<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7615, 4 Lipnja 1960

DJELOVANJE DUHA …. ISTINSKI PROROCI ….

Vi nosite Božansku iskru u sebi, tj. vi ste Moj udio i to ćete ostati svu vječnost, jer ta Božanska iskra Ljubavi je duh od Mog Duha, to je veza koja nas spaja, koja će nas neopozivo intimno povezivati, ako u sebi potpuno ne zagušite duhovnu iskru putem ne-Ljubav-nog načina života i svjesnog okretanja od Mene. Utjelovljenje kao čovjek ne bi vas vodilo do nikakvog cilja da u vama nema te iskre, koju u vama možete zapaliti i koja onda sa sigurnošću stremi Meni Samome kao svom izvoru …. Dakle Božanska iskra u vama je Ljubav …. Vi u sebi imate sposobnost osjećati i prakticirati Ljubav, pošto vas ta Ljubav-na iskra na to potiče, ako vi slijedite njeno poticanje koje osjećate kao glas savjesti ….

E sad, da li ste voljni za Ljubav-no djelovanje, to je ono o čemu ovisi sazrijevanje vaše duše i time vaša sudbina u vječnosti. Jer sposobnost je u vas postavljena putem te Ljubav-ne iskre koja ima izravnu vezu sa Mnom. Ali voljnost vam ne mogu staviti u srce isto tako, pošto je to slobodna odluka, u svrhu koje vi živite na Zemlji. No ako je vaša volja spremna za to, onda možete postići velike stvari, pošto duhovna iskra u vama na vas djeluje tako da vi tražite sjedinjenje sa Mnom kao Ocem-Duhom od vječnosti a onda i možete razviti beskrajne sposobnosti, ili pak: vi ponovo možete priskrbiti one sposobnosti koje ste nekoć posjedovali, ali ste ih izgubili putem vašeg dobrovoljnog otpada od Mene.

Taj veliki grijeh je od Mene bio otplaćen putem Moje smrti na Križu, istovremeno vam je sa tom otplatom vašeg duga stvorena prilika da duhu u vama dozvolite da djeluje …. znači da sada uspostavite direktnu vezu sa Mnom, kao Duhom-Ocem od vječnosti, tako da Moj Duh sad može utjecati u vas za uvećano djelovanje. Ta prilika nije postojala prije Moje smrti, iako je i Božanska iskra Ljubavi drijemala u čovjeku, znači ljudi nisu bili nesposobni za Ljubav-no djelovanje. Ali voljnost je tek bila uvjetovana otplatom duga (krivnje), jer ljudi su u svojoj volji bili oslabljeni kroz Mog protivnika, a ta volja je doživjela osnaženje putem Moje žrtve na Križu, putem priznanja čina spasenja Isusa Krista.

I volja je sada mogla učiniti da se Moj Duh povezao sa duhovnom iskrom i na taj način djeluje u čovjeku. No mora se napraviti razlika između ljudi koji su bili opterećeni izvornim grijehom, koji su znači tek morali biti iskupljeni kako bi iskusili djelovanje Božanskog Duha …. i ljudi koji su na Zemlji imali za ispuniti misije, tj. koji su odozgor sišli na Zemlju kako bi ljude uputili na Moj dolazak …. kojima je isto tako Moj Duh dao da govore za Mene i Moje Kraljevstvo, koji su dakle od Mene bili potaknuti i isto tako razumjeli jezik Duha pošto su bili duše odozgor, znači ne-pali pra-duhovi.

A takve proroke Ja sam uvijek iznova budio kako bih najavio Moj dolazak na Zemlju. Oni su slušali Moj glas i razumijevali Me, živjeli su u Ljubavi i uvijek bili prepoznatljivi kao Moji poslanici i sluge …. No te proročke najave nisu za usporediti sa “darovima Duha”, koje su nakon Moje smrti na Križu mogli priskrbiti svi ljudi koje je njihova slabost volje potakla na to da se Meni u Isusu Kristu predaju s punim povjerenjem i mole Me za osnaženje svoje volje i koji su onda od svoje duhovne iskre bili potaknuti da svjesno traže vezu s Duhom-Ocem koju onda i uspostavljaju putem života u Ljubavi …. onda su vođeni i podučavani od strane njihovog tada već probuđenog duha, primajući darove duha već u skladu s njihovom sposobnošću i njihovim zadatkom koji im je tad od Mog Duha dodijeljen …. 

I oni su tad probuđeni u život, koji vječno više ne mogu izgubiti. A tom buđenju duha svi vi ljudi sada možete težiti, ukoliko priznate Isusov čin spasenja, ukoliko ste se sami riješili vaše nekadašnje krivnje grijeha pa se stoga Moj Duh opet može sjediniti s duhovnom iskrom u vama, što prije Mog čina spasenja nije bilo moguće. Ispravno shvatite izlijevanje Duha …. vi tome iz vlastitog poriva morate stremiti, tako što tu u vas postavljenu duhovnu iskru dovedete do buđenja i onda sa Mnom uspostavljate intimnu vezu putem djelovanja u Ljubavi i vlastite volje da Moj Duh onda može pretjecati na vas i opskrbiti vas u skladu s vašom žudnjom i vašim od Mene spoznatim i vama sad dodijeljenim zadatkom ….

Tad ćete biti “ispunjeni Mojim Duhom” …. i on će vas voditi i uvoditi u svu Istinu, on će činiti da čujete i osjetite ono što vam Ja Sâm želim saopćiti, jer “Moj Duh” je(sam) “Sâm Ja”, i Ja tad govorim vama, jer se vaša duhovna iskra intimno povezala sa Mnom i omogućila tu komunikaciju …. A to je Moja Ljubav prema vama, da Ja putem Moga Duha uvijek iznova i svim ljudima govorim i da Moj glas može čuti svatko tko vjeruje u Mene, tko Me ljubi i drži Moje zapovijedi ….

AMEN

<<< nazad