<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8312, 28 Listopada 1962

UPOZORENJE OD MEDIJUMISTIČKIH PRIMANJA …. ‘DUHOVNE VOĐE’

Razumljivo je da se Ja prihvaćam svih ljudi u ovo poslijednje vrijeme pred Kraj, da Ja gledam kako ljude podučiti i kako im se obratiti, svugdje gdje god se nađe samo jedno srce spremno za prijem, koje Mi dozvoli da mu se obratim te Moje obraćanje preda bližnjima. Posebno Mi je stalo do toga da su ljudi poticani na Ljubav, jer se inače ne može očekivati spas od propasti. A gdje se nađu ljudi koji njeguju duh Ljubavi, koji sami vode život u Ljubavi i trude se druge ljude poticati na to, tamo će i biti moguće ljudima dostaviti poruke odozgor, koje uvijek trebaju postići samo to da ljudi duhovno streme, da svijet i njegove zahtijeve stave u drugi plan i da se trude oko spasenja svoje duše.

Tako da ću se Ja putem unutarnje Riječi moći objaviti tamo gdje su prisutni svi preduvjeti koji omogućuju djelovanje Moga Duha. A tad će na Zemlju uvijek biti dostavljana ista Istina, jer ljudi trebaju hoditi u svjetlu da bi išli pravim putem u visinu. No i Moj protivnik djeluje i oblači se u odoru svjetlosnog anđela (2 Korinćanima 11:14), kako bi ljude navodio na krivi put, a na to se ne može dovoljno upozoriti. No to će se moći ustanoviti kod takvih objava koje su nepodudarne s Čistom Istinom, što vi ljudi u svako doba možete provjeriti. Jer ako Ja Sâm podučavam ljude, Ja neću na jedno mjesto na Zemlji dostavljati znanje drugačije od onoga koje dostavljam na neko drugo …. 

Znači ako se dostavljena duhovna građa podudara, djelujem Ja Sâm …. No ako su prisutna proturječja, na djelu je Moj protivnik koji se bori protiv Istine kako bi održao tamu. Ali ako je volja ljudi dobra, oni se mogu smatrati zastićenima od djelovanja putem protivničkih sila, i sve će se odvijati na blagoslov njihovih duša. Jer volja pojedinca je presudna za to da li će on biti dotaknut od Čiste Istine i prepozna ju kao Istinu. A volja je dobra onda kad se on preda Meni Samome, pošto žudi sjedinjenje sa Mnom i trudi se oko života Ljubavi u nesebičnosti …. Tad se ne treba bojati da će potpasti mračnim silama, i tad će mu biti pružena pomoć na svaki način ….

Samo što jednu stvar moram uvijek iznova spominjati, da se ljudi po mogućnosti trebaju čuvati medijumističkih primanja …. Jer iako svaka u medijumističkom stanju iz duhovnog kraljevstva primljena poruka ne mora biti kriva, vi ljudi nećete uvijek imati sposobnost razlučivanja neistine od Istine, a tu je uvijek opasnost da budete zavedeni.

Jer bića svjetla, koja se u posebnim slučajevima objavljuju putem medija, uvijek i uvijek iznova će se truditi ljude poticati na to da isključe medijumističke prijeme i svjesno mole za Moju Riječ, oni će isto tako upućivati na to da samo svoja srca putem Ljubavi trebate uređivati tako da ga Ja kao posudu za prijem Moga Duha mogu iskoristiti i da se onda Moja struja Ljubav-ne snage izljeva u tako jedno uređeno srce.

No ako vam se u medijumističkom stanju obraćaju “duhovni prijatelji”, onda morate uvijek biti oprezni, jer onda mora kako primatelj tako i njegova okolina biti od velike duhovne zrelosti i najusrdnije žudjeti samo Čistu Istinu …. kako bi onda i iskusili zaštitu od strane svjetlosnog svijeta, koji odbija sve ono neduhovno što se trudi ubaciti. A vi ljudi trebate znati da Moj Duh može i hoće djelovati u svakom čovjeku koji ispunjava ove preduvjete: da vodi život u Ljubavi, time dospijeva do čvrste vjere i onda svjesno osluškuje u(nutar) sebe nakon srdačne molitve za dostavu Čiste Istine ….

On Istinu mora ozbiljno žudjeti, kako bi mu Ona bila dostavljena putem djelovanja Moga Duha u njemu …. A tada ne trebate poduke iz duhovnog svijeta, koji je za vas nemoguć za kontrolirati …. iako vam i od tamo može doći Istina, pošto svijet svjetla po Mom nalogu predaje samo ono što mu dolazi od Mene …. a to se opet treba događati putem duha u čovjeku, koji uspostavlja vezu sa Duhom Oca od vječnosti ….

A duhovne vođe, koje su aktivne u Mojoj volji, vas će se ljude uvijek truditi poticati na to da vi sami uspostavljate vezu sa Mnom, kako bi se ispunilo Moje obećanje: “Ja ću vam poslati Utješitelja, Duha Istine, on će vas uvesti u svu Istinu ….” (Ivan 14:16, 17; 16:13). i “Tko Me ljubi i drži Moje zapovijedi, k njemu ću Ja Osobno doći i otkriti Mu se ….”(Ivan 14:21).

Shvatite, da sam Ja uvijek spreman da vam se obratim i objavim vam sve što je korisno za spas vaše duše …. I stoga uzmite direkan put prema Meni, Koji sam Sâma Vječna Istina koja vas želi osloboditi od svega što je još udio Mog protivnika, koji se kao knez tame i vas trudi zadržati u tami …. Ja Sâm vam donosim svjetlo, i prihvatite ga te dopustite da se probije u vaše srce, i ustinu, biti će vam samo na blagoslov ….

AMEN

<<< nazad