<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7233, 18 Prosinac 1958

LJUBAVNO DJELOVANJE - PRILJEV SNAGE...

SAMOLJUBLJE - GUBITAK SNAGE...

Uvijek iznova vam Ja moram ukazivati na to da će se za vas dogoditi veliki prevrati, za čije ovladavanje će vam trebati mnogo snage. Za vas ništa ne mora biti nepremostivo, ništa vas ne mora uplašiti ili uznemiriti, ako ste vi samo u posjedu snage koju trebate. No, nju steći, pretpostavlja (preduvjet je, zahtijeva) vašu vlastitu volju. Ja vas ne mogu proizvoljno opskrbiti snagom, bez da vi napravite pripremu da to steknete. I zato uvijek iznova Moje hitne upute da vi trebate misliti na ono što je pred vama. Vaš način života vam međutim može donijeti dovoljno snage, čim se vi samo potrudite njega voditi u Ljubavi, što vam potom osigurava i priljev snage kada vi nju trebate. Ljubav-no aktivni čovjek neće nikada biti bez snage, i njegova sudbina njega ne treba zabrinjavati, on će postati njen gospodar. Ali, većina ljudi misli jedino na vlastito ja, njihova ljubav je egoistična, a takva ljubav nije davatelj snage… ona mu daleko radije uzima životnu snagu, koju on koristi isključivo za sebe samoga. No, njegova sudbina će biti teška kada on bude doveden u životne situacije u kojima mu može pomoći jedino Moja snaga, koja mu međutim nedostaje. Ovim ljudima je uvijek iznova upućen Moj poziv: koristite vašu životnu snagu za djelovanje u Ljubavi, tako da vi sami posjedujete snagu u nadolazećem vremenu. Život će na vas postaviti zahtjeve kojima vi nećete biti dorasli vašom vlastitom snagom... Snaga iz Mene vam međutim može pritjecati jedino onda kada ste vi aktivni u Ljubavi… Ljubav isključuje svako samoljublje. Tko može sebe samoga i svoje želje ostaviti po strani, tko razmatra jedino nevolju bližnjih, koja će svima vama stupiti pred oči, on će također raspolagati snagom potrebnom da pomogne i savlada sve što drugima izgleda nesavladivo. Sama Ljubav je snaga, jedino kroz Ljubav može biti osiguran priljev snage, a ostat će bez snage i nesposoban za životnu borbu, onaj tko misli samo na sebe samoga, a nema ni uho ni oko za nevolju bližnjega. Njegova sudbina će biti surova, ako on zbog prirode njegovog bića (karaktera, naravi) ne traži i ne doživi potporu odozdo, koja mu onda doduše naizgled donosi korist, no njegova je duša bezizlazno zalutala do kneza tame, kojemu se sama izručila. Prije toga vas Ja želim upozoriti i istovremeno vam pokazati način da dođete do snage. Jedino vas Ljubav spašava, jedino vam Ljubav daje snagu, a živjeti u Ljubavi je vama svima moguće, čim vi samo stavite u pozadinu vašu vlastitu dobrobit i obratite pažnju na nevolju koja je oko vas. A ova nevolja dolazi, ona će doći na svakoga, i u skladu s njegovim načinom života njega opteretiti ili mimoići, jer to leži na vama samima, da li vam snaga može priteći ili ne. Uzmite ozbiljno ovu uputu, budući je još samo kratko vrijeme u kojem se sve još nalazi u miru i prividnom redu, no vrlo brzo će se to promijeniti, a onda ćete svi vi biti postavljeni pred gorku nevolju i opasnost... Onda se dokažite, tako da izdržite, tako da vi sami crpite snagu iz neprekidnog Ljubav-nog djelovanja, i najveća nevolja će moći biti otklonjena od vas.

AMEN

<<< nazad