<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8078, 12 Siječanj 1962

BOŽJA POMOĆ VAM JE ZAJAMČENA...

A Ja Sam vam obećao Moju podršku u zemaljskoj i duhovnoj nevolji, koju vi također možete sa sigurnošću očekivati, jer vas Ja Ljubim. Ali također, dolazite li vi u punoj vjeri k Meni sa svim vašim brigama? Kada ste vi pritisnuti, onda se vi često mučite sa svojim brigama, i ne mislite na to da ih predate Meni, i Mene zamolite za pomoć. Čak i ono naizgled nemoguće, Ja mogu učiniti mogućim, i Ja vam se želim dokazati kao Otac, kako bih osvojio svu vašu Ljubav. Ne zaboravite to, da Otac govori Svojoj djeci i da Otac Svoju djecu neće krivo podučiti... Ne zaboravite to, da vi posjedujete svu Moju Ljubav, a onda ćete vi također vjerovati u Moju spremnost da pomognem, i sebe Meni povjeriti u vašoj nevolji. Jer, svi vi ste opterećeni nevoljama, svakome od vas treba pomoć, a to i mora biti tako u vrijeme Kraja, budući Ja želim okupiti Moje malo stado, jer se oni trebaju tiskati njihovom Pastiru, Koji će ih zaista zaštititi od neprijatelja… Prepoznate li potrebu, onda se vi obratite Njemu; ako ste vi sasvim neopterećeni, tada postoji opasnost da se okrenete svijetu, a Ja to želim spriječiti. Za svaku dušu Ja brinem da ona ne bude iznova izgubljena za beskrajna vremena, i otuda Ja svaku dušu nastojim privući k Sebi. Ona treba Mene pronaći u zemaljskim nevoljama i slabostima bilo koje vrste, gdje vam jedino Ja mogu pomoći… I uistinu, ona će Me smjeti doživjeti u Mojoj Ljubavi i moći, no ona treba vjerovati, a ona će moći živo vjerovati, ako vodi život Ljubavi. A, ako je vaša vjera tek slaba, ipak dođite k Meni i molite Me, onda ću Ja i vašu vjeru osnažiti, pomažući vam vidljivo... Ja puštam da prevladaju milosrđe i milost, jer Ja znam za slabost Mojih stvorenja... Vama nedostaje Ljubav, a unatoč tome, Ja vas ne puštam pasti, nego Ja pokušavam sve kako bih i u vama zapalio plamičak Ljubavi... Ja vam darivam, jer želim osvojiti vašu uzvraćenu Ljubav… Ali, vi sami dođite k Meni, jer Ja vas ne mogu prisiliti na to da se vi Meni okrenete... Kada vas pritisnu zemaljske nevolje, povjerite ih Meni, i vi nećete otići prazni (praznih ruku), Ja Svoje uho neću zatvoriti vašim molitvama, Ja ću vam pomoći, jer Ja imam moć za to, i Ja vas Ljubim, te ne želim da vi patite… ako ste vi samo Mene pronašli, što često ne može biti postignuto drugačije nego kroz patnju… Svi vi ljudi trebate doživjeti Ljubav vašeg Boga i Stvoritelja, jer tek onda ćete se vi Meni vratiti u slobodnoj volji... Ja se vama želim razotkriti kao Otac pun Ljubavi, i stoga vi ponekad zapadate u nevolje i brige koje vas trebaju nagnati k Meni…. No, onda dođite i molite Me, te se pouzdajte u Mene… i Ja ću vam se razotkriti kao Otac pun Ljubavi, Koji može i hoće pomoći.

AMEN

<<< nazad