<<< nazad

Bertha Dudde, br. 7028, 29 Siječanj 1958

BOLEST I PATNJA SU NUŽNI DA PROČISTE DUŠU...


Podnosite vaš Križ sa strpljenjem i ne kolebajte se (ili ‘posrćite’) u vjeri... i upamtite da vaš Otac na nebu zna za sve, da vi niste sami u vašoj nedaći, da Ja hodam pored vas svaki korak na putu sve dok ostanete mentalno u kontaktu sa Mnom kroz molitvu i dobro-dušnu aktivnost, onda vi možete pouzdano sebe smatrati kao jednog od Mojih Vlastitih nad kojima Ja držim Moje zaštitničke ruke čak ako ste prividno bespomoćni. Međutim, vi morate imati povjerenja u Mene i nikada ne dvojbiti Moju Ljubav koja vas jedino želi oblikovati za vječni život u blaženstvu. To se tiče spasenja vaše duše, priroda koje zavisi o stupnju svjetla sa kojim ulazite u onostrano nakon vaše fizičke smrti. Pa čak ako vi ponesete prijeko tanke naslage one će umanjiti zraku svjetla koja može prožeti vaše duše. Ako ste, međutim, vi odbacili sve naslage onda će vam nespriječena zračenja svjetla omogućiti da uživate najviši užitak...

Vi ćete zauzvrat biti neopisivo sretni zato što ste istrpjeli vrlo kratak bolan zemaljski život... Uzmite ovo u obzir i uzdajte se da Ja to znam i također što ste sposobni otrpjeti/tolerirati. Međutim, napomol skorog kraja Moja će moć povremeno također sebe očitovati, ali jedino nakon što je cilj bio postignut, nakon što je proces dušina pročišćavanja bio uspješan i duša se obnovila tako da tijelo također može biti iscjeljeno, tako da ona može i dalje biti Meni u službi u posljednjim danima. Jer to se tiče iskupljenja duša, i svaka osoba koja nije sebe potpuno izručila Meni trpi psihološku nevolju... Njegova je duša i dalje bolesna i u potrebi za pravom medicinom koju će ona primiti od vas, Mojih slugu posljednjih dana. Uskoro će prilike proći koje za sada i dalje mogu pomoći ljudima da iskupe njihove duše... uskoro će kraj doći za svaku osobu kada se on više ne može pobrinuti za njegovu dušu, kada se nalazi u neprodirnoj tami ukoliko duša nije postala prijemčiva za svjetlo i njezina je muka završena...

Ali sve dok Zemlja i dalje postoji i sve dok je ljudskom biću još dozvoljeno živjeti na ovoj Zemlji on bi se trebao pobrinuti odbaciti njegove guste naslage tako da njegova duša postigne svjetlo prije nastupanja mraka (Ivan 12:35, 36). Jer kraj će se vama ljudima dogoditi bez ikakve sumnje, noć će vas nedvojbeno uhvatiti na iznenađenje ako Me ne slušate ili ne vjerujete Mojim Riječima. Ali ni u kojem slučaju vi ne trebate biti uplašeni jer uvijek se možete osloniti na Moju Ljubav i milosrđe, ali ih morate također zatražiti... Vi morate učiniti nešto tako da vam mogu dati Moju Ljubav i milosrđe... Vi se morate potruditi razložiti nečistoće koje okružuju vašu dušu... A budući često podbacite to učiniti Ja interveniram i šaljem vam nedaće i bolesti koje mogu postići što vi nećete sami od sebe učiniti: unaprijediti vašu dušu tako da ona može ući u kraljevstvo onostranog u svjetlo-prijemčivom stanju. Jer čak nizak stupanj svjetla će vas učiniti sretnima... Ali vi i dalje možete povećati ovaj stupanj svjetla na Zemlji ako ponizno uzmete sve na sebe... ako podnosite vaš Križ strpljivo i pokorno i pri tom sudjelujete u Isusovom putu ka Križu, ako Ga slijedite... u Ljubavi i u patnji... Onda vaša duša može sebe produhoviti već na Zemlji i biti joj podarena sudbina u kraljevstvu svjetla koja će ju učiniti nezamislivo sretnom. A ipak čak najmukotrpnija patnja vas ne bi trebala učiniti očajnima, jer Ja znam kada Križ postaje pretežak za vas i Ja ću vam ga skinuti i nositi namjesto vas... Vi ćete doista pronaći snažnu potporu u Meni, pošto je Meni sve moguće u svim vremenima... Ali vi Mi također morate apelirati za nju sa potpunim povjerenjem u Moju Ljubav, Moju mudrost i Moju moć... Jer oni žele sebe iskazati Mojoj djeci, onima koji jesu i žele ostati Moji Vlastiti za cijelu vječnost.  

AMEN

<<< nazad