<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6994, 15 Prosinac 1957

LJUBAVNA ISKRA... IZBAVLJENJE KROZ ISUSA KRISTA...

Nitko nije sam od sebe sposoban pomoći svojoj duši da se oslobodi, ukoliko on nije iskusio Moju podršku, ukoliko kroz njega ne protječe snaga Duha, ukoliko mu duhovna iskra u njemu, koja je Moj udio, iznutra ne daje upute, i ne utječe na njegovo razmišljanje, da se uvijek iznova obrati Meni u Isusu Kristu, tako da se on u neku ruku sa Mnom oslobodi onoga, koji ga je već vječnostima držao vezanim. Ovo oslobođenje je moguće kroz Djelo Izbavljenja (Iskupljenja), koje sam Ja Osobno za vas ljude ostvario u čovjeku Isusu. A sada je potrebna još jedino vaša vlastita volja, da sebe oslobodite od Mojega protivnika… Ali, tada ćete vi izvjesno i postići slobodu. I stoga snagu u vama drijemajućeg Duha ne treba podcijeniti… Vi njega morate probuditi u život, no onda će vas On voditi i vaše misli usmjeravati k Meni u Isusu Kristu, budući sam Ja u tu svrhu u vas položio najsićušniju iskricu Mojega Duha Ljubavi, tako da Djelo Izbavljenja (Iskupljenja) uspije, tako da Moja patnja i smrt na Križu nisu bili uzaludni za pojedinog čovjeka. A jedno jedino djelo Ljubavi već dovodi Duh u vama do buđenja, i On će se očitovati, potičući vas na stalno Ljubav-no djelovanje. A tada vi morate primjetno osjetiti i „snagu Duha“, koja vas neprestano gura k Meni. Vi morate postići Izbavljenje iz vlasti Mojega protivnika, ako se vi samo služite snagom Duha, jer onda vi dakle Meni Osobno dolazite za snagu, koju Ja vama uistinu neću uskratiti. A svaka veza sa Mnom, bilo to kroz Duh, ili također kroz Ljubav-no djelovanje, vama će uvijek donijeti dostavu snage iz Mene, i vaše misli će sve više prebivati sa Mnom, a vaša težnja prema gore će biti očigledna. Snaga Duha je vama svima dostupna, jer svi vi u sebi imate tu Ljubav-nu iskru iz Mene, i svi vi trebate jedino htjeti da se ona zapali… vi trebate jedino ne pružati otpor, kada se ona želi preko vas izraziti, odnosno, obratiti pažnju na svaki nježni osjećaj (kretnju) vašeg srca, i slijediti ga, jer će vas on uvijek poticati na Ljubav-no djelovanje… Slijedite li vi ove poticaje, snaga Duha će se sve više razvijati, vi ćete imati svijetle misli, i također razumijevanje za mnoge događaje, koji su drugim ljudima neshvatljivi… vi ćete također u sebi osjećati pojačani poriv za povezivanjem s duhovnim kraljevstvom, odnosno, svjetovne žudnje će biti gurnute u pozadinu, a duhovne će se žudnje sve više pojavljivati, vi ćete stalno biti raspoloživi za duhovne razgovore, i često morati svoje misli usmjeravati uvis, k Meni, jer duhovna iskra u vama gura k Meni, k Očevom Duhu od vječnosti… Ja vas dakle vučem kroz Moj Duh, jer vi sami ne možete ništa… No, to da vi hoćete, i da vršite vašu volju, postiglo je Otkupiteljsko Djelo Isusa… Jer, On je Svojom smrću na Križu vama ljudima priskrbio osnaženu volju, On je vama priskrbio milosti bez broja, koje vam sve u vašoj slabosti pomažu da odbijete Mojega protivnika, budući bi vi bez pomoći bili preslabi za otpor. A Otkupiteljsko Djelo Isusa Krista je također postiglo da se duh u čovjeku može lakše osloboditi, da već i najmanja Ljubav-na volja njemu dopušta da djeluje, i da se on može to očitije izraziti, što više se vi priljubite Isusu Kristu, što življe Ga vi ispovijedate i priznajete Njegovo Otkupiteljsko Djelo. Onda se vi također možete smatrati otkupljenima (izbavljenima), jer sada u vama djeluje snaga Mojega Duha, i vi ćete iznova puni svjetla i snage djelovati za blagoslov vaših bližnjih, koji su još bez svjetla i bez snage. Dakle, uvijek vam Ja Osobno u Isusu Kristu moram pomoći da postanete slobodni, inače se vi za vječnost ne bi mogli riješiti vašeg mučitelja, budući vi njemu ne možete pružiti nikakav otpor, dok god ste vi još njegov dio, dakle svoju volju još ne usmjeravate prema Božanskom Izbavitelju, Koji vas njemu smije oteti tek ako se vi svjesno Njemu obratite za pomoć. No, duhovna iskrica u vama, dio Mene Samoga, vas će na to poticati, čim joj vi dopustite djelovanje. Ona će vas kroz srce oslovljavati i poticati da vršite djela Ljubavi… I svaki od vas zato i može postati slobodan, no nikakav pritisak neće biti vršen na ljude, čak ni od Moje Ljubav-ne iskre… No, Ja sam uvijek spreman za pomoć, jer Moja Ljubav za slabe, neiskupljene ne prestaje, i jednom će i njih pridobiti za Sebe.

AMEN

<<< nazad