<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7484, 23 Prosinac 1959

SILAZAK KRISTA NA ZEMLJU…


Došao sam na Zemlju usred grijeha, i Moja duša je osjetila agoniju nečiste sfere, u kojoj je uzela prebivalište. Jer, Moja duša je došla iz kraljevstva svjetla, ona je došla iz jedne sfere, gdje je sve bilo čisto, svjetlo i jasno, gdje je ona bila prekomjerno blažena, gdje je u svoj slobodi i snazi ona mogla stvarati prema svojoj volji… ona je došla dolje na Zemlju, gdje je sve bilo mračno, neslobodno i slabo, ali (i) puno demona, koji su nastojali tlačiti Moju dušu svugdje i u svako vrijeme. Jer, bilo je to kraljevstvo Sotone, u koje sam Ja sišao, budući sam želio izbaviti ljude iz njihova ropstva, jer su oni bili vezani od toga, i nalazili su se u njegovoj vlasti... Ali, Ja sam bio slobodan u Mojoj duši, a ipak Sam Se dobrovoljno podložio svim zakonima, kojima su ljudi koji su hodali Zemljom bili podređeni. A, razlog za ovo Moje rođenje je bila Moja pregolema Ljubav za vas ljude, koji ste jednom otpali od Mene, a prepriječili ste put povratka, i stoga ste trebali Spasitelja, Koji će vam put povratka opet učiniti slobodnim. Moja Ljubav za vas je bila ogromna, i nije nimalo oslabila, kada ste jednom otpali od Mene... Moja Ljubav je tražila put izlaza za vas, tako da vi iznova možete doći k Meni, vašem Bogu i Stvoritelju od vječnosti... Moja Ljubav za vas je bila ona jednog Oca, Koji nikada za vječnost ne želi biti odvojen od Svojega djeteta, nego pokušava sve kako bi ga u najkraćem mogućem vremenu ponovno osvojio, kako bi ga potaknuo na povratak u Očinsku kuću. I, ova Ljubav je također pronašla put, i Sama ga poravnala, tako da bi vi, Moja stvorenja, mogli pristupiti ovom putu, i njime ići s ciljem da stignete vašem Bogu i Stvoritelju, Koji želi biti i ostati vaš Otac za vječnost. Ja Sam sam sišao na ovu Zemlju i uzeo prebivalište među Mojim stvorenjima, koja su postala grješna, kako bi ih oslobodio od njihova grijeha. Ja sam uzeo prebivalište usred grijeha, jer su svi ljudi postali grješni, svi ljudi su bili od Mene jednom otpala bića, koje je oholost i vlastoljublje otjerala od Mene u bezdan, iz kojeg se oni sami međutim, više nisu mogli podići bez pomoći. Stoga Sam im Ja ponudio Moju ruku pomoći, pošto je Moja Ljubav već bila tako aktivna, da su oni, utjelovljeni kao ljudi, sad još jedino trebali uhvatiti Moju ruku, kako bi bili sigurno podignuti iz ponora uvis, k Meni Osobno, od Kojega su se jednom u slobodnoj volji udaljili. Ja sam sišao na Zemlju, obukao ljudski oblik, i živio kao čovjek među ljudima, jedino što sam bio čist, a stalno sam dolazio u doticaj s grijehom koji je neizrecivo mučio Moju dušu, budući sam Ja Sam bio bez grijeha. A ove muke su bile neopisive… ali razumljive jedino čistom, bezgrješnom čovjeku, kakvi na Zemlji tek rijetko postoje, budući prvobitni grijeh opterećuje svakog čovjeka, od kojeg je međutim, Isus bio slobodan, Čiji je omotač sklonio Mene Samoga, Koji sam u Njemu želio ostvariti djelo Otkupljenja. A Ja sam Se mogao skloniti samo u jednom čistom, bezgrješnom omotaču, budući bi Moj Božanski Ljubavni plamen progutao sve što ne bi moglo, u čistoći i Ljubavi, izdržati Mene i Moju Ljubavnu snagu... Ali, Ja sam zračio kroz ljudski omotač, a ovo se događalo kroz Njegove propovijedi i čudesna djela, koji su ljudima trebali svjedočiti Moje Božanstvo, i učiniti im prepoznatljivima misiju čovjeka Isusa. Jer, Moja je duša ostala čista i bez grijeha, i tako je Moj Duh mogao djelovati i također se na vani izraziti u svoj punini, a Božanstvenost čovjeka Isusa je mogla biti prepoznata od svakog čovjeka koji je dolazio u Njegovu blizinu. Budući sam Ja Sam, vječno Božanstvo, djelovao kroz Moj Duh u Njemu, i sve što je činio čovjek Isus, činio sam Ja u Njemu. Svaki grijeh bi međutim, učinio djelovanje Mojega Duha, na način na koji se to događalo, nemogućim. No, grijesi bližnjih su Me neizrecivo mučili, ali također davali povod za Moje djelo Otkupljenja, budući je ono trebalo ljude osloboditi grijeha kojeg je Sotona donio u svijet, a koji je morao biti plaćen, za otkupiti ljude iz vlasti Mojega protivnika. Jer, oni sami su bili preslabi da se oslobode iz njegove vlasti, budući je on imao ovlaštenje (pravo) nad dušama koje su ga jednom dobrovoljno slijedile u ponor. Ali, Ja im dodjeljujem snagu da se odvoje od njega, koju sam prethodno stekao kroz Moju smrt na Križu, i koju prenosim vama, koji žudite biti slobodni od njega. Ja sam vas Mojom smrću na Križu otkupio od vašeg gospodara, tako da se vi možete odvojiti od njega, ako vi ovo Moje Djelo želite za sebe iskoristiti, ako se vi od njega želite odvratiti i okrenuti Meni, i ništa od njega vas neće moći spriječiti, samo ako je vaša slobodna volja Meni pripasti za vječnost. Zbog toga sam Ja sišao na Zemlju, budući je čovječanstvo trebalo Spasitelja iz njihove bijede. Čovječanstvo je hodalo u tami, a grijeh ga je uvijek iznova pritiskao o tlo, i bez pomoći se oni nisu mogli podići. A ovu pomoć sam sada Ja donio ljudima kroz Moje rođenje, kroz Moju žrtvenu smrt, kroz djelo Otkupljenja, koje je izvedeno za sve ljude koji hodaju na Zemlji. Ja sam živio usred grijeha, i konačno sam uzeo sve grijehe na Moja ramena, Ja sam kao čist, bezgrješan čovjek, ponio svu vašu krivnju grijeha i odnio ju na Križ... I time sam otkupio cijeli svijet od smrti, budući svatko, tko samo želi, može postati blažen… Svatko tko samo želi, može sebe odvojiti od Mojega protivnika, on može postati slobodan, te u svjetlu i u snazi ući u blaženstvo, jer sam Ja za to umro na Križu.

AMEN

<<< nazad