<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8048, 25 Studeni 1961

MILOST BOŽJEG OSLOVLJAVANJA...

Ja vama ljudima zaista mogu dostaviti Moju Riječ, ali vas ne mogu prisiliti da ju prihvatite, jer vaša volja je slobodna... No, uvijek se sjetite da vas ni Moj protivnik ne može prisiliti da se postavite protiv Mene i Moje Riječi… Stoga vi sami odlučujete, i za to vi jednom također trebate preuzeti odgovornost, ako vi propuštate nezapažene Moje darove milosti, ako vi ravnodušno prolazite pored njih, i stoga je vaš zemaljski život prazan hod, koji vašoj duši nije donio nimalo uspjeha. To je velika milost, koja vam je u vremenu Kraja još poklonjena, da vi možete čuti Mene Osobno, da vi možete direktno od Mene primati snagu, koja vam prilazi u obliku Moje Riječi... I vi trebate iskoristiti ovu milost, vi trebate Mene slušati, i onda pustiti vaše srce da govori, i vi ćete također uistinu postati svjesni snage koja vam pritječe iz Moje Ljubavi. Upravo vi ljudi, koji još nemate nikakvu vezu sa Mnom, ne bi trebali sebe zatvoriti Mojemu govoru, vi bi trebali nepristrano (bez predrasuda) Moju Riječ u sebi pokrenuti, i vi ćete se osjetiti oslovljenima, kao od nekog dobrog prijatelja, i vi ćete biti blagotvorno dotaknuti, čim vi ne suprotstavljate nikakav otpor ovoj Mojoj Riječi. A Ja ću vam također govoriti kao dobar Prijatelj, kao Otac, Koji uvijek želi jedino najbolje, i želi usrećiti Svoju djecu… Ja želim jedino da vi odustanete od unutarnjeg otpora protiv Mene, onda će vas također svaka Riječ od Mene doticati kao Ljubavno oslovljavanje, koje ćete vi pokretati u srcu, i više mu nećete moći suprotstaviti nikakav otpor. Samo Me vi spremno slušajte, i uistinu vi to nećete požaliti, jer vam Moj govor prenosi snagu i svjetlo, a vaša će se duša osjećati dobro kada joj se isporuči snaga i svjetlo… Zato ću Ja uvijek iznova nastojati Moju Riječ približiti ljudima, budući vas još jedino Moje oslovljavanje može promijeniti, ako vi još niste probili put k Meni... Moja Riječ za vas može biti mameći poziv Dobrog Pastira, Koji slijedi Svoje ovce koje su se udaljile, i zalutale... Moje vabljenje ih još može doseći, čak i ako su se daleko udaljile od svojega Pastira… I one Ga mogu slijediti i vratiti se u slobodnoj volji. Jer Ja moram vašu slobodnu volju poštovati, i ne smijem na vas djelovati prisilno. Ali, Ja vam mogu u svako doba govoriti, jer uvijek vi sami odlučujete hoće li Moje obraćanje prodrijeti do vašeg srca… uvijek vi sami odlučujete hoćete li u tome čuti poziv vašeg Oca, i sada se Njemu okrenuti, budući osjećate Njegovu Ljubav u svakoj Riječi koja vas dotiče. A kada vi budete pogođeni Mojom zrakom Ljubavi, onda ne zatvarajte vaša srca… otvorite ih i pustite da zrači svjetlo u vama, i uistinu, vi ćete Mi vječno zahvaljivati, što vas je Moja Ljubav slijedila, čak i dok ste se vi još sklanjali od Mene... Jer, vi ćete sada doći u život, moja Ljubavna snaga će vas probuditi iz smrti u život, i vi sada ovaj život više nećete izgubiti, jer će vam sada Moja Riječ zvučati uvijek i zauvijek, i uvijek i zauvijek ćete vi čeznuti za tim da budete oslovljeni od Mene, i uvijek i zauvijek ću vam Ja uslišavati vašu želju.

AMEN

<<< nazad