<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8189, 31 Svibanj 1962

UZNEŠENJE ISUSA KRISTA…

Moja misija na Zemlji je bila ostvarena kada Sam se uzdignuo na nebo…

Izbavio Sam svijet od grijeha i smrti, uskrsnuo Sam i pokazao Sam se Mojim učenicima da bi ih osnažio za njihovo putovanje proglašavanja Evanđelja… Ja Sam sâm bio pun svjetla i snage i sada Sam mogao napustiti Zemlju kako bi se vratio u Moje kraljevstvo odakle Sam došao… kraljevstvo svjetla i blaženstva… budući je Moje tijelo bilo transformirano. Moje je duhovno odijelo bilo ono koje više nije bilo podložno prirodnim zakonima, i sada je tijelo moglo ići gdjegod ga je pokretala Moja volja. Jer ono je bilo duh baš poput Mojeg vječnog Oca-Duha, koji nije bio vezan za ma koju formu već je prožimao cijeli svemir i time također Mene Osobno, čovjeka Isusa, Koji je primio u Sebe Vječno Božanstvo da bi Mu dao ljudsku formu. To je bilo nužno pošto je Ono željelo živjeti među ljudima, ali forma je i dalje bila podložna prirodnom zakonu i najprije je trebala ostvariti visoki stupanj zrelosti kako bi primila vječno Božanstvo…

Moja misija je sada bila završena, i svjedočanstvo o ovom činu Uznešenja na nebu treba također biti pruženo, budući je ono bilo kulminacija, bilo je dokaz čovječanstvu da Sam ostvario djelo Vlastite transformacije koje se može vidljivo dokazati… jer zanemario Sam sve prirodne zakone kada Sam se uzdignuo na nebo, i Sebe Sam obavio sa svom slavom a ipak Sam bio vidljiv Mojim učenicima… Dao Sam im snagu ugledati Me, inače bi oni doista bili umrli. Ali jedino oni učenici koji su bili blisko povezani sa Mnom kroz njihovu ljubav i koji su tako imali visok stupanj zrelosti koji im je omogućio takvu viziju je bilo dozvoljeno ugledati Me. A mnoge se duše vrate sa Zemlje u kraljevstvo svjetla u istom stanju, i one su također sposobne ugledati Me u svom Mojem sjaju i veličanstvu, budući da njihov stupanj zrelosti omogućuje duhovnu viziju. Pošto oni također više nemaju ograničenja… biti će također odjeveni u slavu, i mogu vidjeti Boga licem u lice te sada živjeti u njihovom izvornom stanju, u ljubavi, koja je i svjetlo i snaga, i to je njihova duhovna odjeća, koju na sebe može odjenuti svaka duša čim napusti zemaljski život i uđe u kraljevstvo onostranog potpuno usavršena… I to je ono u što trebate vjerovati, ne smijete sumnjati u ljubav i moć vašeg Nebeskog Oca, Koji će vas jednog dana obdariti sa stanjem blaženstva koje će za vas ostati nezamislivo sve dok i dalje živite na Zemlji.  

Ja Sam vam međutim postavio primjer onog što ljudsko biće može postići živeći život nesebične ljubavi i koja bi bila njegova sudbina da je na Zemlji uvijek živio u skladu sa Mojom voljom. Ako njegov način života promijeni njegovo biće u ljubav, koja će onda biti ista kao i Moja temeljna priroda, on će onda također sjajiti u svoj blistavosti i veličanstvenosti, i također biti vidljiv svima koji imaju isti stupanj zrelosti i koji će se tada ujediniti sa Mnom, Koji jesam i uvijek ću ostati biće koje vječno zrači svjetlo i snagu… Događaj Uznešenja se zbilja i uistinu dogodio, čovjek Isus je pružio posljednji dokaz Svojeg Božanstva na Zemlji kada je bio podignut sa Zemlje u blistavom izobilju svjetla i vratio se u kraljevstvo odakle je došla Njegova duša… Jer On je došao iz kraljevstva svjetla, On je bio sa Bogom i ponovno se vratio Bogu, Čije je dijete bio i ostao, sa Kojim se potpuno stopio. Uznešenje je tako bilo posljednji dokaz da Ja nisam bio sa ove zemlje nego da Sam sišao iz kraljevstva svjetla i slave, koje je još jednom postalo Moje odredište i koje će također vječno biti i ostati vaše odredište, jer i vi ćete se također vratiti svjetlu. Vama će, kroz sjedinjenje sa Mnom, biti dozvoljeno iznova primiti Moje svjetlo i Moju snagu i tako ponovno uskrsnusti i uzdići se na nebo, u vaš istinski dom.

Amen  

<<< nazad