<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8031, 3 Studeni 1961

TAMA... ZNANJE... ISTINA... LJUBAV... SVJETLO...

Ja ću vam otkriti veliko znanje, ako dozvolite da vam Ja Sebe jasno pokažem… budući sam vam Ja dao ovo obećanje, kada sam hodao na Zemlji, da ću vas uvesti u Istinu... a ovo znači da vam želim dostaviti znanje, da se vi više ne trebate kretati u tami duha, da ćete vi… čak i ako isprva tek slabu… steći spoznaju, koja vam daje razjašnjenje o Meni Osobno i vašem odnosu sa Mnom. Vi kao čovjek dolazite na Zemlju u potpunom neznanju, i to je stanje duhovne tame, koje vas uistinu ne može blagosloviti. A u toj tami, vi ne pronalazite put k Meni, kojim biste vi međutim trebali ići tijekom vašeg zemaljskog života, jer je vaš povratak Meni jedina svrha zemaljskog postojanja. Stoga najprije mora biti odagnana tama, moraju vam zasjati male iskre svjetla… vi morate polako biti uvedeni u znanje o vašem Bogu i Stvoritelju, i o vašem porijeklu u Njemu. Vi morate primiti upute o Njegovoj volji, i posljedicama vršenja ove volje… Vi morate upoznati zapovijedi Ljubavi za Boga i bližnjega, i znati da o njihovom vršenju ovisi vaše blaženstvo, da je ono svrha i cilj vašeg zemaljskog života, inače se vi za vječnost ne možete vratiti Meni… I tako vi također morate shvatiti da je vaš Bog i Stvoritelj Biće, Koje djeluje u najuzvišenijem savršenstvu, Koje je u Sebi Ljubav, mudrost i moć… da vam ovo Biće postavlja zahtjeve tijekom vašeg zemaljskog života, i da vi ove zahtjeve morate ispuniti... Ako vam ovo znanje bude približeno u svoj Istini, onda će ono također poput svjetla osvijetliti vaš životni put. A onda stoji na volju svakog pojedinog, da ovom svjetlu dopustiti sve jasnije sjati u njemu, što se događa kroz vršenje Moje volje, ispunjanje zapovijedi Ljubavi… Jer „tko čuva Moje zapovijedi, on Me ljubi, k njemu Ja želim doći, i njemu Se otkriti (očitovati)...“ (Ivan 14:21). Ja tako sada mogu proširiti polje njegovog znanja. Ja mu mogu na svaki način dati razjašnjenje, on treba samo Meni postaviti pitanje, koje ću mu Ja odgovoriti izravno ili također u obliku misli, koje su mu poslane od Mene. Njemu može biti dovedeno opsežno znanje o Meni i Mojemu Biću, o Mojemu upravljanju i djelovanju, o svim međuovisnostima koje razjašnjavaju pojavu Stvaranja, o smislu i svrsi svih djela Stvaranja, i o stvarnom zadatku čovjeka koji ide Zemljom. Ja mogu kroz Moje Objave podrobno podučiti čovjeka, i poslati mu znatnu količinu znanja, tako da on sada također otuda može reći da stoji u ispravnoj spoznaji… da je on iznova u sebi zapalio svjetlo, koje je on sam ugasio svojim otpadništvom od Mene, tako da je pao u najdublju tamu. I on će polagano sada opet doći bliže svojemu izvornom stanju, budući je tama duha došla tek kroz pad, a on zadobiva svjetlo kroz povratak Meni. Ukoliko vi ljudi sada raspolažete jednim školskim znanjem, to nije odlučujuće za vaše duhovno stanje, budući vam ono ostaje nerazumljivo, čak i kada odgovara Istini, sve dok vi u sebi samima još niste kroz Ljubav zapalili svjetlo, koje vas sada može prosvijetliti iznutra, i vi onda možete prepoznati Istinu kao takvu… Ali, vi morate doći do Istine, inače slijepo prolazite vašim zemaljskim životom, i ne možete shvatiti nikakve međuovisnosti. Ljubav vam poklanja ovo svjetlo, odnosno, ako je u vama Ljubav, onda vi stojite u dubokoj povezanosti sa Mnom, i onda vas Ja Sam prosvjetljavam, i vi ne možete ništa drugo nego misliti ispravno, vi sve shvaćate, i vi niste ni u kakvom neznanju; vi međutim ne možete nikada biti i postati mudri bez Ljubavi, budući je jedino Ljubav svjetlo koje vas uvodi u Istinu… a bez Ljubavi ćete vi zauvijek ostati u tami.

AMEN

<<< nazad