<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7090, 12 Travnja 1958

SJEDINJENJE S BOŽANSKIM DUHOM

ŽIVOTNI JE ZADATAK ČOVJEKA ….

A kad vas prožme Moj Duh, onda se vi i nalazite u intimnoj vezi sa Mnom, tada će kako vaša duša tako i vaše tijelo biti prožeto Mojom Ljubav-nom snagom, i onda će se duša moći odriješiti i na izvjestan način već moći baciti pogled u duhovno kraljevstvo, a tijelo će isto ispunjavati žudnju duše …. ono će biti u miru i na taj način moći sudjelovati u blagoslovu koji niče iz neposrednog zračenja Moga Božanskog Duha.

Jer duh u vama nalazi se u vezi s Ocem Duhom od vječnosti, on nije izoliran od Mene, njegov spoj je neraskidiv, no on ne može djelovati u svakom čovjeku ako je ovaj nastrojen protiv Boga …. ako se znači njegova duša okreće od Mene, ako duša uvijek popušta pod pritiskom svoga tijela, a ne pazi na težnje Moga Duha …. Tada je doduše duh povezan sa Mnom, no čovjek …. njegovo tijelo i duša ….  je (su) još potpuno izoliran(i) od Mene.    

A životni je zadatak svakog čovjeka da se sjedini sa Božanskim Duhom u sebi …. Jer to istovremeno znači i sjedinjenje sa Mnom. No radovati se može čovjek kad je u tome uspio, kad Ja Osobno kroz Moje Ljubav-no zračenje u njemu djelujem …. tad mu se ništa više ne može dogoditi, pošto će sa Mnom moći nadvladati sve.

Pa će isto tako sve više svoje tijelo potiskivati u područje Moga duhovnog strujanja, time će i tijelo doći u pravi red, koji je prethodno bio poremećen putem Meni još oprečnih čestica, koje su međutim kroz upliv Moje duhovne snage bile potaknute na odustajanje od svog otpora …. što se može zapaziti već putem toga da se i tijelo sve više uklapa u volju duše i time duha, te je uvijek spremno na takvu aktivnost koja služi spasenju duše.

Svaki čovjek može se oblikovati u posudu za prijem Moga Duha, Moj Duh mogao bi se uliti u svakog čovjeka koji samo ima volju da se očisti od grijeha i na svojoj duši vrši rad koji Meni Osobno dozvoljava ulaz. Jer njegov duh je Moj udio …. i da bih se Ja mogao nastaniti u srcu, prije toga sve nečisto iz njega mora biti odstranjeno …. a tada će putem Mog Božanskog zračenja sve biti produhovljeno, duša i tijelo će se pročistiti, pošto su oni odustali od sveg otpora, jer to čini Moja snaga koja je uistinu dovoljno moćna, da bi ono što je još slabo pogurala i ono što je još kruto ugrijala i tako ga privila sebi. 

I tko je Meni tako dakle postao posudom za prijem Moga Duha, taj će sasvim izvjesno i svoje tjelesne čestice ubrzo dovesti u pravi red uz pomoć Mog duhovnog zračenja, koje uistinu sve može preobraziti …. Doduše često takvim preobrazbama prethode teške borbe, tj. još protivne čestice tijela svim silama trude se dominirati i time ga često izrazito jako tlače putem utjecaja onoga koji povratak Meni hoće spriječiti …. Što se izražava u obliku patnji i bolesti svakojakih vrsta ….

Ali duša koja se već spojila sa svojim duhom, koja Mi je dakle već potpuno predana, tim pritiscima ne da se spriječiti da uvijek iznova sa Mnom uspostavlja spoj, i svako povezivanje uz pomoć upliva Moje Ljubav-ne snage jača i njenu snagu i njen utjecaj na tjelesne čestice, koje sve više odustaju od svog otpora, pošto i one ćute blagodat takvih duhovnih zračenja i smekšavaju se, dakle smanjuju svoj pritisak, sve dok na kraju potpuno ne popuste pred žudnjom duše, koja će uvijek biti samo duhovno usmjerena.  

Stoga se otvorite, što češće možete, uplivu Moga Božanskog Duha …. Dopustite Meni Osobno da djelujem u i na vama, žudite da Moja snaga u vama slabima postane silna …. i biti ćete lišeni svake duhovne i zemaljske nevolje ….

AMEN

<<< nazad