<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7411, 18 Rujan 1959

MILOSRDNA LJUBAV PREMA BLIŽNJEMU…


Vi trebate plamtjeti u milosrdnoj Ljubavi naspram nevolje bližnjega, kada vam se obraćaju za pomoć, a vi njima ovu pomoć možete pružiti. Vi trebate njihovu nevolju osjećati kao vašu vlastitu, kako bi sada pomogli svim snagama, i vi ćete probuditi uzvratnu Ljubav u bližnjemu, a plamen Ljubavi će se širiti i opisivati sve veće krugove, čovjek pun Ljubavi će također osnažiti svoju voljnost da pomogne, a jednako će i uzvratna Ljubav u bližnjemu uvijek pronaći novu hranu… Plamen Ljubavi će se povećati i gurati Meni, budući Sam Ja Sama vječna Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16)... Ljubav za Mene može biti dokazana jedino kroz nesebičnu Ljubav prema bližnjemu, jer ljubiti Mene, kao najsavršenije Biće u vječnosti, nije teško… no ljubiti bližnjega, sa svim njegovim slabostima i manjkavostima, prije svega je dokaz da čovjek ima suosjećajno srce, voljno ljubiti, i da u njemu uspavanu Ljubav on želi dragovoljno izraziti prema ovom slabom, bespomoćnom bližnjemu, koji u svojoj nevolji njemu dolazi. Ova Ljubav je stoga milosrđe, i uistinu je rođena u srcu čovjeka… i ona dokazuje Ljubav za Mene, jer Ljubiti jedno manjkavo biće, samo potvrđuje Ljubav za savršeno Biće, Koje je Stvoritelj svega onoga što okružuje čovjeka, stoga također i bližnjega, koji zbog toga, prema Božjoj volji, polaže pravo na istinsku bratsku Ljubav... Ljubav prema bližnjemu neće nikada moći biti simulirana (patvorena, krivotvorena), jer čovjek ili iskazuje bližnjemu Ljubav, ili ga ostavlja u njegovoj nevolji. No, on nikada neće ublažiti njegovu nevolju, ako on nije na to prisiljen putem drugih materijalnih dobitaka, što onda međutim više ne spada u područje Ljubavi prema bližnjemu, kao što je od strane Mene zahtijevano od vas ljudi… Pružati pomoć zbog zemaljske koristi, u Mojim očima je jednako zanemarivanju, budući je jedino nekoristoljubivost istinska Ljubav za bližnjega, kako Sam Ja to tražio kroz Moju zapovijed. Ono što je učinjeno iz računice, ne spada pod ispunjavanje ove zapovijedi, nego je mrtvo djelo, koje ne nalazi Moju pozornost. Ali, vi ljudi ne možete Mene obmanuti, budući Ja gledam u vaša srca… I zato Ja tražim žar milosrdne Ljubavi… osjećaj milosrdne Ljubavi za vašeg bližnjega koji se nalazi u nevolji… Jedino ovo ću Ja gledati i ocijeniti kao dokaz vaše Ljubavi za Mene, vašeg Boga i Oca, koji vas prati u Svojoj Ljubavi koja nikad ne prestaje, i koja vas želi privući k Sebi u milosrdnu Ljubav... A, vama je navedena mjera, kakvu Ljubav vi trebate pokloniti bližnjemu… Trebate ga ljubiti kao sebe samoga… Ono isto što zahtijevate za sebe, vi također trebate osigurati njemu, odnosno, vi mu trebate pomoći svim snagama, i uvijek misliti na to, da bi i vama činilo dobro, kada bi vi od vašeg bližnjega doživjeli istu pomoć… Vi nikada ne bi trebali misliti da nemate nikakvu obavezu spram vašeg bližnjega, jer ovu obavezu Sam vam Ja odredio kroz Moju zapovijed, dodajući: „kao sebe samoga“… Ja Sam vama ljudima odobrio jednu mjeru samoljublja, i vi odgovarajuće trebate ljubiti bližnjega: „kao same sebe…“ A ovaj dodatak vas obavezuje da uvijek mislite na bližnjega, kao što vi doista i na sebe same pretežno mislite, i vama ovo nije zabranjeno. Ali, čim vi isto tako prihvatite bližnjega, opravdano (ovlašteno) je i vaše samoljublje, i ono uskoro više ni neće premašivati ispravnu mjeru… Jer,vi ćete narasti u milosrdnoj Ljubavi za bližnjega, i tako ćete također dokazati uvijek dublju Ljubav za Mene… vršit ćete Moje zapovijedi i kroz to uistinu postati blaženi.

AMEN

<<< nazad