<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7686, 31 Kolovoza 1960

PROGLAŠAVANJE EVANĐELJA PO CIJELOM SVIJETU ….

Moje Ime će biti proglašavano po cijelom svijetu …. Vjerujte, da Moj Duh djeluje u svakom čovjeku koji stremi k Meni i koji živi u Ljubavi …. jer se u njemu Duh budi u život. A onda mu se i mogu objaviti. I stoga će svugdje u svijetu biti dizani ljudi koji proglašavaju Mene i Moje Ime, pošto je došlo vrijeme Kraja te se stoga i događaju neobične stvari, kako bi bili spašeni još ovi rijetki, čija je volja dobra ….

A Duh će se izražavati, On će ljude uvoditi u Istinu, u jedno znanje, koje im može biti dano jedino od Mene, kao Vječne Istine. Pa se tako ispunjavaju Riječi koje sam Ja na Zemlji izgovorio: “Prije toga će Moje Evanđelje biti proglašeno po čitavom svijetu ….” (Matej 24:14). Jer, oni ljudi, koji ga po Mom nalogu raznose u svijet, taj posao mogu vršiti jedino jer su oni sami probuđena Duha te ako su se i njihovi slušatelji kroz život u Ljubavi pripremili tako da mogu shvatiti ono što im se obznanjuje …. Stoga i njihov Duh mora biti probuđen putem Ljubavi …. Bez Ljubavi nemoguće je da se upoznaju sa Mnom i Mojim Kraljevstvom, sa Mojim djelom spasenja i silom Moga Imena. A sa svim tim trebaju biti upoznati prije nego što dođe Kraj.

Treba im se navijestiti skori Kraj, treba im se približiti to da moraju zazvati Stvoritelja svemira, da ih On prije Kraja opozove k Sebi u vječnost, da im podari Milost …. jer, oni nisu nestali jednom kad su pretrpjeli zemaljsku smrt. I zato ću Ja svugdje podizati sluge i sluškinje, na koje ću izliti Moga Duha, kako bi po Mome nalogu propovijedali svojim bližnjima, skroz svejedno kog plemena i koje rase da jesu.

Svugdje će dospjeti znanje o jednom Bogu i Stvoritelju, Koji ljude želi primiti u Svoje Kraljevstvo kad svoj život vode po Njegovoj volji …. A i o Mome djelu spasenja propovijedati će se putem ljudi koji su proroci i (koji) Moj glas mogu čuti u sebi, sukladno svome pozivu. Jer Ja svim Mojim stvorenjima želim biti jedan milostivi Bog i pravedan sudac, Ja želim sva Moja stvorenja voditi ka svjetlu, i Ja zato hoću pokušati sve što bi moglo voditi do buđenja Duha …. Ja ću Moje glasnike poslati onima koji su otvoreni za jednu radosnu vijest, i Ja ću im se obratiti opet putem ljudi koji Mi služe kao razglas, jer su probuđena Duha ….

Moj glas čuti će se na sve strane, jer Ja svu Moju djecu želim zadobiti za Sebe, Ja niti jedno od njih ne želim izgubiti. Ali Ja uvijek poštujem i njihovu slobodnu volju te stoga ni ne mogu spriječiti kad se ljudi opiru ili bore protiv Mojih glasnika, jer tada su oni još poprilično pod vlašću Moga protivnika, a prisilno Ja na njih ne utječem. No Moja Ljubav i Milost spasiti će sve čija volja je dobra …. Jer Ja još prije Kraja želim spasiti sve koji odustanu od svoga otpora prema Meni da bi dospjeli do vječnoga života …. 

AMEN

<<< nazad