<<< nazad

Bertha Dudde, br. 8022, 18 Listopad 1961

BOŽJA VOLJA: VRŠENJE ZAPOVIJEDI LJUBAVI... PRISUSTVO...

Ja sam zaista prisutan posvuda gdje se žudi Moje prisustvo. Jer, ni jedan poziv koji se uzdiže iz srca čovjeka ne prođe mimo Mojega uha, budući Ja želim biti usko povezan sa svakim Mojim stvorenjem koje je jednom proizašlo iz Mene. A Moje prisustvo vam također treba biti osviješteno, vi u svako doba trebate čuti Moj govor, gdje se vaše srce tome otvara. I Moja Ljubavna skrb će vas uvijek jedino opomenuti i upozoriti, Ja ću vam uvijek dati savjet, objaviti vam Moju volju, i onda također u vama zapaliti jasno svjetlo, kada vi ispunjavate Moju volju: Ja ću vam dostaviti znanje, koje vam jedino Ja Osobno mogu prenijeti. Moja volja, koju vam Ja objavljujem, uvijek je jedino ispunjanavanje zapovijedi Ljubavi… stoga je također dovođenje znanja, vječne Istine od Mene, moguće jedino kada vi vodite ljubavni život, sukladno Mojim zapovijedima. A onda je također razumljivo da vi sada razdjeljujete ovo znanje, budući vas Ljubav za Mene potiče na to da i bližnjima date što vas same usrećuje. No, oni također najprije moraju saznati o Mojoj volji, i oni trebaju ispunjavati zapovijedi Ljubavi, inače im je dostavljeno znanje nerazumljivo, i oni ga odbijaju. Tko međutim ispunjava Moju volju, tko se trudi voditi život u Ljubavi, on će također uskoro osjetiti Moje prisustvo, budući sam Ja Sam Ljubav, a 'tko ostaje u Ljubavi, ostaje u Meni i Ja u njemu…' (1 Ivanova 4:16). Vi stoga kao prvo morate shvatiti da vi Mene Samoga, kroz svako djelo Ljubavi, potičete na prisustvo u vama, da vi Mene privlačite k vama kada obavljate djela Ljubavi… da se stoga kroz svako djelo Ljubavi pripajate Meni… da sjedinjenje sa Mnom može biti uspostavljeno jedino kroz Ljubav… Stoga vam Ja uvijek iznova propovijedam Ljubav, a tako trebate i vi, koji razdjeljujete Moju Riječ, najprije proglasiti Učenje Ljubavi, vi trebate bližnjima podastrijeti ove Moje dvije zapovijedi kao najvažnije, jer jedino Ljubavni život sukladan Mojoj volji može vama ljudima donijeti savršenstvo, jer jedino vas Ljubavni život vodi do cilja, do sjedinjenja sa Mnom, koje je Konačni Cilj vašeg zemaljskog postojanja kao čovjek. A, živite li vi u Ljubavi, onda će u vama također uvijek biti žudnja za Mojim prisustvom, i Ja ću uvijek ispuniti ovu žudnju, budući je i Moja žudnja usmjerena prema sjedinjenju s vama, jer vas Ja ljubim od početka. Ljubav pak traži povezivanje, koje će se s Moje strane uvijek događati, ali s vaše strane mora biti nastojano, budući ste vi sami bili ti koji su od Mene otišli u slobodnoj volji, i otuda se vi opet dobrovoljno morate i vratiti Meni. A ovo će Ljubav uvijek ostvariti... Pa čak i ako vi kažete, da se Ja uvijek iznova ponavljam u Mojemu govoru… vama ova poduka ne može dovoljno često prići, i ne može vam biti dovoljno prodorno (uvjerljivo) opisan učinak života u Ljubavi… vi ne možete biti dovoljno prodorno upozoreni na to da ne prođete kroz zemaljski život bez Ljubavi… Jedino Ljubav vas može usavršiti, jedino Ljubav vam osigurava povratak k Meni, i jedino kroz Ljubav vi Mene potičete da vam budem i ostanem prisutan… A Moje prisustvo uistinu za vas znači i sigurnost da ćete vi postići cilj još na Zemlji. Jer, kada sam Ja vama prisutan, Ja vam se obraćam, i tako vas također obasjava Moja Ljubav, i pali u vama jasni plamen Ljubavi, koji neprestano potiskuje prema Meni, i dolazi do sjedinjenja, koje je svrha i cilj vašeg zemaljskog života. Samo Me ozbiljno tražite, a Ja ću Se zaista i dopustiti pronaći… I ostanite uvijek sa Mnom povezani kroz djelovanje u Ljubavi, kroz prisnu molitvu, i stalno okretanje vaših misli k Meni... I, Moja Ljubav će vas zahvatiti, i više vas za vječnost neće pustiti, budući ste vi sada Moja djeca, a to ćete i ostati za svu vječnosti.

AMEN

<<< nazad