<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7210, 18 Listopada 1958

PRIORITET PROGLAŠAVANJA UČENJA LJUBAVI ….


Evanđelje se ne može dovoljno proglasiti među ljudima …. Zato sam Ja kao čovjek Isus Mojim učenicima rekao: “Idite u svijet i učite sve narode ….” (Matej 28:19). Jer ono što svaki čovjek mora znati je da treba ispunjavati Moje zapovijedi Ljubavi da bi postao blažen. Za blaženost je potrebno svjetlo i snaga i sloboda. A čovjek je sputan (ne-slobodan), nemoćan (bez snage) i mračna duha, i želi li dospjeti do svjetla i snage i slobode, obavezno mora voditi život u Ljubavi, jer Ljubav jest (ta) snaga, ona je vatra iz koje zrači svjetlo koje stvorenju i daje negdašnje slobodno stanje, u kojem je u pra-početku bilo stvoreno.

U Mojim zapovjedima Ljubavi (ukorijenjeno) je sve …. znanje, tj. spoznaja, moć i sva blaženost. Zato ljudi moraju znati, a to znanje im trebaju donijeti Moji učenici …. To je bio Moj nalog još onda, a to je i dan danas Moj zadatak za vas koji Mi kao Moji učenici (apostoli) posljednjih vremena želite služiti …. Ja sam vas prvo i same uveo u znanje, da bi ste ga onda vi mogli prenositi dalje. Ali i u vama sam Ja svjetlo mogao upaliti tek kroz vašu spremnost za vođenje života u Ljubavi. 

Bez Ljubav-nog djelovanja, u vama ne može biti svjetla, i vaša spremnost na Ljubav omogućila je to da sam Ja vas, poput Mojih prvih učenika, mogao podučiti u svemu što jedan pravi učitelj mora znati želi li se on među svojim bližnjima kretati na blagoslov i donositi im svjetlo. A kako bi oni mogli primiti svjetlo, kako bi bili sposobni razumjeti ono što ih naučavate, kao prvo moraju čuti Božansko učenje Ljubavi, u njima mora biti upaljena Božanska iskra …. Tek onda će biti sposobni primiti i razumjeti i daljnje znanje. 

Od slabe je koristi ako im se daje puno znanja, koje oni primaju i obrađuju samo razumom, ako srce pritom ne sudjeluje, pošto se Božanski plamen Ljubavi u njemu još nije mogao zapaliti …. To će uvijek ostati samo riječi koje ne ostavljaju duboki utisak, jer Riječ će u čovjeku biti živa tek onda kad je srce voljno za Ljubav. A zato je proglašavanje Evanđelja nadasve važno i nikada se ne treba zapostaviti kao sporedna stvar kad se ljudima daje Moja Riječ kroz vas, Moje sluge posljednjih vremena. 

Ljudima mora biti predstavljeno što trebaju činiti ili ne činiti (izbjegavati); moraju biti upućeni na svjesni rad na svojim dušama, kako bi jednom sami mogli zauzeti stav u odnosu na to, kako bi u trenucima samo-promatranja sami sebi mogli podnijeti račun glede toga koliko je Ljubavi u njihovom biću, i moraju biti poticani i upozoravani na djelovanje u Ljubavi, jer im je pojam “djela Ljubavi” već postao tako stran, da pod njim ne mogu ništa pravo ni predstaviti …. baš zbog toga što u njima još nije zapaljena iskra Ljubavi ili što samo slabo tinja, tako da je prisutna opasnost gašenja ako im Moji učenici uvijek iznova ne pomažu putem objavljivanja Moje Riječi ….  

Ljudi putem vas moraju saznati to da su samo zato na Zemlji da bi sebe same, tj. svoje biće oblikovali (obrazovali) u Ljubav; moraju znati da je njihovo izvorno uređenje (to kako su bili stvoreni) bilo Ljubav i da su u tom uređenju bili savršeni …. da su postali nesavršeni pošto su Ljubav-no zračenje od Mene odbili, i da savršeni mogu ponovo postati tek onda kad se preobraze u Ljubav i time odustanu od negdašnjeg otpora prema Meni, da bi mogli biti potpuno prožeti od Moje Ljubavi pa se opet mogu zvati bezgranično blaženima ….

To je vaš zadatak, vama koji Mi želite služiti, a Ja ću blagosloviti vas i vaše djelovanje …. Jer Ljubav je Moje izvorno biće, i samo putem djelovanja u Ljubavi opet se možete spojiti sa Mnom. Pa se radi toga treba propovijedati samo Ljubav i Moje Evanđelje objavljivati u cijelom svijetu ….

AMEN

<<< nazad