<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6860, 29 Lipanj 1957

NEMA OSLOBOĐENJA BEZ ISUSA KRISTA...


Vi Me trebate ako želite biti oslobođeni od vašeg protivnika (Sotone)… Vi ne možete sebe osloboditi od njega sami, vi trebate pomoć i samo Jedan ju može osigurati: Isus Krist, Koji je nadvladao protivnika Njegovom smrću na Križu… Ja Osobno Sam bio u Njemu (Ivan 10:38; 14:10, 20; 2 Korinćanima 5:18, 19), i On i Ja smo jedno (Ivan 10:30), stoga vi trebate zatražiti pomoć od Mene u Isusu Kristu, i vi ćete ju doista primiti (Ivan 16:23, 24)… Ako priznate Boga a ipak ne možete dovesti ovog Boga u vezu sa Isusom Kristom (u smislu, ‘ako se prema ovom Bogu još ne možete odnositi u Isusu Kristu, tj. ako u Isusu Kristu još ne vidite Boga’; Ivan 14:8, 9), Božanskim Spasiteljem, onda vaše priznavanje Boga još nije sigurno. Onda vi tek pričate sa vašim ustima, bez vjere u vašem srcu, i onda vi hodate zemaljskom stazom bez Mene, i vi ćete biti nesposobni osloboditi se od onoga koji Mi se protivi i kontrolira vas i dalje, i čiju silu vi ne možete prevladati sami od sebe. Vjerujte kada vam kažem da Me trebate… ili vi nećete ispuniti svrhu vašeg zemaljskog života: razdvajanje od onoga (Lucifera-Sotone)… kojeg ste jednom sljedili dobrovoljno… i povratak k Meni, vašem Bogu i Ocu od vječnosti. Ja Sam uvijek voljan pomoći vam da umaknete od njega ali vi morate zatražiti ovu pomoć od Mene budući vaša volja odlučuje da li vas mogu osloboditi, budući protivnik ima isto pravo na vas sve dok dijelite njegovu volju, što je isto kao odbacivanje Mene.

Međutim, vaša slabost kao palog bića je uzeta u obzir... Ljudsko biće je umrlo za vas na Križu iz Ljubavi i milosrđa, Koje je znalo za vašu slabost i otud također da bi bilo nemoguće za vas same potrgati okove u koje vas je stavio Moj protivnik, premda je to bila vaša vlastita pogreška. Ja Sam Sebe utjelovio u ovom čovjeku Isusu budući Sam se sažalio na vaše krhko, bespomoćno, izmučeno stanje i budući Sam vam želio dati mogućnost da se povratite Meni i u vaše izvorno stanje, koje je za vas sloboda i blaženstvo... Stoga Sam podnio žrtvu kompenzacije u vaše ime, tako reći Sam Osobno platio za krivnju vašeg prošlog otpadništva od Mene u ljudskom biću Isusu (2 Korinćanima 5:18, 19), i ponudio Sam Mojem protivniku otkupninu za vas da vas oslobodim ako za to sami tražite... Ali vi također morate izgovoriti ovaj zahtjev, vi morate željeti doći k Meni, i vi morate htjeti pripadati onim dušama koje sam ot-kupio od vašeg gospodara...

Vi se morate okoristiti pomoću Isusa Krista, vi Me morate opet pozvati u Isusu Kristu, i vi to zasigurno možete napraviti ako vjerujete u Njega, u Njegov čin Spasenja, u Moje Ljudsko očitovanje u Njemu… Jedino onda ćete vi imati sigurnu vjeru u Mene Osobno, onda ću Ja oživjeti u vama, i onda vi više nećete hodati vašom zemaljskom stazom bez Mene, ali onda ćete također sigurno postići vaš cilj. I stoga vi se jedino trebate ozbiljno zapitkivati koja je svrha i cilj vašeg zemaljskog života i vaš istinski zadatak… I vi trebate jedino imati iskrenu volju da niste podbacili na kraju vašeg života na ovoj Zemlji… I ako imate ovu volju, onda tražite Isusa Krista za pomoć, jedinog Koji vam može pomoći… budući Smo On i Ja jedno, i kada vi zovete Njega vi zovete Mene, i vaš poziv neće proći nezamjećen. Svatko tko iskreno želi postići cilj njegova zemaljskog života će uskoro imati njegove misli vođene u ispravnom pravcu i on će shvatiti kako pomoći nema bez Isusa Krista… Ali Ja ne mogu odrediti njegovu najunutarniju žudnju… koja je slobodna… Ja vas uvijek jedino iznova upozoravam i podsjećam, Ja mogu stimulirati vaše misli… ali vi morate djelovati u skladu sa ovom unutarnjom žudnjom, i takvo će biti vaše stanje zrelosti kada napustite ovu Zemlju.

AMEN

<<< nazad