<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7453, 11 Studeni 1959

DUHOVNA ISKRA U ČOVJEKU...

Svi vi nosite Božansku iskru u sebi, koja je udio Očevog Duha od vječnosti, duhovnu iskru, koja samo treba biti zapaljena, kako bi buknula uvis u plamen, koji sve u vama može prosvijetliti i razjasniti. Ovaj Božanski dar vi ne cijenite… da vi u sebi sklanjate udio vječnog Božanstva, koji vas nerazdvojno povezuje s Njim… Vi stoga možete još duboko pasti, još prolaziti kroz tako beskrajne dubine, vaše biće vlastitom voljom još držati tako daleko od Boga… kao čovjek vi ste ipak povezani s Bogom kroz duhovnu iskru, koju svaki pojedini nosi u sebi bez obzira na njegov stupanj zrelosti… No, vi ovu vezu možete osjetiti, ili također ne, ovisno o tome da li vi u slobodnoj volji ovoj iskri dopuštate doći u život, puštajući kroz život u Ljubavi da iskra postane plamen… Vi do kraja života ne morate koristiti ovu Božansku iskru u vama, tada će ona neaktivna mirovati u vama, a vaš zemaljski život će biti prazan hod... Vi ju međutim, možete probuditi u život, a onda ćete se vi moći osvrnuti na jedan bogato blagoslovljeni zemaljski život, čak i ako samo u duhovnom smislu, jer vas Duh u vama priprema za život u onostranom kraljevstvu, koji duša vodi kada je napustila njeno zemaljsko tijelo. Probuditi Duh  u sebi u život, znači svjesno stupiti u vezu sa Duhom Oca od vječnosti; to znači sebe prepoznati kao dio Boga, kao stvoreno biće, koje se kao 'dijete'  trebalo vratiti Bogu, od Kojeg je jednom proizašlo kao 'stvorenje'. Probuditi Duh u sebi u život, nadalje znači da je ovaj Duh u njemu otvorio znanje, da je u čovjeku postalo svijetlo (jasno), da je on ponovno stekao njemu nedostajuću spoznaju, koja je jednom bila njegov udio prije pada u bezdan, a koju čovjek neizostavno mora iznova steći, želi li on biti i ostati blažen. Jer, Duh u čovjeku je Božji udio, i stoga će biti prožet (preplavljen) svjetlom čovjek koji duhovnoj iskri daje pravo da ga prosvijetli, poduči, i uvede u Istinu. Svi vi ljudi imate ovu duhovnu iskru u vama, ali koliki mnogi od vas joj ne pridaju pažnju, i ne daju joj pravo i mogućnost da se izrazi, odmičući bez ikakve Ljubavi. Jer, Ljubav je Božanska, Ljubav je sjedinjenje s Bogom, Ljubav uspostavlja vezu Božanske iskre u vama sa Duhom Oca od vječnosti, koja se bez Ljubavi na može izraziti prema čovjeku, stoga gasne tijekom zemaljskog života, bez da je ikada postala aktivna u čovjeku, koji prolazi bez Ljubavi, i otuda nije imao nikakvu vezu s Bogom... Bog vas nikada za vječnost ne napušta, ali vi napuštate Boga, a On vas ne prisiljava da Njemu pripadate. I tako je razdvajanje između vas i Boga uvijek proizvedeno jedino od same vaše volje, i vaša ga volja također sama mora dokinuti. No vama će uvijek biti pomognuto od strane Boga, budući Njegov (u)dio Duha počiva u vama i u svakom trenutku je spreman započeti Njegovo Ljubav-no djelovanje na vama, ukoliko mu vi za to pružite priliku, ako vi zapalite iskru, koja sprovodi Ljubav-no djelovanje. Onda ćete vi međutim, uskoro osjećati snagu Božje Ljubavi, koja vas prožima (preplavljuje), i vi ćete postati svjesni Božanskog Duha u vama, koji vas neprestano nagoni na Ljubav-no djelovanje, jer on želi ostati povezan s Duhom Oca od vječnosti, čije je Ljubav-no zračenje u vama... I vi bi se trebali dokazati dostojnima ovog Ljubav-nog zračenja, vi bi trebali Duhu u vama dati život, vi bi trebali kroz Ljubav-no djelovanje rasplamsati iskru do sjajnijeg plamena, a sjedinjenje s Duhom Oca od vječnosti će vam donijeti neslućeni blagoslov, vi ćete sazrjeti u vašoj duši, koju sada preuzima Duh u svojoj skrbi punoj Ljubavi, te će ona nakon svojega odvajanja od ove Zemlje moći ući u kraljevstvo svjetla.

AMEN

<<< nazad