<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7586, 25 Travanj 1960

EVANĐELJE LJUBAVI...

Vama će uvijek iznova biti obznanjivano Moje Evanđelje, budući Ja neću nikada prestati vama predočavati zapovijedi Ljubavi, jer njih ispunjati je najvažnije u vašem zemaljskom životu. Stoga ću vam Ja uvijek iznova slati Moje glasnike, koji vam prenose Božansko učenje Ljubavi, vi ćete uvijek iznova morati čuti Evanđelje Ljubavi, tako da vi znate o Mojoj volji, i da možete tome sukladno upraviti vaš životni put. Ja neću nikada prestati propovijedati Ljubav, jer jedino kroz Ljubav vi možete postati blaženi. Vaše cjelokupno zemaljsko postojanje je beskorisno ako vi propustite djelovati u Ljubavi... I vi možete zabilježiti koliko god želite zemaljskog uspjeha (rezultata), a ipak… oni su bez vrijednosti za vašu dušu koja jedino kroz Ljubav-no djelovanje može sazrjeti. A kada Ja šaljem u svijet Moje učenike, onda Ja njima dajem jedino za zadatak da objave Božansko učenje Ljubavi, jer je ono najvažnije što ljudi moraju znati, budući svo drugo znanje ostaje nerazumljivo, tako dugo dok čovjek ne prione životu u Ljubavi. I tako ćete vi uvijek iznova čuti istu stvar: Ljubi Boga iznad svega, i bližnjega kao sebe samoga… A način života sukladan ovim dvjema zapovijedima bit će blagoslovljen, on će vam donijeti uspjeh, vi nećete uzalud proći zemaljski život, nego ćete postići cilj u čiju svrhu ste vi na Zemlji. Jer, ispunjavanje ovih zapovijedi ostvaruje promjenu vašega bića, vi ćete u vašoj posljednjoj formi kao čovjek postići stanje u kojem ste se izvorno kretali, i vi ćete moći kao sazrijeli napustiti formu, vi možete nakon vaše tjelesne smrti slobodni i rasterećeni ući u duhovno kraljevstvo. Prakticirati Ljubav je osobita zapovijed, ona je prva i najvažnija, čije ispunjavanje određuje vašu sudbinu u vječnosti. Svaki uspjeh kojeg vi zemaljski postignete, svako, ma kako obimno znanje, zemaljska slava i čast… sve je bez vrijednosti ako u vama nije Ljubav, koja vam najprije daje ispravnu spoznaju, koja sve zemaljsko ispravno vrjednuje, koja vas vodi na duhovnom putu čiji sam cilj Ja Osobno. Jer, jedino Ljubav vas iznova vodi nazad k Meni, od Kojeg ste vi jednom proizašli… jedino Ljubav vas oblikuje tako da vi iznova možete doći u Moju blizinu, i jedino Ljubav uspostavlja vezu sa Mnom, koja vas čini blaženim bićima. A ako vi zanemarite Ljubav, onda je vaša duša mrtva, jer jedino Ljubav ju budi u život. Vi međutim, u zemaljskom životu možete iznova steći vječni život, koji može biti pronađen jedino kroz Ljubav; vi trebate pobjeći od stanja smrti, vi trebate doći u život… I zato vam Ja uvijek iznova dovodim blizu Moje Evanđelje, Ja vam se Osobno obraćam, Ja vam stavljam pred oči važnost zapovijedi Ljubavi, i Ja nikada neću prestati slati Moje glasnike u svijet sa zadatkom da proglase Božansko učenje Ljubavi. Jer od toga ovisi vaša sudbina u vječnosti… o vršenju Mojih zapovijedi Ljubavi ovisi to da li je zemaljski hod zaključak beskrajno dugog razvoja u formi, da li ćete vi napustiti posljednju formu i kao slobodni duh moći ući u vječnost… Ja vam želim pomoći u tome, i zato vam se Ja uvijek iznova obraćam. I uvijek iznova je Moja hitna opomena svim ljudima: Ljubite Boga iznad svega i vašeg bližnjega kao sebe samoga.

AMEN

<<< nazad