<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7650, 18 Srpanj 1960

IZ VATRE LJUBAVI ZRAČI SVJETLO MUDROSTI…

Jedino Ljubav je ključ mudrosti… i bit će teško odijeliti zabludu od Istine, za onoga tko nema Ljubavi, jer se on sam nalazi van Istine, i on ovu ne može prepoznati. Ipak će međutim, biti moguće doći do Istine, kada postoji ozbiljna volja za to, i kada čovjek zna o učinku Ljubavi. Ljubav je samo svjetlo, i jedno srce voljno Ljubiti, bit će prosvijetljeno unutarnjim svjetlom… jer Ljubav budi duh u život, koji, budući je udio Duha Oca od vječnosti, u sebi također nosi svu mudrost, i onda ju može čovjeku iznutra posredovati. Vatra Ljubavi zrači svjetlo Istine... No, ako vi ljudi možete shvatiti ovu duboku Istinu, da ne može biti dano nikakvo znanje sukladno Istini… dakle mudrost… ako Ljubav nije zažarila srce čovjeka. Jer, samo tamo gdje je Ljubav, čovjek može prodrijeti najdublju dubinu Božanske mudrosti, i onda će on daleko nadmašiti znanje bližnjega, jer on… kada on u sebi ima Ljubav, sklanja u sebi Samoga Boga, i od Njega sada može biti uveden u svu Istinu. Čovjek treba uvijek biti svjestan toga, da on u sebi samome sklanja svu mudrost… da je on u svojemu izvornom stanju stajao u najblistavijem svjetlu, i stoga u najpotpunijoj spoznaji, te da je ovo svjetlo bilo samo zakopano kroz njegov pad u grijeh, ali da u svakom trenutku može iznova doći na površinu, kada je on slobodan od svoje krivnje grijeha, kada je on izbavljen kroz Isusa Krista i sada je, kroz život Ljubavi, duh u sebi doveo do buđenja. A onda će on također moći razlikovati zabludu od Istine... On će moći donijeti mudru prosudbu, čim nastanu sporna pitanja, koja se tiču duhovnog znanja. I to bi uvijek trebalo saslušati, kada se radi o provjeravanju da li neko duhovno znanje odgovara Istini. No, mnogi ljudi će za sebe tvrditi da su doveli svoj duh do buđenja, mnogi ljudi sebe ubrajaju u probuđene u duhu, a kao Istinu će zastupati međusobno različite ideje, koje međutim nikada ne mogu biti Božja Istina, ako odstupaju jedna od druge... A sami ljudi niti ne mogu izmjeriti stupanj Ljubavi bližnjega, i onda postoji samo jedan izlaz… da odu Bogu Osobno, i za razjašnjenje zamole Njega, Koji je Sam „Vječna Istina“. Jer, vama je rečeno, da se i Božji protivnik može zamaskirati pod plaštem Ljubavi… ali da se onda ne može govoriti o nesebičnoj Ljubavi za bližnjega, nego će ljubav biti prakticirana zbog neke koristi, koju bližnji skoro nikada ne primjećuje. Ova opasnost međutim postoji, a onda se ne može govoriti o prijenosu Istine, o „mudrosti“, o svjetlu, koje zrači iz vatre Ljubavi. I zato vi ljudi trebate ispitati, i ne dopustiti se zavarati učenjima koja vam izgledaju teška za prihvatiti... Tada ćete biti iznutra upozoreni, jer tko žudi Istinu, ne treba se bojati da će pasti u zabludu, on će imati ispravan osjećaj za obranu, kada mu ponekad bude ponuđeno duhovno dobro, i on će također prepoznati kada se umetnuo protivnik, i gdje se on može umetnuti. I on se treba jedino to prisnije (dublje, iskrenije) priljubiti Bogu, i Njega moliti za zaštitu od zablude i za ispravnu spoznaju... I njegovo mišljenje će biti ispravno, on neće pogriješiti u svojoj prosudbi.

AMEN

<<< nazad