaljskog puta, što se međutim mora dogoditi u slobodnoj volji, zbog čega vi sami vrijeme odvojenosti od Mene možete produžiti ….

A Ja ću vam uvijek pomagati da idete putem povratka k Meni, i primjenjivati ću sva sredstva, koja su …. pa iako vam se čine bolna …. utemeljena u Mojoj beskrajnoj Ljubavi i jednom će sigurno i dovesti do cilja …. Jer iz Moje Ljubavi ste proizašli, i sasvim izvjesno ćete se jednom ponovo vratiti Vječnoj Ljubavi ….

AMEN

<<< nazad