<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7726, 15 Listopada 1960

BOŽJA DUHOVNA ISKRICA U SRCU ….

Moje Ime treba biti proslavljano pred svijetom …. Jer vi trebate prepoznati na i u vama, Tko vam se objavljuje, trebate osjetiti u srcu kad vam se Ja obraćam, i vi mi onda svjesno trebate izreći pohvalu, jer Me spoznajete. Mjera Moje Ljubavi je bezgranična i nikada se neće iscrpiti, izvor Ljubavi i snage uvijek će se  otvarati i izlijevati se na vas, i uvijek iznova moći ćete osjećati blizinu vašeg Oca …. A to je Moja Milost koju Ja izlijevam na vas, jer ste vi, poput dječice, još slabašni i trebate Moju pomoć.

I sad kad vam objavljujem da sam među vama, onda budite u tihoj molitvi i predajte Mi svoja srca. I Ja ću ih sva prihvatiti i sa Ljubav-nom skrbi dovesti do savršenstva. Pa ćete početi živjeti u intimnom zajedništvu sa Mnom …. Jarka svjetlost biti će vaše duhovno oko, svijetliti će vam svjetlo spoznaje …. Jer vi ste pronašli put kući k Ocu Koji je u vama, pošto ste Mu vi sami priredili prebivalište, otvorili ste Mi vrata srca kad sam pokucao i poželio ući.

Čim ste na ovu Zemlju stupili kao čovjek Ja sam vam već došao, u vas sam postavio malu iskricu Moga Božanskog Duha, jednu malu iskru Ljubavi, koja u vama treba rasti sve do plamena, koji bi se onda opet trebao sjediniti s vatrom Moje Vječne Ljubavi …. Jedan mali dio Mene Samoga je dakle u vama kad se vi utjelovite kao čovjek na Zemlji, i time je dakle uspostavljena veza sa Mnom, koja međutim u vama tek mora postati osviještena time što vi u slobodnoj volji morate tražiti vezu s vašim Bogom i Stvoriteljem, i koja je onda već tu jer imate tu volju da budete povezani s vašim Bogom i Stvoriteljem. U vama je ta Božja iskrica koja vas čini Božanskim stvorenjem, ako dozvolite da se ona probije (razvije). A ona se u vama može razviti ako vi vašu prirodu preobražavate u Ljubav. 

Jer vi ste nekoć u sasvim suprotno izopačili vašu prirodu (karakter), koja je bila čista Lubav; preuzeli ste prirodu Mog protivnika, koji nema ništa Ljubavi, i vi ste se na taj način udaljili od Mene. Ali vi ste bili djeca Moje Ljubavi, vi ste potekli iz Moje Ljubavi, i Ja vječno od vas neću odustati ili vas prepustiti Mome protivniku, pošto je Moja Lubav prema vama prevelika. No vi nikada ne biste ponovo pronašli put do Mene da vam Ja za vaš zemaljski život nisam pridružio iskricu Moga Božanskog Duha, Moje Vječne Ljubavi, jer ta iskrica duha treba vas ponovo privesti k Meni, treba vas poticati prema Meni, treba nadvladati tijelo, i dušu …. vaše stvarno Ja …. privući sebi, kako bi se duša sjedinila s duhom pa tako može doći do sjedinjenja sa Mnom, Duhom-Ocem od vječnosti.

A ta iskra duha živi u vama, no tiha je sve dok joj vi sami putem vaše volje ne dadnete slobodu da se može ispoljiti …. I tada Se Ja Osobno u vama izražavam …. Tada je svrha vašeg zemaljskog života ispunjena, i tad je vaš život samo još jedino hvalospjev, jer tad se vaša priroda ponovo preobrazila u Ljubav, jer bez Ljubavi Moja duhovna iskrica ne bi mogla zaživjeti …. No ako se Moj Duh u vama može objaviti, onda je to dokaz da sam Ja Osobno u vama prisutan …. to je dokaz da je dijete ponovno našlo put doma, do Oca, da je premostilo široki jaz, koji ga je vječnostima razdvajao od Oca …. da bi opet bilo prožeto Mojom Ljubav-nom snagom, kao što je i bilo od iskona …. 

AMEN

<<< nazad