<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7779, 22 Prosinca 1960

“ŽIVI KRŠĆANI” ….

Nije dovoljno da se na van izjašnjavate kao Kršćani, da pripadate nekoj crkvenoj organizaciji, da činite ono što od vas zahtijevaju vanjština i običaji, nego je samo jedno potrebno: da živite učenje koje zastupa svaka crkvena organizacija a koje i servira svojim članovima …. da ispunjavate Božanske zapovijedi Ljubavi koje vam je “Osnivač crkve” Sam na Zemlji dao. On, Koji je Sam vodio život Ljubavi na Zemlji, On je Ljubav i učinio glavnim principom onih koji žele pripadati Njegovoj crkvi, jer Njegova crkva nije mrtvo zdanje, Njegova crkva je Duh i Život, Njegova crkva je sagrađena na živoj vjeri koja može biti zadobijena jedino putem života u Ljubavi ….

Ljubav i vjera …. to su značajke crkve koju je Isus Krist Sam osnovao na Zemlji, jer Ljubav i vjera dopuštaju “djelovanje Duha” koje je istinski zaštitni znak Njegove crkve …. I sve dok vi ljudi ne možete prikazati taj zaštitni znak, vi ste slijepi sljedbenici organizacije kojoj ste se priključili, no niste “živi” Kršćani, niste sljedbenici Kristove crkve  …. I onda ste u velikoj opasnosti da vam se duša izgubi, koja na Zemlji treba proći probu volje a nju ne može položiti, ako od gore ne dobija snagu, koja međutim za preduvjet ima živu vjeru.

Tek živa vjera …. posljedica nesebične Ljubavi prema bližnjemu …. uspostavlja duboku vezu sa Izvorom snage od Vječnosti, od Kojeg svaki čovjek treba dostavu snage želi li postići svoj cilj na Zemlji: postati savršen kao što je Otac na nebu savršen …. Vi ljudi vrlo olako uzimate vaš zemaljski zadatak; vjerujete da činite dovoljno kad po obavezi ispunjavate što vam je propisano od strane ljudi koji se izdaju za “Božje zastupnike” …. Vi ni ne razmišljate o tome da li su ovi uistinu Božji zastupnici ili su se pak sami time učinili …. ne razmišljate ni o tome da li ste onda uopće podučavani u Istini.

Lakoumno vjerujete sve što vam se servira kao Istina a ne provjeravate porijeklo toga i ne obraćate se Onome Koji jeste Sama Vječna Istina moleći Ga da vas On uvede u Istinu …. Vi ne težite za Istinom, inače bi i bili uvedeni …. Ne uzimate dovoljno ozbiljno vaš zemaljski zadatak, i vjerujete da ispunjavate Božju volju kroz ispunjavanje propisanih postupaka i zapovijedī koji međutim ljudima nikada nisu dani od strane Samoga Boga …. A Božje zapovijedi ne pazite, inače bi se potrudili živjeti život u Ljubavi, i tad biste automatski dospjeli na pravi put koji vodi uvis ….

Ljubav je jedino što Bog od vas zahtijeva; samo Ljubav je ono što vam daje pravo da se osjećate pripadno Njegovoj crkvi, jer samo Ljubav rezultira živom vjerom …. stijenom na kojoj je Isus Krist sazidao Svoju crkvu. Stoga se nazivajte Krišćanima tek onda kada ispunjavajte Kristove zapovijedi i time ste postali pravi sljedbenici Njegove crkve …. A to možete postići u svakoj crkvenoj organizaciji, jer svaka vas naučava Ljubavi ….

No ne stavljajte u prvi plan ljudski ustanovljene zapovijedi koje nisu plodonosne i vašoj duši ne mogu dati vječni život. Jer sve što nije utemeljeno u Ljubavi beznačajno je …. I vi biste automatski prodrli u istinitost (toga), samo kad biste bili ozbiljni po pitanju vaše obaveze prema Bogu …. No sve dok samo formalno ispunjavate crkvene zahtjeve, vaša će duša tapkati na istom stupnju (razvoja), ona na Zemlji neće postizati napredak, jer on se postiže jedino putem nesebične Ljubavi prema bližnjemu, koja međutim nezaobilazno za sobom povlači i spoznaju: prosvjetljenje Duha …. tako da se čovjek više ne zadovoljava samim formalnim Kršćanstvom nego ozbiljno stremi savršenstvu, koje će onda sigurno i postići ….

AMEN

<<< nazad