<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7048, 25 Veljače 1958

POZIV RADNIKA U VINOGRADU .... 'BOŽJE SLUGE' ....

Nalaziti se u Mojoj službi obavezuje …. Tko Meni želi služiti, taj voljno mora ispunjavati što mu naložim, i u odnosu na druge ne smije donositi samovoljne odluke za koje mu Ja nisam dao nalog.

Pod tim je za razumjeti to da se Moji odabranici rješavaju svog zadatka i prenose ga drugima, koje Ja Sâm nisam pozvao. Jer, Ja želim, i djelovati ću putem ljudi koji su probuđena duha, ali ne mogu djelovati kroz one čiji duh je još zakopan u materiju, koji još nisu podobni za to da Mi pruže prave uslužne djelatnosti, pošto još pripadaju drugom gospodaru.

Pa tako morate shvatiti da pozvanje na vinogradarski posao mora doći od Mene Samoga, iako prije toga mora biti prisutna volja da se od Mene bude pozvan. Ali nikada ne možete vi ljudi …. pa čak i ako ste od Mene pozvani sluge …. postavljati vaše bližnje za rad u Mome vinogradu ….

Dakle vi ne možete nikad Meni birati sluge, nego ih Ja Sâm moram pripremiti ako bi da Mi vrše pravi rad. Ali vi možete stalno dozvoljavati Meni da kroz vas govorim, tako da Moj poziv može dospjeti i do ušiju onih koji su Mi spremni služiti. Jer oni sami Mi se moraju ponuditi za službu, pošto Ja nikoga na taj rad za Mene i Moje Kraljevstvo ne prisiljavam. Kad vi dakle širite Moju Riječ, kad se starate za to da se Ja kroz vas mogu obratiti velikom broju ljudi, onda ste već izvršili posao koji vam dajem, a tada će vaš posao i biti na blagoslov.  

No ako sami želite postavljati sluge, ako ih hoćete poticati da navješćuju Evanđelje, da bližnjima propovijedaju Riječ Božju, onda to lako može biti pogreška, jer vi ne znate da li i koliko su oni podobni za misionarski rad, i vi ih zbog toga možete samo uputiti na Mene Samoga, možete ih savjetovati da Mi se sami stave na raspolaganje, i tek tada ću Ja prihvatiti jednoga slugu i onda ga Sâm i učiniti podobnim za njegovu službu za Mene.

Unutarnji stav čovjeka prema Meni, stav sluge prema svom Gospodaru, je presudan za to da li i kako onda taj svoju službu izvršava. A Ja vidim (predviđam) da li se Ja na Moga slugu mogu osloniti …. Ovo će vam sve biti shvatljivo tek kad promatrate bezbrojne organizacije i njihovu strukturu …. Kad pomislite na mnoge “Božje sluge”, koji se svi izdaju za Moje zastupnike, no uvijek su tamo gdje se nalaze postavljeni samo od ljudi, i samo rijetki od njih su pozvani od Mene Samoga jer ispunjavaju određene preduvjete koje Ja moram tražiti od jednoga sluge koji Mi na pravi način služi.

Oni svi doduše propovijedaju Riječ Božju, ali dokle god oni sami nisu odabrani od Mene, Ja Osobno kroz njih vama ne mogu govoriti …. A s druge strane Ja ih za rad u Mome vinogradu ne mogu odabrati sve dok prepoznajem da im je duh još neprobuđen, da njihovoj vezi sa Mnom još nedostaje dubina, da su od Mene još predaleko udaljeni da bi mogli čuti Mene i Moj glas. 

Jedan pravi sluga, koji je pun Duha, isto tako može i prepoznati duševne kvalitete nekog brata, i može ga potaći na to Mi se ponudi za službu, ali ovo zadnje ovaj mora učiniti sâm, a tek tada Ja mogu i hoću i tog slugu prihvatiti obrazovati za njegov rad, pa će on onda uvijek ispunjavati Moj zadatak (nalog) i biti Mi pravi radnik, čiju službu Ja blagoslivljam.

Ali nikada jedan čovjek nije ovlašten za to da nekog bližnjega uzima u službu za Mene; ugovor sa svakim od Mojih slugu sklapam Ja Sâm, pošto jedino Ja znam tko je za to podoban …. Rad za Mene i Moje Kraljevstvo je od tako velikog značaja, da si Ja uistinu za to biram prave radnike, jer ako neki sluga za to nije podoban, može načiniti više štete nego koristi.

I ne radi se samo o dobrobiti čovjeka na Zemlji, nego se radi o spasenju duše u vječnosti …. I zato Ja i blagoslivljam svakoga tko Mi se voljno nudi u službu, tko Mene priznaje kao svoga Gospodara, Čije upute se on vjerno trudi slijediti …. Jer samo taj će raditi s uspjehom, pošto ga Ja vodim i uvijek mu dostavljam snagu kad mu je potrebna ….

AMEN

<<< nazad