<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7336, 15 Travanj 1959

NASTANJIVANJE BOGA U SRCU... DIJETEŠTVO BOŽJE...

Dopustite Mi uvući se u vaše srce i u njemu se nastaniti, tako da Ja ostanem s vama i nikad vas ne napustim, tako da Ja živim u vama i da vi budete prisno povezani sa Mnom. Ja čeznem za ovom prisnom povezanošću, jer onda je također uspostavljen odnos između djeteta i Oca, koji vam osigurava sjedinjenje sa Mnom, koje je svrha i cilj zemaljskog života. Kada Ja mogu biti u vama, onda ste se vi također promijenili u Ljubav, vaše srce je pročišćeno i preoblikovano u Ljubav, i stoga je ono također postalo prebivalište za Mene, koje Ja nadasve rado uzimam u posjed, i ne želim ga više nikada napustiti, budući i Ja čeznem za sjedinjenjem s Mojim djetetom, i sada sam postigao cilj… da ste vi, koji ste kao stvorenja imali vaše ishodište u Meni, postali Moja djeca. Pročistite vaše srce sa svom marljivošću (žarom), i onda očekujte Mene sa svom predanošću, da Ja kod vas uzmem prebivalište... I vi nadalje više nećete hodate sami vašim zemaljskim putem, nego vi idete putem sada pod Mojim vodstvom, i uistinu, uvijek tako da je on najkraći u Očevu Kuću. No, to da se vi još morate zadržati na Zemlji, također pripada vašem životu-ispitu na ovoj Zemlji, budući svi vi još trebate odbaciti nečistoće, svi vi se još morate usavršiti na ovoj Zemlji, želite li dosegnuti stupanj dijeteštva Božjeg, koji vas čini najblaženijim stvorenjima u duhovnom kraljevstvu. A kada Ja jednom budem mogao uzeti prebivalište u vašem srcu, onda ćete vi također postići onaj cilj da postanete istinska Božja djeca, jer će vam s Mojom podrškom to uspjeti, budući sam Ja vama prisutan, i vi hodate posljednji dio vaše dionice puta sada pod Mojim vodstvom, budući se vi potpuno podlažete Meni, čim Ja mogu uzeti prebivalište u vama. Samo ozbiljno želite ovo Moje prisustvo u vama, i vi ćete onda također ozbiljno raditi na sebi, da vaše srce bude slobodno od grijeha i da meni može služiti za prebivalište. A, želite li vi Moje prisustvo… onda sam Ja već s vama, i više vas nikada za vječnost neću napustiti... Onda je dijete pronašlo put kući Ocu, i On ga sada vodi nazad u Očevu Kuću, da mu pruži blažen život u duhovnom kraljevstvu, u njegovu istinsku domovinu, gdje sada dijete smije prebivati u svjetlu i u slobodi, u snazi i blaženstvu, uvijek u Očevoj blizini, i sada s Njim stvara u Ljubavi i Mudrosti i snazi. Dijeteštvo Božje je najviši stupanj blaženstva, a vama ljudima na Zemlji je uvijek otvorena ova mogućnost, da napustite Zemlju u ovom najvišem stupnju, i da uđete u kraljevstvo neslućenog svjetla i nezamislivog blaženstva... No, vi morate već na Zemlji nositi u srcu Ljubav-nu čežnju za Mnom, a ova Ljubav-na čežnja će vas poticati na gorljivi rad na duši, a vi ćete Me time primamiti sebi, jer sam Ja rado tamo gdje Me Ljubav potiče na očitovanje (eksternalizaciju) Moje Ljubavi… gdje Ja Sebe mogu pokloniti nekom čovjeku koji Me ljubi… Onda ću Ja uzeti prebivalište u vama, i više vas nikada za vječnost neću napustiti. Onda se dogodilo sjedinjenje, koje je svrha i cilj vašeg zemaljskog života… dijete je pronašlo dom u Kući svojega Oca.

AMEN

<<< nazad