<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6983, 3 Prosinca 1957

“RAZUM” NE MOŽE ZAMIJENITI “DUH IZ BOGA“

Iz sile Duha može vam priteći Čista Istina, jer jedino Duh, Koji je udio vječnog Božanstva, zna sve i može vam predati znanje o svemu. Prije nego vi ljudi ovu temeljnu Istinu prisvojite, sve vaše istraživanje i razmišljanje biti će uzaludno, pošto niste sigurni u ispravnost rješenjā koja ste zadobili putem istraživanja i razmišljanja. I dokle god vam dakle nešto izgleda kao dvojbeno, ni ne možete sa uvjerenjem govoriti o istinitosti toga. Stoga je mnogo misaonog rada uzaludno, i ljudi (na to) troše puno vremena i snage, koje bi puno bolje iskoristili ako bi umjesto misaonih istraživanja činili djela nesebične Ljubavi.

Za svjetovnog čovjeka su ove riječi doduše nerazumljive, pošto pokrete osjećaja i razumsku aktivnost ne može dovesti u sklad …. I pored toga, aktivnost razuma je od Boga blagoslovljena tek onda kad je srce voljno za Ljubav. Jer blagoslov Božji mora počivati na svemu što god čovjek namjerava poduzeti …. iliti pak, prije svega mora biti ispoštovan Božanski red želimo li da razmišljanje i postupanje čovjeka daju ispravan rezultat, rezultat koji je valjan u svakom pravcu. No neistina nikada neće rezultirati kao uspješna, i niti jedan čovjek neće ju htjeti zadržati ako ju je spoznao kao takvu. A i prepoznavanje neistine i laži svakom čovjeku bi pala lako, kad bi vodio život u Ljubavi.

Sve je tako jasno razumljivo kad čovjek prije svega hoće uvažiti zakon Božanskog reda, kad bi priznao da prije svega čovjek mora ostati u redu kako bi mogao spoznati sve što odgovara tom Božanskom redu. A zakon Božanskog reda jeste i ostaje Ljubav …. Ako se taj zakon poruši, ako nije ispunjen, onda i svi rezultati sasvim izvjesno moraju biti oprečni redu.

A laž i neistina su nešto što se nalazi izvan reda, laž i neistina uvijek će biti tamo gdje se griješi protiv Božanskog reda, gdje ljudi u ne-Ljubavnosti žive jedni pored drugih i više ne obuhvaćaju smisao svog zemaljskog života. Želi li dakle čovjek doći do Istine, onda je isključeno da ju on može naći kod ljudi koji očigledno žive Bogu-protivno, u čijem životu se dakle ne može prepoznati Božanski red po temeljnom principu Ljubavi. Jer tamo se niti ne može izraziti Duh iz Boga. Tamo je “Božji udio” u svom djelovanju spriječen, a razum čovjeka ne može zamijeniti Duh iz Boga. 

Koliko bogatijim se stoga može smatrati onaj čovjek koji je putem života u nesebičnoj Ljubavi prema bližnjemu, u sebi naučavan i vođen od (strane) božanskog Duha, te on onda pri ulasku u Onostrano Kraljevstvo može u najjasnijoj jasnoći prozreti sve što mu je na Zemlji još bilo držano skriveno …. S druge strane, oni ljudi, koji prekomjerno koriste svoj razum, i pored toga nikada neće pronaći izlaz iz ograničenog razmišljanja, ako je njihov život vođen u ne-Ljubavnosti …. Njih će na kraju njihovih zemaljskih života oviti samo tama, jer sve zemaljsko znanje propada, i nakon smrti tijela jedino je još duhovno znanje od značaja.  

A svi ljudi u sebi nose Božansku iskru duha, i svim ljudima bilo bi moguće da ju potaknu na izražaj. No njihova slobodna volja mora ih navoditi na to da se kreću u Božanskom redu, tj. da žive u Ljubavi. Jer i Istina je znak Božanskog reda, pošto se kao “Vječna Istina” može nazvati jedino “Božanstvo” i stoga svako objašnjenje u skladu sa Istinom mora proizlaziti od Boga, Koji ga putem Svog Duha prosljeđuje ljudima. 

No Bog putem Svoga Duha može govoriti samo onim ljudima koji se već nalaze u Njegovom Ljubav-nom krugu, jer oni koji se nalaze izvan glas Boga ne mogu čuti. A u Njegov Božanski Ljubavni krug ljudi ulaze onda kada se sami vježbaju Ljubavi, no bez Ljubav-nog djelovanja izoliraju se od Onoga Koji je Vječna Ljubav a isto tako i Vječna Istina ….

Pa koliko god angažirano oni koriste svoj razum, neće dospjeti do Istine, nego sva njihova istraživanja i rezultati razmišljanja odudaraju od Čiste Istine, Koju Bog poklanja samo onima koji Mu žele pripadati, koji se trude živjeti u Božanskom redu pa koji stoga i duhovnu iskru u sebi potiču da se izrazi i onda više ne moraju strahovati da će biti žrtve laži i neistine …. Jer Sâm Bog od toga ih štiti time što prosvjetljava njihov duh, time što im ispravno vodi njihovo razmišljanje, tako da mogu vrlo dobro razlikovati Istinu od neistine ….

AMEN

<<< nazad